Skip to content

European Social
Enterprise Monitor (ESEM)

För att främja socialt företagande behövs mer kunskap om hur förutsättningarna för att driva sociala företag ser ut i Sverige och Europa. Därför deltar Sverige genom MSI och partners i European Social Enterprise Monitor (ESEM). 

European Social Enterprise Monitor (ESEM) är den första europeiska undersökningen i sitt slag som sätter fokus på sociala företag. Undersökningen genomfördes 2020-2021 av Euclid Network och partners i de åtta europeiska länderna Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 2023-2024 genomförs ESEM i 31 länder. 

I Sverige leder vi på Mötesplats Social Innovation arbetet i samarbete med Ashoka Nordic, flera regionala Coompanion-kontor, Effektfullt, Fremia, Mikrofonden, NÄTVERKET, Partnerskapet för sociala innovationer (PSI), Reach for Change, Samhällsentreprenörskap Sverige och Skoopi. 

2023-2024 års enkät och är öppen mellan 12 oktober 2023-4 januari 2024.

ESEM 2023-2024 – undersökning och resultat

Vem riktar sig undersökningen ESEM till? 

Undersökningen European Social Enterprise Monitor (ESEM) riktar sig till sociala företag – aktörer som oavsett organisationsform har som sin drivkraft att skapa en social och/eller ekologisk samhällsnytta. Den egna ekonomiska vinsten för delägare eller medlemmar står inte i centrum utan målet med verksamheten är att bidra till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Ekonomisk inkomst ses som ett medel, inte ett mål. 

Hur används resultaten?

Resultaten kommer användas för att få politiker, finansiärer och beslutsfattare att bättre förstå utmaningar och behov hos sociala entreprenörer så att bättre regelverk, stödåtgärder och finansieringsmöjligheter kan möjliggöras, i Sverige såväl som Europa. 

Vem initierade ESEM?

Euclid Network, som är ett europeiskt nätverk med medlemmar från över 30 nätverksorganisationer för sociala entreprenörer, forskningsinstitutioner och universitet, har tagit initiativet till ESEM, med stöd från EU kommissionen. Under hösten 2020 genomfördes ESEM i de åtta europeiska länderna Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. I Sverige leds arbetet med undersökningen av Mötesplats Social Innovation. 

Undersökningen har utformats under vägledning av ESEMs europeiska forskningsråd som består av professor Johanna Mair vid Hertie School of Governance, och Academic editor of the Stanford Social Innovation Review, professor Matthias Raith vid Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) – Faculty of Economics and Management, EURAM, och professor Niels Bosma vid Utrecht University – School of Economics. 

Vem genomför undersökningen i Sverige?

Mötesplats Social Innovation (MSI) är huvudansvarig för undersökningen i Sverige. Vi projektleder arbetet, ger input till Euclid Network om hur undersökningen kan utvecklas, och tar fram den nationella rapporten. Partners i Sverige som bidrar med sin expertis kring 2023-2024 års ESEM är: 

Ashoka Nordic

Ashoka Nordic som, tillsammans med globala Ashoka, är världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers, med över 3 800 nätverksmedlemmar, s.k. Ashoka Fellows, i 93 länder. Ashoka stöttar medlemmar i sitt nätverk att utveckla sociala innovationer och skapa positiv samhällsförändring. Läs mer om Ashoka här. 

Coompanion

Coompanion, som verkar för social ekonomi, kooperation och lokal utveckling! Läs mer om Coompanion här. 

Effektfullt

Effektfullt som verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. De gör det genom att vara en kunskapsnod och mötesplats för erfarenhetsutbyte, samt genom systemförändrande aktiviteter och kapacitetsbyggande stöd. Läs mer om Effektfullt här.

Fremia

Fremia, som är en arbetsgivarorganisation som verkar för att främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fremia företräder 5 300 engagerade arbetsgivare med 150 000 anställda i kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Fremia bedriver även intressepolitiskt arbete. Läs mer om Fremia här.

