Skip to content

Vad är sociala innovationer? 

Det finns olika begrepp som samhällsentreprenörskap, social innovation och socialt företagande. Det som förenar alla begreppen är att de vill bredda innovations- och entreprenörskapsarbetet till att inte bara inkludera traditionella och ofta tekniska innovatörer och företag. Det är också ett sätt att ”låna” logiker från andra sektorer för att hitta nya och mer effektiva driftsformer. De syftar, i vissa fall, till att skapa organisationer som kan bära sig själva ekonomiskt och därmed minska beroendet av bidrag och donationer.  

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation utifrån EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi:  

 “Sociala innovationer är nya idéer som möter samhällsbehov, skapar sociala relationer och formar nya samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster, eller modeller som möter samhälleliga behov mer effektivt.”  

Kännetecken för sociala innovationer 

Sociala innovationer innebär nytänkande metoder, verksamheter och samarbeten för att förbättra människors livsvillkor. Social innovation fokuserar på nya lösningar och innovationer, och kan därför initieras, uppstå i olika former och finnas från gräsrots-, samhällelig till systemnivå, lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Aktörer arbetar oftast tvärsektoriellt och kännetecknas av sin hybridform. Det är därför viktigt att anpassa stöd, struktur och system utifrån detta.  

  • Fokus på nya lösningar och innovationer  
  • Nytänkande metoder, verksamheter och samarbeten  
  • Vill förbättra människors livsvillkor och lösa samhällsutmaningar  
  • Lösningar där systemet/samhället ännu inte har kunnat erbjuda en lösning  
  • Ofta gräsrotsinitiativ, men kan även uppstå på samhällelig och systemnivå  
  • Organisationer har ofta en hybridform  
  • Aktörer arbetar ofta över sektorsgränser  
  • Involverar människor som berörs av utmaningarna och använder användarcentrerad design och experimenterande lab metoder 
Sociala  innovationer då och nu

Sociala innovationer är inget nytt fenomen. Allt ifrån folkbildning till kooperativ, förskolor, tandvården, sparkassan, bibliotek, brandkåren etc. är exempel på sociala innovationer som har uppstått genom idéburen organisering. Tidiga sociala innovationer vi känner till är exempelvis brandkår och barndaghem (numera förskolor).   

Några nutida exempel är Repamera som hämtar upp, lagar och måttanpassar kläder i Sverige och Danmark och Swopshop där du kan byta dina kläder. Det gemensamma med dessa exempel är att det är olika sätt att lösa samhällsutmaningar. Lösningar där systemet/samhället ännu inte har kunnat erbjuda en lösning.   

I 100 sociala innovationer listar vi olika exempel (2018), du kan läsa den här.   

Varför behövs social innovation?

Genom att bjuda in till samarbeten och samskapande över sektorsgränser och tänka utanför traditionella system, stuprör eller silos, kan vi bli mer innovativa och förändra samhället i en mer inkluderande och hållbar riktning. Komplexa problem som de globala målen och Agenda 2030 gynnas av att många olika aktörer bidrar till att förstå och hitta lösningar på dem  – inte minst behöver de människor som direkt berörs av utmaningarna involveras och komma till tals.