Skip to content

Vad är Mötesplats Social Innovation?

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation. Vi följer aktivt vad som händer inom fältet, i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning.

Genom forskningsbaserad kunskap och tvärsektoriell samverkan arbetar vi för att stärka social innovation som samhällskraft. MSI finns i sex regioner och vid lika många lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Malmö universitet är koordinerande lärosäte.

Detta gör vi

Mötesplats Social Innovations övergripande målsättning är att stärka social   innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.
Detta gör vi genom  att dela forskningsbaserad kunskap och utveckla tvärsektoriell samverkan.

Omvärldsbevakning 
& kunskapsdelning

Vi följer aktivt vad som händer inom fältet social innovation, socialt företagande och socialt hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt, och ser till att kunskap  och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. För att stimulera  skalning av sociala innovationer och inspirera fler aktörer till att få social innovation  att hända samlar och delar vi goda exempel, berättelser och framtidsspaningar.  

Här på vår webb beskriver vi vad social innovation är, varför sociala innovationer behövs, hur aktörer kan och arbetar med och utvecklar sociala innovationer, vilka aktörerna i ekosystemet är och vad de erbjuder samt metoder och verktyg för social innovation och samskapande. Via ingången Stories & Möten, hittar du nyheter, evenemang och publikationer. Följ oss också via vårt nyhetsbrev och sociala mediekanaler.

Analys & lärande

För att skapa och stödja långsiktiga initiativ behöver vi fundera över varför vi gör  insatserna, hur resultaten ser ut och vilket värde de skapar och för vem.  Tillsammans med forskare och andra samhällsaktörer kartlägger, analyserar och utvärderar vi olika projekt och andra initiativ som handlar om social innovation.  

Några exempel: 

Kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden – som kompetenscenter främjar vi effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala  innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar, genom kunskap, verktyg, coaching och erfarenhetsutbyte. Uppdraget sker i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och Partnerskapet för social innovation i  Region Örebro Län.  

Ekosystem för social innovation i Sverige (2022)

Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle (2023

The European Social Enterprise Monitor (ESEM) 

Samarbete med Telia om verktyg för att kunna visa på värdet av det sociala Hållbarhetsarbetet  

Modeller & verktyg

För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför finns ett stort behov av  att utveckla  nya modeller och metoder för social innovation, för att stödja de olika elementen i sociala innovationsprocesser och för samverkan mellan samhällssektorer. Vi kartlägger, beskriver, experimenterar, skapar och testar nya modeller och metoder som syftar till att få syn på, förstå och utveckla sociala innovationer.   

Några exempel på modeller, metoder och verktyg:

  • Koalitionsmodellen – Vi har hittills katalyserat och startat en rad koalitioner där vi tillsammans med  aktörer kraftsamlat utifrån olika samhällsutmaningar 
  • Social Impact Lab vid Örebro universitet 
  • UNIC Centre for City Futures och Re-imaginatorium för att samskapa Malmö  

Möten & samskapande

För att social innovation ska hända behöver olika aktörer, intressenter och finansiärer utbyta tankar, lära av varandra, skapa nya kontakter och mötas över sektorsgränser. Vi behöver samarbeta i olika frågor och sammanhang och samskapa sociala lösningar på nya sätt.   

Vi skapar och faciliterar tvärsektoriella möten och samarbeten mellan såväl privata företag, offentlig sektor, akademin som civilsamhället, genom exempelvis konferenser, webbinarier, nätverksträffar, workshops och seminarier.

 Några exempel på våra återkommande mötesplatser: