Skip to content

Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Mötesplats Social Innovation grundades vid Malmö universitet 2010 och har utvecklats i nära samarbete med Malmö stad. Med finansiering från Vinnova etableras Mötesplats Social Innovation nu vid sex lärosäten över hela landet: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Vad vi gör

Kunskapsplattform

Som kunskapsplattform följer vi aktivt vad som händer inom fältet för social innovation, både i Sverige och internationellt, och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Som samverkansplattform arrangerar och faciliterar vi mötesarenor och gör katalytiska insatser för att i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga och idéburna aktörer bygga kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Den här kunskapsutvecklingen och kapacitetsbyggandet ser vi behövs för att förverkliga vårt mål att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.

Metodutveckling

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av att utveckla modeller och metoder för samverkan mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället och akademin. Samtliga sektorer uttrycker en vilja att utifrån gemensamma behov finna nya former för samverkan som skapar innovation, mervärde och tillväxt. 

Vi experimenterar kring och testar nya modeller och metoder som syftar till att utveckla sociala innovationer. Några exempel på detta är olika labbmiljöer såsom Co-Labs, Science shops och testbäddar.

Skrifter och publikationer

En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

En av de senaste publikationerna var en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, i syfte att öka kunskapen om social innovation.

Läs mer här >>

Konferenser och seminarier

Vi arrangerar en årlig konferens, Social Innovation Summit, som samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation. Vi genomför även en mängd mindre sammankomster och evenemang, i egen regi eller på uppdrag, där olika aktörer samlas för att diskutera viktiga frågor för områdets utveckling.