Skip to content

Future-making Academy

– att läsa framtider för samhällsförändring

Arbetar du med samhällsförändring? Kanske är du tjänsteman inom kommun eller region, lärare, aktivist, arbetar på NGO eller som konstnär. Vill du fördjupa din kunskap och reflektera tillsammans med andra? 

Future-making Academy på Malmö universitet är ett initiativ där vi bjuder in till en läsecirkel med fokus på komplexitet, framtidsskapande och samverkan. Syftet är att tillgängliggöra forskning, fördjupa och ge utrymme för att undersöka och diskutera hur tankar och idéer ur de texter vi läser kan ha resonans i den egna verksamheten. 

Läsecirkeln bedrivs både på svenska och engelska. Det behövs ingen specifik kompetens för att delta, utöver intresse för att läsa och reflektera tillsammans med andra. 

Future-Making Academy

Future-making Academy #2

Den andra omgången av Future-making Academy är fullbokad. Läsecirkeln hålls under fyra tillfällen:

Träff 1 – 7 november 2023 kl. 15-19
Träff 2 – 16 januari 2024 kl. 15-19
Träff 3 – 6 februari 2024 kl. 15-19
Träff 4 – 27 februari 2024 kl. 15-19

Läsecirkeln, som är kostnadsfri, hålls på både svenska och engelska på Malmö Konsthall.

Film om Future-making Academy

Se vår film med Pernilla Glaser och Per-Anders Hillgren, två av läsecirkelns samtalsledare.

Träff Future-making Academy

Läsecirkel om tänkbara framtider
ska öva oss i ovisshet

Future-making Academy är en läsecirkel om ovisshet. Genom litteratur och andra uttrycksformer utforskar deltagare tillsammans med forskare existentiella frågor i samhället och världen. I höst genomförs en andra omgång.

Samtalsledare

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser är författare och utbildare. Hon arbetar ofta i gränssnittet mellan forskning, samhällsservice och konst. Hennes bakgrund inkluderar bland annat arbete på RiSE med samhällsförändring och design. 

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren

Per-Anders Hillgren har under många år arbetat inom forskningsfältet participatory design. Han är intresserad i hur vi kan öka vår förmåga att föreställa oss alternativa, hållbara och inkluderande framtider, samt hur vi kan demokratisera förändringsprocesser. 

Kristina Lindström, malmö universitet

Kristina Lindström

Kristina Lindströms forskning undersöker designpraktiker som på ett varsamt sätt försöker ta hand om och trassla sig loss från sitt starka fokus på framsteg. För tillfället driver hon projektet Hopp och sorg i omställning, på skånsk landsbygd.

Michael Strange

Michael Strange

Michael Strange är en radikalt interdisciplinär forskare med en bakgrund i statsvetenskap. Han är intresserad av olika frågor relaterade till artificiell intelligens, hälsa och vård, handel och migration. 

Carin Cuadra

Carin Cuadra

Carin Cuadras forskning är inriktad mot ekosocialt arbete och det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering och krisberedskap. Hon har lång erfarenhet av forskning om hur människobehandlande organisationer förhåller sig till samhällets mångfald och till krav på likabehandling och likvärdighet.

Vad är Future-making Academy?

I Future-making Academy prövar vi att gemensamt träna upp vår kritiska föreställningsförmåga. Det innebär att vi tillsammans utmanar invanda föreställningar som både tagits för givna i samhället och av oss själva, och som ligger i vägen för att förändra samhället i en mer hållbar och inkluderande riktning. Det kan handla om föreställningar om världen, om den mänskliga naturen, vad saker är, hur vi organiserar oss, producerar värde, eller hur vi förstår våra professionella identiteter och roller. För att öva upp vår kritiska föreställningsförmåga försöker vi skapa förutsättningar att våga stanna längre i samhällsproblem och osäkerheter. I stället för att förutspå framtiden, försöker vi gemensamt främja flera möjliga framtider som vi undersöker i nuet.

Varför en Future-making Academy?

Den här läse- och reflektionscirkeln har vi skapat därför att vi uppfattar att platser där vi kan samlas med olika erfarenheter och förmågor, och gemensamt undersöka betydelser av olika sätt att beskriva och förstå världen, är växthus för nya framtidsskapande och hållbara metoder och perspektiv. Vi har själva saknat utrymme för ett friare samtal kring olika idéer och vi ser läsningen som en praktik som kan göras till en kollektiv och mobiliserande akt i större utsträckning än vad som sker i dag.

Tankar om läsande och övergripande tema

Att läsa kan vara många olika saker och upplevas på många olika sätt. Vi bjuder in dig till en plats där vi delar och utvecklar läsande som en sammansatt praktik. Det övergripande temat för våra fyra träffar är trassligheten i vår tid. Hur kan vi förstå och beskriva sådant som vi inte kan överblicka och vad betyder det att ta sig fram tillsammans i okänd terräng?

Texter inför varje träff

Inför varje tillfälle kommer du att få ett antal texter att läsa. Det är en blandning av forskning, populärvetenskap, essäer och fiktion. Ibland får du perspektiv eller frågor att ta sällskap med i läsningen. En del texter kanske tar emot dig med öppna armar, andra kanske står fast, halvt bortvända och svåra att bli sams med. Såväl entusiasm som motstånd är meningsfullt material i vårt gemensamma arbete.

Upplägg för träffarna

Varje träff består av olika frågor som kommer hjälpa dig att reflektera tillsammans med andra deltagare och en kort presentation från en av forskarna, som ger perspektiv på ditt läsande. Vi kommer att arbeta med vad texterna beskriver och diskutera hur läsningen av de är och vad de öppnar och resonerar med den egna praktiken. Vi kommer också att laborera med hur olika sätt att läsa kan aktivera texter på olika sätt.

Om Future-making Academy

Future-making Academy arrangeras av forskningsplattformen Collaborative Future-Making på Malmö universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation och med hjälp av Pernilla Glaser.