Skip to content

FORSKNING I SAMVERKAN
SOM FÖRÄNDRAR SKÅNE

För att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling behöver vi samarbeta över gränser och lära av varandra.

Samverkan vid Malmö universitet är en integrerad del i forskningen och utbildningen. Forskare vid Malmö universitet samverkar med aktörer från alla samhällssektorer. Syftet är att skapa ömsesidigt mervärde för universitetet, deltagande parter och samhället. Som lärosäte bidrar Malmö universitet med forskningsbaserad kunskap och bildning. 

Med bidrag från Sten K Johnsons stiftelse presenterar vi en serie goda exempel på forskning i samverkan som skapar positiva samhällseffekter i Skåne, övriga Sverige och världen. 

Genom filmer och artiklar vill vi visa hur forskning i samverkan för samhällsnytta bidrar till utvecklingen av sociala innovationer och bygger samhällets kapacitet att bemöta vår tids största samhällsutmaningar. Forskning i samverkan som förändrar Skåne.

Robert Nilsson Mohammadi, forskare vid Malmö universitet

De vill utveckla
berättelserna om Malmö

Forskaren Robert Nilsson Mohammadi vid Malmö universitet, har i samarbete med kulturarbetare och civilsamhällesaktörer i Malmö utvecklat metoder för att skapa, dokumentera och sprida samtal tillsammans med Malmöbor.

Anna Seravalli och Savita Upadhyaya

De vill visa att
samarbete behövs

För varje år växer Malmö stad med omkring 7 000 invånare. Det innebär att 500 kilo extra avfall per invånare skapas. Avfall som i stället behöver minskas. Anna Seravalli, forskare vid Malmö universitet, har tillsammans med Savita Upadhyaya, utvecklingsingenjör på VA Syd, utvecklat nya tjänster och arbetssätt för att driva avfallsminimering framåt.

Gunnhildur Lily Magnusdottir

Hon vill göra
klimatstrategier mer
rättvisa och socialt hållbara

Gunnhildur Lily Magnusdottir, docent i statsvetenskap vid Malmö universitet, har studerat svenska myndigheters klimatstrategier och klimatarbetet i kommunerna i Malmö och Göteborg. En större medvetenhet om de sociala dimensionerna behövs. Inkluderande klimatstrategier skulle göra klimatarbetet mer hållbart. 

Annika Staaf, Malmö universitet

De vill höja
barnens röster

Kan en app göra det lättare för barn att prata med socialtjänsten om sina problem? Appen OmMej har börjat användas i några kommuner. Forskare vid Malmö universitet följer effekterna tillsammans med forskare vid Lunds universitet och Region Gävleborg. När barnen artikulerar problemen kommer man direkt till kärnan visar forskningen. 

EwaCarin Ekberg Malmö universitet

Hon vill minska smärtan
hos ungdomar

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har fått positiv respons av patienterna. Efter en pilotstudie på specialistkliniker vill EwaCarin Ekberg och Psykologpartners som arbetat fram verktyget nu sprida det till allmäntandläkare, vårdcentraler och elevhälsa på gymnasienivå. 

Elisabeth Mangrio och Lisa Hellström vid Malmö universitet

De vill ge barn
bästa starten i livet

Genom Växa tryggt får förstföderskor och deras barn i Skåne fler hembesök från barnhälsovården. Satsningen ska bidra till jämlik hälsa. Forskningsresultat vid Malmö universitet visar att hembesöken får föräldrar att känna sig trygga och säkra genom en tillit till de tvärprofessionella teamen. 

Gunnel Svensäter och Jessica Neilands, Malmö universitet

De vill hitta sjukdom
innan den uppstår

Gunnel Svensäter och Jessica Neilands vid Malmö universitet, vill tillsammans med forskarkollegor och Folktandvården, revolutionera tandvården. Genom forskning och nya metoder vill de hitta sjukdom innan den uppstår, rikta resurser till de mest behövande och på så sätt minska sjukvårdskostnaderna.
 
sayaka osanami törngren

Hon vill bidra till
förbättrad integration

Sverige är nummer ett när det gäller integrationspolitik. All policy är på plats. Ändå finns många utmaningar. Människa till människa integration saknas och behövs. Det visar forskningsprojektet NIEM som leds av Sayaka Osanami Törngren, forskare vid Malmö universitet. Tillsammans med Nätverket Idéburen sektor Skåne ska nya rekommendationer för skånska aktörer som arbetar med nyanlända och nya svenskar tas fram.

Kontakta oss

Vill du eller din organisation veta mer om hur ni kan samarbeta med forskare? Eller vill du eller din organisation få stöd i ert arbete med sociala innovationer och samverkan med olika aktörer? Kontakta någon av oss på MSI så hjälper vi dig vidare.