Skip to content

Vad är social innovation?

”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.”

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation utifrån EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”

EU-kommissionens arbete med social innovation hämtar mycket av sin logik från det arbete som gjorts inom ramen för BEPA (Bureau of European Policy Advisors), den förra EU-kommissionens expertgrupp. I rapporten, Empowering People, driving change: Social innovation in the European Union (2011) delas sociala innovationer upp i tre huvudsakliga kategorier: 

Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov, och som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.

Samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhälls-sektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.

Systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik där innovationen riktar sig till hela samhället.

Det som förenar alla begreppen är att de vill bredda innovations- och entreprenörskapsarbetet till att inte bara inkludera traditionella innovatörer och företag. Det är också ett sätt att ”låna” logiker från andra sektorer för att hitta nya och mer effektiva driftsformer. Social innovation fokuserar på nya lösningar och innovationer, och kan därför uppstå i olika former och finnas från gräsrots- till global systemnivå.

Såväl socialt företagande som samhällsentreprenörskap bygger på att man använder sig av företagandets och entreprenörskapets logik för att lösa samhällsutmaningar på ett mer effektivt sätt och syftar, i vissa fall, till att skapa organisationer som kan bära sig själva ekonomiskt och därmed minska beroendet av bidrag och donationer.

Dessa aktörer arbetar oftast tvärsektoriellt och kännetecknas av sin hybridform. Det är därför viktigt att anpassa stöd, struktur och system utifrån detta. Vad som är viktigt att poängtera är att samhälls- och socialt entreprenörskap kan vara innovativt och skapa nya lösningar, men behöver inte vara det.

Varför social innovation?

En av de främsta drivkrafterna till att social innovation har fått förnyad kraft det senaste decenniet är att vi står inför stora samhällsutmaningar som kräver delaktighet av alla samhällets medborgare och samhällssektorer. En avgörande faktor för att detta ska ske är en breddning av entreprenörskaps- och innovationsbegreppen för att mobilisera fler aktörer att lösa samhällsutmaningar. Det i sin tur kräver nya driftsformer och nya former för samverkan, finansiering, styrning och kunskapsutveckling.

Allt fler är idag eniga om att vi behöver sociala innovationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt ekonomisk tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas. På samma sätt som vi systematiskt arbetar med traditionell innovation behöver vi systematisera innovation som har samhällsnytta som främsta mål och drivkraft.

EU och social innovation

EU har i sitt arbete med Horizon 2020 betonat vikten av innovationer som fokuserar på vår tids stora samhällsutmaningar. Men utvecklingen av sociala innovationer tillmäts allt större betydelse globalt och det är inom dessa områden som vi också kan hitta framtida tillväxtmöjligheter. EU lyfter fram hälsoområdet, sjukvård samt gröna produkter och tjänster som områden som redan idag skapar jobb och tillväxt i Europa och visar på nya tillväxtområden där social innovation kommer att spela en stor roll.

Förändring av innovationssystemet

Dessa entreprenörer med nya samhällsnyttiga idéer möter ofta hinder i sina försök till etablering. Deras affärsmodeller passar inte in i traditionella sätt att värdera innovationer och företag. För att ta tillvara dessa initiativ krävs innovativa politiska lösningar som ger stöd och incitament för att området ska kunna utvecklas.

Nya samarbeten och lösningar

Vare sig näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor kan klara utmaningarna på egen hand. Det krävs därför nya former av samarbeten som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer. I samband med detta uppstår också nya sorters företag, en slags hybrider som kombinerar vinstintresse med målsättningen att göra en samhällsinsats.

Fördelarna med social innovation

Vilka är utmaningarna?