Kompass för havsambassadörer: Navigera mot regenerativa kulturer (2024)

Publikation med titeln "Kompass för havsambassadörer"

Kompass för havsambassadörer är en arbetsbok utformad för att inspirera och vägleda individer och samhällen i att främja regenerativa kulturer. Vi – Malmö universitet, Marint Kunskapscenter och Mötesplats Social Innovation – välkomnar alla som är intresserade av ämnet att använda den i sitt dagliga liv eller arbete.

Kompassen kommer att lanseras officiellt och diskuteras vid den digitala workshopen ”The ocean starts here: more-than-human co-design for living with the sea”, som äger rum den 10 april 2024 mellan kl. 09:30-12:30 som en del av New European Bauhaus festivalen. Anmäl dig till workshopen och lanseringen här.

Kompassen guidar dig genom olika inlärningsupplevelser: medvetenhet, engagemang, perspektivförändringar och förändringar i dagliga rutiner. Fyra vägledande principer ligger till grund för denna resa:

  • Hållbarhet: Mot en symbiotisk samexistens med havet.
  • Lokalt förankrad: Att bygga vidare på lokala ekosystem, kunskaper och kapacitet.
  • Inkluderande: Samarbete med både människor och havet.
  • Estetisk: Engagerar sinnen och känslor.

Kompassen har utvecklats inom projektet Bauhaus of the Seas Sails och är ett resultat av projektmedlemmarnas samarbete. Illustrationerna i kompassen har tagits fram av Emma Thorén.

Kompassen finns på svenska, engelska, portugisiska, italienska, tyska, och holländska.

Understanding discrimination in recruitment in Sweden (2024)

Understanding discrimination in recruitment in Sweden

I forskningsprojektet Att förstå diskriminering vid anställning och utforska möjligheten till intervention genom eye-tracking, finansierat av Vetenskapsrådet, undersökte forskare potentiell diskriminering i urvalsbeslut i det inledande skedet av rekryteringen. En experimentell undersökning av CV-sortering med rekryterare med erfarenhet av rekrytering av mångfaldsanställda i svenskbaserade företag och offentliga organisationer genomfördes och studerades. En större digital enkät genomfördes också för att validera undersökningens resultat.

Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö universitet och ansvarig för projektet, samarbetade med flera privata företag samt offentlig sektor, bland annat IKEA, Deloitte, Malmö stad och Region Skåne.

Resultaten av undersökningen visade att CV:n som representerade etnisk och rasmässig mångfald generellt sett blev positivt värderade. CV:n med en svart profilbild och ett eritreanskt namn var de som föredrogs mest i urvalsprocessen.

För att sprida resultaten och kunskapen om forskningen finansierade Vetenskapsrådet kommunikationsprojektet Tvärsektoriell och samskapande forskningskommunikation som kognitiv boosting för inkluderande anställningsbeslut. Tillsammans med Mötesplats Social Innovation och forskarassistenten Fatou Fatty har Sayaka Osanami Törngren skapat ett kommunikationsmaterial för arbetsplatser, för att öka medvetenheten om potentiell diskriminering och rasism. En del av projektet och materialet består av studentuppgiften Social Media for Social Change, där 20 masterstudenter som läser International Migration and Ethnic Relations (IMER) vid Malmö universitet, fick studera chefers roll, välvillig rasism, ras och färgmedvetenhet genom utvalda forskningsartiklar i ämnet och individuellt eller i par, skapa visuellt innehåll baserat på det de läst.

Det visuella innehåll som studenterna skapade speglar deras förståelse för hur rasism och diskriminering kan upprätthållas eller motverkas på arbetsmarknaden. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser och i organisationer för att öka medvetenheten om potentiell diskriminering och rasism, inte bara i rekryteringsprocessen utan också i vardagliga situationer i organisationer, till exempel i arbetet med policys, befordringar och arbetsmiljöfrågor.

Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle (2023)

Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle

På uppdrag av Svenska ESF-rådet är Mötesplats Social Innovation kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF). I denna rapport beskrivs och diskuteras kompetenscentrets insatser under 2022-2023. Syftet med rapporten är att bättre förstå förutsättningarna för att främja innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle genom en nationell stödstruktur för social innovation i ESF:s program och projekt.

Strategy for the Swedish Competence Center for Social Innovation (2023)

This is the Swedish strategy and action plan for the national Competence Center for Social Innovation (CCSI). The strategy is developed in the project Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS), one of six European Union (EU) consortia cooperating to strengthen competence centers and ecosystems for social innovation in EU member states, in relation to the new programming period of the European Social Fund (ESF). BuiCaSuS includes partners from Spain, Latvia, France and Sweden with a very diverse profile, from ministries to NGOs.