Mikrofonden Sverige

Mikrofonden Sverige, som är ett konsortium av regionala fonder. De stödjer sociala företag i att hitta rätt finansiering genom såväl finansiell coaching som med riskkapital, till exempel som borgensman. Läs mer om Mikrofonden här.

NÄTVERKET

NÄTVERKET samlar en bredd av regionala idéburna aktörer I Skåne, alltifrån humanitära organisationer och studieförbund till idrottsföreningar och sociala entreprenörer. Syftet är att samarbeta, underlätta och stärka samverkan. Läs mer om NÄTVERKET här.

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI)

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) som är ett regionalt samverkansforum där organisationer i civilsamhället och social ekonomi möter offentlig sektor samt universitet för att dela kunskap och möjliggöra framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer. Läs mer om Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) här. 

Reach for Change

Reach for Change som sedan 2010 har jobbat för att stötta lokal sociala entreprenörer med att utveckla innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga. Läs mer om Reach for Change här. 

Samhällsentreprenörskap Sverige

Samhällsentreprenörskap Sverige, som arbetar för att främja ett bredare och starkare ekosystem för social innovation och samhällsentreprenörskap. Initiativet är sprunget ur en nationell satsning 2021-2023 med nio innovationsfrämjare och intermediärer, delvis finansierad av Vinnova, för att bygga upp en starkare stödstruktur för samhällsentreprenörskap i Sverige. Läs mer om Samhällsentreprenörskap Sverige här.

Skoopi

Skoopi, som är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. De organiserar företag vars främsta syfte är att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden in i arbetsliv och samhälle. Läs mer om Skoopi här.

ESEM 2020-2021 – Resultat

Vad säger den svenska delrapporten 2020-2021? 

Den svenska delrapporten av ESEM 2020-2021 visar att svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden, men påtalar samtidigt behovet av långsiktiga och systematiska investeringar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation. Utmaningar sociala företagare möter kretsar i stor utsträckning kring olika samhällsaktörers kunskap och kompetenser som kan stärka marknaden för socialt företagande, affärsmodeller, finansieringsmöjligheter och mötesarenor för kompetenser som kan stärka det sociala företagandet. Aspekter som väl matchar de fem identifierade områdena av den svenska nationella strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”. 

Intermediärernas roll framstår i ljuset av de svenska ESEM-resultaten som viktig för ett möjliggörande ekosystem för socialt företagande och social innovation. Den övervägande majoriteten av sociala företagare tycks inte tillhöra någon stödorganisation eller nätverk. Endast 15 procent får stöd av medlemsbaserade nätverksorganisationer och mindre än var tionde sociala företagare uppger tillhörighet till stödorganisationer som till exempel inkubatorer eller acceleratorer. 

En av Mötesplats Social Innovations slutsatser i rapporten är att sociala Innovationer och sociala företag bidrar till utvecklingen av den systeminnovation vårt välfärdssamhälle kräver, men skulle kunna spela en än mer betydande roll för angelägna samhällsutmaningar såsom jämlik hälsa, barnets rätt, digital inkludering, trygga offentliga miljöer och arbete i framtiden där social innovation är en viktig del av lösningen. Det kräver långsiktiga satsningar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation i genomförandet av Agenda 2030. 

Closing the gap on social enterprise data

What does ESEM tell us about social innovation and social enterprises in Sweden?

Vi bjöd in Lars Hulgaard, professor vid Roskilde University, Lina Palmer, vid MSI och projektledare för den svenska delen av ESEM, Lena Wetterskog Sjöstedt, direktör för Skåne Stadsmission, Anders Bro, Development Manager vid Region Örebro län och Emma Henningsson, nationell samordnare för programenheten vid Svenska ESF-rådet, att beskriva nuläget inom social innovationsfältet och reflektera över vad ESEM och den svenska delrapporten säger om och betyder för klimatet och förutsättningarna för socialt företagande i Sverige.

Kontakt

Vill du veta mer om ESEM?  Kontakta gärna oss!

Gloria-Karin López, projektledare MSI

Gloria-Karin López

gloria-karin.lopez@mau.se
072-546 48 17