Skip to content

Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande. Tillsammans med  näringsliv, offentlig sektor och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.  

MSI är etablerad i sex regioner och vid lika många lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Detta gör vi

Mötesplats Social Innovations övergripande målsättning är att stärka social   innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. Detta gör vi genom  att dela forskningsbaserad kunskap och utveckla tvärsektoriell samverkan.

Omvärldsbevakning
& kunskapsdelning

 Vi följer aktivt vad som händer inom fältet social innovation, socialt företagande och socialt hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap  och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. För att stimulera  skalning av sociala innovationer och inspirera fler aktörer till att få social innovation  att hända samlar och delar vi goda exempel, också berättelser och framtidsspaningar.  

Här på vår webb beskriver vi vad social innovation är, varför sociala innovationer behövs, hur aktörer kan och arbetar med och utvecklar sociala innovationer, vilka aktörerna i ekosystemet är och vad de erbjuder samt metoder och verktyg för social innovation och samskapande. Via ingången Stories & Möten, hittar du nyheter, evenemang och publikationer. Följ oss också via vårt nyhetsbrev och sociala mediekanaler.

Analys & lärande

Tillsammans med forskare, universitet och andra aktörer kartlägger, analyserar och  utvärderar vi olika projekt, initiativ, stöd av social innovation och ekosystemet för  social innovation och socialt företagande i Sverige. Vi arrangerar lärtillfällen  och workshops för olika målgrupper och coachar aktörer,Vi stödjer också  effektutvärderingsprocesser baserade på förändringsteori och utvärderingsplaner.  För att skapa och stödja långsiktiga initiativ behöver vi fundera över varför vi gör insatserna, hur resultaten ser ut och vilket värde de skapar och för vem.   

Några exempel: 

  • Kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden – Som kompetenscenter främjar vi effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala  innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar, genom kunskap, verktyg, coaching och erfarenhetsutbyte. Uppdraget sker i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och Partnerskapet för social innovation i  Region Örebro Län.  

Modeller & verktyg

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av  att utveckla och skapa nya innovativa och kreativa modeller och metoder för social  innovation i stort, för att stödja de olika elementen i sociala innovationsprocesser  och för samverkan mellan privat och offentlig sektor, civilsamhället och  akademin. Vi kartlägger, beskriver, experimenterar, skapar och testar nya modeller  och metoder som syftar till att få syn på, förstå och utveckla sociala innovationer.   

Några exempel på modeller, metoder och verktyg:

  • Koalitionsmodellen  – Vi har hittills katalyserat och startat en rad koalitioner där vi tillsammans med  aktörer kraftsamlat utifrån olika samhällsutmaningar 
  • Social Impact Lab vid Örebro universitet 
  • UNIC Centre for City Futures och Re-imaginatorium för att samskapa Malmö  

Möten & samskapande

För att social innovation ska hända behöver olika aktörer, intressenter och finansiärer utbyta tankar, lära av varandra, skapa nya kontakter och mötas över sektorsgränser. Vi behöver samarbeta i olika frågor och sammanhang och samskapa sociala lösningar på nya sätt.  Vi uppmuntrar och stödjer kunskaps- och erfarenhetsutbyte tvärsektoriellt. Vi skapar och faciliterar möten och samarbeten mellan såväl privata företag, offentlig sektor, som civilsamhället, genom exempelvis konferenser, webbinarier, nätverksträffar, workshops och seminarier.  

Några exempel på våra återkommande mötesplatser: