Skip to content

Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation (MSI) är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Vad vi gör

Politik och påverkan

Som kunskapsaktör arbetar vi aktivt med att påverka och främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Vi delar och sprider kunskap till en intresserad allmänhet men även som ett led i vårt påverkansarbete, för att social innovation ska få ett större genomslag som en viktig del i att nå en hållbar utveckling. Vi arbetar tillsammans med tjänstemän, politiker och myndigheter, lokalt som nationellt, med kunskapsinhämtning, utveckling av policy och som expertrådgivare.

Några exempel på detta är vårt arbete med Vinnova i deras program för social innovation, vår närvaro under Almedalsveckan och våra inspel och rapporter till regeringar i samband med utvecklingen av området.

Metodutveckling

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller och metoder för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt. 

Vi experimenterar kring och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar.

Skrifter och publikationer

En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

En av de senaste publikationerna var en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, i syfte att öka kunskapen om social innovation.

Läs mer här >>

Konferenser och seminarier

Vi arrangerar en årlig konferens, Social Innovation Summit, som samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation. Vi genomför även en mängd mindre sammankomster och evenemang, i egen regi eller på uppdrag, där olika aktörer samlas för att diskutera viktiga frågor för områdets utveckling.

Vår vision

En värld av mångfald där samhällsutmaningar driver innovation

Vår mission

Från insikt till effekt – vi utforskar och främjar social innovation

Varför?

För att möta våra samhällsutmaningar behöver vi systematiskt utforska, främja och bygga kapacitet för innovation som har positiva samhällseffekter som främsta mål och drivkraft. Samhällsutmaningar driver innovation inom och mellan organisationer och kräver samarbeten i nya konstellationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt hållbar tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas.