Skip to content

Kompetenscenter för
social innovation
i Europeiska Socialfonden

På uppdrag av Svenska ESF-rådet är Mötesplats Social Innovation kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF). Som kompetenscenter främjar vi effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar, genom kunskap, verktyg, coaching och erfarenhetsutbyte. Uppdraget sker i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och Partnerskapet för social innovation i Region Örebro Län.

samarbetpartners logotyper

Stödinsatser, lärtillfällen och kunskapsutbyten 

Vi stödjer och utbyter kunskap med och mellan ESF-finansierade projekt inom ESF:s programområde E (social innovation). Vi kommer även arbeta med lärande, utvärdering och analys för Svenska ESF-rådet och andra nyckelaktörer. Slutligen kommer vi arbeta med att främja ekosystemet för social innovation i Sverige.

Inom uppdraget genomför vi en rad olika aktiviteter, alltifrån processtödjande koalitioner för samskapande med olika aktörer inom ESF-finansierade projekt, till individuell coachning av projekt, nationella och transnationella kunskapsutbyten, möten och en årlig lärkonferens. Vi kommer även att genomföra klusterutvärderingar och en aggregerad analys och utveckla nya modeller och verktyg för lärande, utvärdering och analys.

Syftet med kompetenscentret är att:

Bakgrund till uppdraget

Inför den nya programperioden för ESF+ finansierade EU-kommissionen etablering av nationella kompetenscenter. Syftet är att främja nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar, social innovation, i programgenomförandet, samt ekoystemen för social innovation. I Sverige tilldelades Mötesplats Social Innovation uppdraget att etablera ett kompetenscenter från 2019. Arbetet fortsätter under 2022-2025 med finansiering från Svenska ESF-rådet.  

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en svensk myndighet sedan år 2000 och finns under Arbetsmarknadsdepartementet. ESF-rådet har regeringens uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. 

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

Svenska ESF-rådets Europeiska socialfond+ (ESF+), programområde E för social innovation, handlar om att hitta nya lösningar som kan möta de utmaningar som finns inom social inkludering, arbetsmarknad och utbildning. ESF+ ska bidra till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver. ESF+ omfattar fem programområden där lokala, regionala och nationella aktörer kan söka medel för att driva projekt som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad.  

Läs mer om social innovation för ett inkluderande arbetsliv här.

Programområde E – sociala 

Programområde E inom ESF+ handlar om att utveckla nya lösningar som kan möta de utmaningar som finns inom social inkludering, arbetsmarknad och utbildning. Insatserna kan genomföras i samarbete mellan aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn. 

Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 2024

KONFERENS

Innovativa lösningar för ett
inkluderande arbetsliv

Välkommen till den andra upplagan av konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv, som i år arrangeras 23 oktober i Luleå.

årsrapport

RAPPORT

Stödstruktur för innovativ inkludering
i arbetsliv och samhälle

I denna rapport beskrivs och diskuteras kompetenscentrets insatser under 2022-2023. Syftet med rapporten är att bättre förstå förutsättningarna för att främja innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle genom en nationell stödstruktur för social innovation i ESF:s program och projekt.

Bild på man i en verkstad. Foto: Pexels Andrea Piacquadio

NYHET

EU satsar på sociala innovationer. Svenska ESF-rådet har nu utsett Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet att bli stödfunktion för att främja effektiva och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar. Det strategiska projektet får 15 miljoner kronor under tre år.

Inspel från nyckelaktörer i alla samhällssektorer

Vi kommer att ta hjälp av och ta emot inspel från olika sektorer och aktörer inom ekosystemet för att ta vara på all den samlade kunskapen och bidra till omvärldsbevakning, strategier för spridning och skalning, samt policypåverkan.

Vetenskaplig referensgrupp

Syftet med den vetenskapliga referensgruppen är att bidra till den vetenskapliga grunden för utvärdering, analys och kunskapsackumulering i kompetenscentrets insatser. Den vetenskapliga referensgruppen består av forskare från lärosäten i olika delar av landet. 

Kontakt

Anna Tengqvist, nationell samordnare MSI

Koordinator

Anna Tengqvist
anna.tengqvist@mau.se
040-665 70 34 

Tom Roodro, MSI, Malmö universitet

Projektledare

Tom Roodro
tom.roodro@mau.se
072-085 60 51

Lotta Orban, projektledare och kommunikatör MSI

Kommunikatör

Lotta Orban
lotta.orban@mau.se
040-665 80 13