Ekosystem för social innovation i Sverige (2022)

Den här rapporten är del av arbetet med det europeiska projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) och ger en övergripande bild av ekosystemet för social innovation i Sverige. Rapporten sammanfattar resultat från tidigare kartläggningar och rapporter, och beskriver förutsättningar, funktioner och aktörer samt möjligheter och utmaningar i ekosystemet för social innovation och socialt företagande i Sverige.  

Än så länge finns ett behov av särskilda ekosystem för social innovation och socialt företagande, vilket denna rapport visar. På sikt behöver dock allt fler aktörer anamma socialt innovativa arbetssätt för att kunna ta itu med komplexa samhällsutmaningar, förnya det svenska välfärdssystemet och uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, på ett systemförändrande och transformativt sätt. 

För att stärka ekosystemet för social innovation i Sverige, samt för att integrera socialt innovativa arbetssätt hos aktörer i samtliga samhällssektorer framför rapportförfattarna ett antal rekommendationer.