Skip to content

Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Mötesplats Social Innovation grundades vid Malmö universitet 2010 och har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. Med finansiering från Vinnova etablerades Mötesplats Social Innovation 2019-2021 i ytterligare fyra regioner och vid lärosätena: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Som kunskapsplattform följer vi aktivt vad som händer inom fältet för social innovation, både i Sverige och internationellt, och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Som samverkansplattform arrangerar och faciliterar vi mötesarenor och gör katalytiska insatser för att i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga och idéburna aktörer bygga kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Den här kunskapsutvecklingen och kapacitetsbyggandet ser vi behövs för att förverkliga vårt mål att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.

Publikationer

En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

Vi har bland annat gjort en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, i syfte att öka kunskapen om social innovation. 

Läs mer om våra publikationer

Metodutveckling​​

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla och skapa nya innovativa och kreativa modeller och metoder för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt.  

Vi experimenterar och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar. Ett annat är digitala koalitionsbildningar. Hittills har vi katalyserat och startat sex koalitioner där vi tillsammans med aktörer kraftsamlat utifrån olika samhällsutmaningar.

MSI är en kunskaps- och samverkansplattform för sociala innovationer. Varje år samlas flera hundra personer på konferensen Social Innovation Summit. Bilden är från SI summit 2019.

Mötesplatser och evenemang

Vi initierar, arrangerar och faciliterar en mängd möten och evenemang för att samla aktörer från olika sektorer och driva social innovation framåt. Syftet är att inspirera, dela kunskap och erfarenheter, utbyta tankar och idéer inom social innovation och katalysera nätverkande, samverkan och samskapande. Varje mötesarena har sitt särskilda tema och sin frågeställning, form och upplägg, men alltid med innovationer och samverkan i fokus och med deltagare från flera samhällssektorer. Vi arrangerar och deltar i såväl internationella, nationella, regionala som lokala mötesarenor.  

Vi genomför sammankomster, i egen regi eller på uppdrag. Det handlar om alltifrån webbinarier eller seminarier med föreläsningar och panelsamtal, till mer interaktiva workshops, nätverksträffar, koalitionsträffar och rundabordssamtal. Vissa evenemang och mötesarenor är nationella, andra regionala, där olika aktörer samlas för att diskutera och tillsammans hitta lösningar på viktiga frågor för områdets utveckling. Några är engångsmöten och mer övergripande, medan andra arenor och möteskonstellationer återkommer, är mer djupgående och långsiktiga. 

Sex år, 2015-2020, genomförde vi Social Innovation Summit – Nordens största mötesplats för social innovation. 

Nu satsar vi på Social Innovation Foresight som kommer att bjuda på presentationer och modererade samtal vid olika tillfällen under året med thought leaders, personer och organisationer i framkant. De kommer att blicka framåt inom social innovation – lyfta viktiga frågor, ge sina reflektioner och framtidsspaningar om vad som behöver göras inom fältet och inte minst lyfta fram goda exempel. 

Effektmätning

Sociala innovationer är nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Men hur mäter vi effekterna av dessa sociala innovationer? Vi arbetar med effektstyrning och -mätning och stöttar sociala företag och aktörer med att bättre styra och mäta resultaten av sociala innovationer. 

Läs mer om effektmätning

Intervju, artiklar och filmer

För att dela kunskap om social innovation och inspirera lyfter vi goda exempel och best-practices om social innovation genom intervjuer och presentationer i en rad olika format som nyhetsartiklar, publikationer och filmer.   

I satsningen Forskning i samverkan som förändrar Sverige och Skåne visar vi genom korta filmer och fördjupande artiklar upp exempel på forskning i samverkan som bidrar till samhällsnytta.  

I vår Youtube-kanal kan du se webbinarier i efterhand men också kortare filmer på olika ämnen och teman inom social innovation.

Vi experimenterar och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar. Ett annat är digitala koalitionsbildningar. Hittills har vi katalyserat och startat sex koalitioner där vi tillsammans med aktörer kraftsamlat utifrån olika samhällsutmaningar.