Skip to content

European Social
Enterprise Monitor (ESEM)

För att främja socialt företagande behövs mer kunskap om hur förutsättningarna för att driva sociala företag ser ut i Sverige och Europa. Därför deltar Sverige genom MSI i European Social Enterprise Monitor (ESEM). 

European Social Enterprise Monitor (ESEM) är den första europeiska undersökningen i sitt slag som sätter fokus på sociala företag. Undersökningen genomfördes 2020-2021 av Euclid Network och partners i de åtta europeiska länderna Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 2021-2022 genomförs ESEM i ännu fler EU-länder. 

I Sverige leder vi på Mötesplats Social Innovation arbetet.

ESEM 2020-2021 – undersökning och resultat

Vem riktar sig undersökningen ESEM till?

Undersökningen European Social Enterprise Monitor (ESEM) riktar sig till sociala företag som skapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Gemensamt för dessa företagare är att ekonomisk inkomst ses som ett medel, inte enbart ett mål.

Hur används resultaten?

Resultaten kommer användas för att få politiker, finansiärer och beslutsfattare att bättre förstå utmaningar och behov hos sociala entreprenörer så att bättre regelverk, stödåtgärder och finansieringsmöjligheter kan möjliggöras, i Sverige såväl som Europa.

Vem genomför undersökningen?

Euclid Network, som är ett europeiskt nätverk med medlemmar från över 30 nätverksorganisationer för sociala entreprenörer, forskningsinstitutioner och universitet, har tagit initiativet till ESEM, med stöd från EU kommissionen. Under hösten 2020 genomfördes ESEM i de åtta europeiska länderna Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. I Sverige leds arbetet med undersökningen av Mötesplats Social Innovation.

Undersökningen har utformats under vägledning av ESEMs europeiska forskningsråd som består av professor Johanna Mair vid Hertie School of Governance, och Academic editor of the Stanford Social Innovation Review, professor Matthias Raith vid Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) – Faculty of Economics and Management, EURAM, och professor Niels Bosma vid Utrecht University – School of Economics.

Vad säger den svenska delrapporten 2020-2021?

Den svenska delrapporten av ESEM 2020-2021 visar att svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden, men påtalar samtidigt behovet av långsiktiga och systematiska investeringar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation. Utmaningar sociala företagare möter kretsar i stor utsträckning kring olika samhällsaktörers kunskap och kompetenser som kan stärka marknaden för socialt företagande, affärsmodeller, finansieringsmöjligheter och mötesarenor för kompetenser som kan stärka det sociala företagandet. Aspekter som väl matchar de fem identifierade områdena av den svenska nationella strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”.

Intermediärernas roll framstår i ljuset av de svenska ESEM-resultaten som viktig för ett möjliggörande ekosystem för socialt företagande och social innovation. Den övervägande majoriteten av sociala företagare tycks inte tillhöra någon stödorganisation eller nätverk. Endast 15 procent får stöd av medlemsbaserade nätverksorganisationer och mindre än var tionde sociala företagare uppger tillhörighet till stödorganisationer som till exempel inkubatorer eller acceleratorer.

En av Mötesplats Social Innovations slutsatser i rapporten är att sociala Innovationer och sociala företag bidrar till utvecklingen av den systeminnovation vårt välfärdssamhälle kräver, men skulle kunna spela en än mer betydande roll för angelägna samhällsutmaningar såsom jämlik hälsa, barnets rätt, digital inkludering, trygga offentliga miljöer och arbete i framtiden där social innovation är en viktig del av lösningen. Det kräver långsiktiga satsningar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation i genomförandet av Agenda 2030.

Closing the gap on social enterprise data

– what does ESEM tell us about social innovation and social enterprises in Sweden?

Vi bjöd in Lars Hulgaard, professor vid Roskilde University, Lina Palmer, vid MSI och projektledare för den svenska delen  av ESEM, Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor för Skåne Stadsmission, Anders Bro, Development Manager vid Region Örebro län  och Emma Henningsson, nationell samordnare för programenheten vid Svenska ESF-rådet, att beskriva nuläget inom social innovationsfältet och reflektera över vad ESEM och den svenska delrapporten säger om och betyder för klimatet och förutsättningarna för socialt företagande i Sverige.