Skip to content

Vad är social innovation?

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation i enlighet med EU-kommissionen:  

“Sociala innovationer är nya idéer som möter samhällsbehov, skapar sociala relationer och formar nya samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som möter ouppfyllda behov mer effektivt.” 

Kännetecken för social innovation

Alla innovationer kan sägas ha en social dimension i och med att de utvecklas och används i ett socialt sammanhang samt att de får sociala konsekvenser. Däremot används social innovation som benämning på de innovationer vars primära mål och medel är sociala. Det innebär dels att deras främsta syfte är att möta samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor, dels att de utvecklas genom kollektiva processer där det skapas nya sociala praktiker, relationer och strukturer. Dessutom har tre centrala dimensioner urskilts i social innovation:

– Möta sociala behov
– Förändra sociala relationer
– Öka människors egenmakt/empowerment

Sociala innovationer kan ta sig formen av nytänkande metoder, verksamheter, samarbeten m.m. De kan utvecklas på alla nivåer i samhället – från lokal till global nivå. De utvecklas i alla samhällssektorer – civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademi – och ofta i tvärsektoriell samverkan. Det ”nya” eller ”nytänkande” i social innovation handlar om att det: 

– Skiljer sig åt från det som redan är etablerat i samhället, utifrån de sociala målen och medlen. Det kan handla om något som är nytt i det aktuella sammanhanget, t.ex. för ett visst verksamhetsområde eller en viss organisation, målgrupp eller plats. Det kan även handla om på vilket sätt det skiljer sig åt, t.ex. att det består i en ny metod, tjänst verksamhet m.m., eller att det utvecklas genom nytänkande samarbeten och samskapande med målgrupper och intressenter. Det kan även skilja sig åt genom alternativa sätt att förstå en viss samhällsutmaning eller alternativa samhällsvisioner. 

– Uppfattas vara bättre än det som är etablerat i samhället, utifrån de sociala målen och medlen. Det kan handla om något som uppfattas som mer rättvist, hållbart eller effektivt. Eftersom detta avgörs av bedömarens värderingar, intressen och ideologier, kan olika samhällsaktörer ha skilda uppfattningar om vilken förnyelse som är önskvärd. 

Referenser: Lindberg 2021, Mulgan & Pulford 2010, Moulaert et al. 2013, Phills et al. 2008 

Sociala  innovationer då och nu

Sociala innovationer är inget nytt fenomen. Allt ifrån folkbildning till hemtjänst, färdtjänst, förskolor, folktandvård och folkbibliotek är exempel på sociala innovationer som har utvecklats under historiens gång och som idag är en integrerad del i samhället. 

 Några nutida exempel på sociala innovationer är: 

> Fritidsbanken som kostnadsfritt lånar ut sport- och friluftsutrustning för att alla ska ha tillgång till en aktiv fritid i hela landet. 

> Mentormammor som utbildar och anställer erfarna kvinnor som uppsökande hälsorådgivare till nyblivna mammor i sydafrikanska kåkstäder och svenska förortsområden. 

> Repamera som hämtar upp, lagar och måttanpassar kläder i Sverige och Danmark.

Fler exempel finns i MSI:s bok “100 sociala innovationer” som finns att läsa här

Varför behövs social innovation?

Genom att bjuda in till samarbeten och samskapande över sektorsgränser och tänka utanför traditionella system och stuprör, kan vi bli mer innovativa och förändra samhället i en mer inkluderande och hållbar riktning. Komplexa problem som de globala målen och Agenda 2030 gynnas av att många olika aktörer bidrar till att förstå och hitta lösningar på dem  – inte minst behöver de människor som direkt berörs av utmaningarna involveras och komma till tals.