Skip to content

Forskning i samverkan
som förändrar Sverige

Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. På den här sidan presenterar MSI under 2021 en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter. Exemplen publiceras löpande och är hämtade från de fem lärosäten och regioner där MSI verkar runtom i Sverige.

Den gemensamma nämnaren är att alla goda exempel:
  • adresserar aktuella samhällsutmaningar,
  • sker i samverkan med aktörer från andra samhällssektorer,
  • och skapar positiva samhällseffekter.

Genom filmer och artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar. Forskning i samverkan som förändrar Sverige.

Många äldre i Sverige lider av ofrivillig ensamhet. Något som kan vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen. Forskaren Ingeborg Nilsson vid Umeå universitet undersöker tillsammans med Husläkarna Hälsocentral och Umeå kommun om social aktivitet på recept kan minska problemet. 

Forskare vid Jönköping University har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten studerat Jönköpingsmodellen för suicidprevention, där Räddningstjänsten har en avgörande roll. Arbetssättet kan vara livsavgörande och stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt visar resultaten.

 

Råvaror från matindustrin behöver nyttjas på ett mer effektivt och ekologiskt hållbart sätt. I fiskeindustrin tar man sällan tillvara på hela fisken och få fiskarter nyttjas för konsumtion. Forskare vid Luleå tekniska universitet har därför inlett ett projekt som syftar till att utveckla en ekonomiskt hållbar affärsmodell som bidrar till cirkuläret inom matindustrin. 

Allt fler personer och marginaliserade grupper i samhället har livsstilsrelaterade sjukdomar. Forskaren Margareta Rämgård, vid Malmö universitet, har tillsammans med en rad aktörer och befolkningen i Lindängen arbetat fram en framgångsrik metod för att främja bättre hälsa.

Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning ökar otryggheten och oron över brottslighet i samhället. Mest oroliga är kvinnor, men den största ökningen av oro finns bland unga män. Otrygghet och brottslighet orsakar stort lidande och kostar samhället enorma pengar varje år. Forskaren Henrik Andershed vid Örebro universitet har skapat en metod och ett digitalt verktyg för att effektivisera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Varken barn eller vuxna i Sverige har tillräckligt god kunskap om barns rättigheter. Att inkludera och prata med barn om frågor som rör dem själva är något vi behöver bli bättre på. Risken är annars att det görs stora arbeten med insatser eller åtgärder som vi vuxna anser är till för barns bästa men som inte gynnar det enskilda barnet. Frida Lygnegård arbetar som forskare på Jönköping University och forskar om barns rättigheter och delaktighet.

För att möta det stora behovet av arbetskraft i norra Sverige behöver fler människor välja att flytta hit. Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samverkan med invånare i byn Vuollerim, i Jokkmokks kommun, designat en digital tjänst som utifrån användarens behov ska matcha människor med rätt by att bosätta sig i. Den digitala plattformen är under utveckling och ska tas fram för att underlätta för människor att flytta till landsbygderna.

Bostadsfrågan har blivit akut i Sverige. Bostadsmarknaden präglas av ojämlikhet och många faller utanför. Över 15 000 barn i Sverige lever i hemlöshet och allt fler familjer drabbas. Det vill forskaren Martin Grander vid Malmö universitet ändra på. Tillsammans med Skåne Stadsmission, Rädda Barnen och AFRY har han tagit fram modellen ”Barns bostad först” för att motverka hemlöshet för barnfamiljer.

Idag sitter omkring 170 000 ungdomar hemma istället för att gå till skola eller jobb. Inte för att de vill, utan för att de av olika skäl hamnat utanför samhället. I samarbete med Umeå kommun försöker forskaren Frida Jonsson vid Umeå universitet klargöra hur olika stödinsatser kan hjälpa ungdomar till en bättre livssituation.

 

Varje år utsätts fler än 60 000 barn i Sverige för mobbning. För att bidra till en tryggare miljö i skolan samarbetar Örebroforskarna Björn Johansson och Erik Flygare med Stiftelsen Friends. Deras forskning om barns och ungas erfarenheter och konsekvenser av våld, mobbning och kränkande handlingar i skolan har redan förändrat riktlinjer och regelverk som ska skapa en bättre skolmiljö.