 

Understanding children’s and parents’ experiences of the Mobile driving license developed by Telia Company and the Swedish child-rights organization Friends (2023)

Telia Company, in collaboration with the child-rights and anti-bullying organization Friends, has developed the digital inclusion initiative the Mobile driving license which aims to help children and their parents feel safe with the children’s first mobile and to facilitate conversations about life online. Telia Company contracted Forum for Social Innovation Sweden, at Malmö University, and Jönköping University for the development of an impact assessment model and an impact assessment of a digital inclusion initiative. The current study performed by Jönköping University describes impact in terms of knowledge gained from the Mobile driving license, as experienced by children and their parents. The current study has been conducted by Frida Lygnegård, PhD and assistant professor at the School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.

The purpose of the study was to describe how parents and their children aged 6–9 years’ experience that the use of the digital knowledge- and dialogue support called the Mobile driving license, contributed to creating knowledge and strategies for a safe mobile and internet use. Summarizing impact and key learnings; most parents felt that the Mobile driving license could contribute to increased digital awareness and online safety.

 

Making social innovation happen – Analysis of best practices on support to social innovation (2022)

Making social innovation happen

Den här rapporten sammanfattar resultaten från en analys av praktiska exempel på stöd till social innovation. Den presenterar exempel från organisationer som stödjer social innovation i Spanien, Frankrike, Lettland och Sverige. Länderna och organisationerna i rapporten ingår i projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS), ett av flera EU-konsortier som samarbetar för att stärka kompetenscentra och ekosystem för social innovation i EU:s medlemsländer, kopplat till den nya finansieringsperioden för Europeiska socialfonden (ESF).

Exemplen som beskrivs i rapporten innehåller metoder, verktyg och tillvägagångssätt för att stödja de olika elementen i en social innovationsprocess och exempel på såväl individuell eller gräsrots-, samhällelig som systemnivå.

The social innovation ecosystem in Sweden (2022)

The social innovation ecosystem in Sweden (2022)

This report outlines the social innovation ecosystem in Sweden, as part of the European consortia Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) funded by The European Commission to establish competence centres for social innovation in its member states – where Forum for Social Innovation (MSI) at Malmö University coordinates the Swedish efforts. It summarises results from previous surveys and reports and describes the conditions, functions and actors involved in the Swedish ecosystem, outlining opportunities and challenges. 

At present, there is a need for specific ecosystems for social innovation and social enterprise, as this report shows. In the long term, however, even more actors need to adopt socially innovative methods to address complex societal challenges, renew the Swedish welfare system and achieve the global sustainability goals of the 2030 Agenda. 

To strengthen the social innovation ecosystem in Sweden, this report makes recommendations.

 

 

Ekosystem för social innovation i Sverige (2022)

Ekosystem för social innovation i Sverige (2022)

Den här rapporten är del av arbetet med det europeiska projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) och ger en övergripande bild av ekosystemet för social innovation i Sverige. Rapporten sammanfattar resultat från tidigare kartläggningar och rapporter, och beskriver förutsättningar, funktioner och aktörer samt möjligheter och utmaningar i ekosystemet för social innovation och socialt företagande i Sverige.  

Än så länge finns ett behov av särskilda ekosystem för social innovation och socialt företagande, vilket denna rapport visar. På sikt behöver dock allt fler aktörer anamma socialt innovativa arbetssätt för att kunna ta itu med komplexa samhällsutmaningar, förnya det svenska välfärdssystemet och uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, på ett systemförändrande och transformativt sätt. 

För att stärka ekosystemet för social innovation i Sverige, samt för att integrera socialt innovativa arbetssätt hos aktörer i samtliga samhällssektorer framför rapportförfattarna ett antal rekommendationer.

Social innovation för hållbar utveckling (2022)

Bokomslag för Social innovation för hållbar utveckling

Forskningsantologin ”Social innovation för hållbar utveckling” ger en aktuell bild av forskningen om social innovation i Sverige i relation till hållbar utveckling och Agenda 2030. Medverkande kapitelförfattare är forskare från olika lärosäten och discipliner, samt andra samhällsaktörer. Antologin lanserades våren 2022 av Studentlitteratur i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Beställ ”Social innovation för hållbar utveckling”.
Läs artikel om forskningsantologin.
Se forskningsantologins digitala boklansering.