Skip to content

Obruten mark – samtal om social innovation

I podcastenObruten mark” vänder och vrider vi varannan vecka  vår tids komplexa samhällsutmaningar. Vi vill fokusera och lyfta fram nya och etablerade lösningar olika problem men också tänkbara vägar framåt. Olika personer, aktörer, frågor och perspektiv får utrymme under våra samtal, såväl gräsrotssom systemnivå. ”Obruten mark” kommer att ge exempel från hela Sverige.

Ett nytt avsnitt släpps varannan vecka med start 25 januari 2024. Lyssna och prenumerera på ”Obruten mark” via Spotify, Apple Podcasts eller Google Podcasts och andra kanaler där poddar finns.  

Avsnitt #11 / ”Almamodellen – att leva med autism och adhd” med Kristina Collén

I avsnitt #11 får du möta Kristina Collén, universitetsadjunkt vid institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap vid Örebro universitet. Kristina är personen bakom Almamodellen, en modell som syftar till att medvetandegöra vilka utmaningar flickor med autism och adhd har idag.

Genom modellen så hoppas Kristina att förskolor och skolor i ett tidigt stadie ska förstå mer om den här målgruppen, och skapa en miljö där även dessa individerna kan komma till sin rätt.

Gäst:

Kristina Collén, universitetsadjunkt vid institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap vid Örebro universitet

 

Avsnitt #10 / ”För Malmö universitet i tiden” med Charlotte Ahlgren Moritz

I avsnitt #10 får du möta Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor med ansvar för samverkan och innovation vid Malmö universitet och styrelseledamot i Mau Holding.

Charlotte är även ordförande i Mötesplats Social Innovations nationella styrgrupp – och har under sina tio år på universitetet varit en viktig möjliggörare för att stärka vår förmåga att samarbeta mellan samhällssektorerna.

Följ med i ett samtal om universitets roll i samhället, vilka egenskaper vi behöver som gränsgångare, vad som kan hända i gränsytorna mellan sektorer, vad nyttiggörande betyder i praktiken – till exempel genom ett holdingbolag – och inte minst – hur universitet skulle kunna vara en ännu starkare drivkraft för innovationer än vad vi är idag.

Gäst:

Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan och innovation vid Malmö universitet

Avsnitt #9 / ”100-dagars resan” med Nicklas Wallberg

I avsnitt #9 får du möta Nicklas Wallberg, en person med lång erfarenhet och engagemang för samhällsentreprenörskap i Sverige.

Nicklas har haft ledande roller på stiftelsen Reach for change och Social Entrepreneurship Forum, och driver nu företaget Common Interest som hjälper andra företag att arbeta mer hållbart. Just nu är Nicklas mitt uppe i ett spännande projekt, 100 dagars resan, där han tillsammans med Handelshögskolan, Changers Hub och Värmeverket ska utveckla en ny organisationsform för sociala entreprenörer – en form som ger bättre möjligheter för dessa entreprenörer att skapa verklig förändring i samhället.

Gäst:

Nicklas Wallberg, Common Interest

Avsnitt #8 / ”Boende, integration och dialog” med Jeanette Berga

I avsnitt #8 får du följa med i ett samtal om samskapande stadsutveckling. 

BID initierades under 1970-talet i USA och Kanada som ett verktyg för stadsutveckling. I Malmö står BID för Boende, Integration och Delaktighet. BID Malmö är en process där fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och företag tillsammans med samhället arbetar för att göra Sofielund och Möllevången i Malmö till stadsdelar där alla kan känna sig trygga och stolta.

I samtalet får du också höra mer om vad som är nyckeln till effektiv samverkan, vad social tillhörighet betyder för tryggheten i ett område och hur boende involveras i arbetet.

Gäst:

Jeanette Berga, BID Malmö

Avsnitt #7 / ”Akademin och forskaren i samhället” med Anna-Karin Andershed och Amy Loutfi

I avsnitt #7 får du följa med i ett samtal om universitets roll i samhället. Universitet och högskolor ska bedriva utbildning och befrämja forskning. Men de har också en tredje uppgift: att sprida kunskap och kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Men är det självklart hur akademin ska hantera det här uppdraget? Vad betyder det egentligen i praktiken?

Ett sätt att ta sig an det här kan vara genom att etablera ett ”Social Impact Lab”, något som Örebro universitet har gjort. Här ger de forskare möjlighet att utveckla och konkretisera sina idéer för att åstadkomma samhällsförändringar.

Gäster:

Anna-Karin Andershed, prorektor Örebro universitet
Amy Loutfi, vicerektor AI och innovation vid Örebro universitet

Avsnitt #6 / ”För barn och ungas hälsa” med Niklas Ek

I avsnitt #6 får du följa med i ett samtal om barns rätt till bästa möjliga hälsa. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.

I detta samtal får vi lära oss mer om Generation Peps arbete. Generation Pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Gäst:

Niklas Ek, verksamhetsutvecklare, Generation Pep

Avsnitt #5 / ”Jämlik hälsa på Lindängen” med Margareta Rämgård

I avsnitt #5 får du följa med i ett samtal om hur man kan utveckla nya arbetssätt för att motverka att hälsa blir alltmer ojämnt fördelad i befolkningen.

I stadsdelen Lindängen i Malmö finns ”Hälsofrämjande innovation i samverkan”, eller ”Jämlik hälsa på Lindängen”, som det också kommit att kallas. Ett initiativ från Malmö universitet med aktörer från näringsliv, idéburen sektor, offentlig sektor och medborgare boende i området. Genom en ny typ av roll, en ”hälsofrämjare”, har man utvecklat olika koncept som tillsammans bidrar till att öka hälsan hos boende i området.

Gäst:

Margareta Rämgård, Programledare Jämlik hälsa/Hälsofrämjande innovation i samverkan, samt docent vid fakulteten för hälsa och samhälle och doktor i kulturgeografi, vid Malmö universitet

Avsnitt #4 / ”Munkmodellen i Tomelilla” med Stefan Persson

I avsnitt #4 får du följa med i ett samtal om hur Tomelilla kommun valt att arbete med “Munkmodellen” (Doughnut-economics) för att integrera Agenda 2023 i sitt arbete. Väldigt kortfattat så är Munkmodellen en ekonomisk modell som sätter ekonomisk prestanda i relation till människors livskvalitet och jordens ekologiska tillstånd.

Det hela började för ett par år sedan då Tomelilla kommun tog fram ett livskvalitéprogram där de kombinerade sina mål kring miljö, sociala insatser och folkhälsa.

Gäst:

Stefan Persson, utvecklingsstrateg Tomelilla kommun

Avsnitt #3 / ”Samskapad kultur med STPLN i Malmö” med Sanna Lilie

I avsnitt #3 får du följa med i ett samtal om samskapad kultur samt lära dig mer om mötesplatsen, makerspace:n och inkubatorn STPLN i Malmö.

STPLN är en kreativ yta och plats som formas och medskapas tillsammans med Malmös aktörer och invånare. I detta avsnitt pratar vi bl.a. om hur man möjliggör ett sådant rum, betydelsen av “den tredje platsen” och hur STPLN kan fortsätta ge kraft och stöttning till alla initiativ som bubblar i Malmö.

Gäst:

Sanna Lilie, projektledare på STPLN i Malmö

Avsnitt #2 / ”Re-imagine Malmö 2040” med Per-Anders Hillgren

I avsnitt #2 får du följa med i ett samtal om hur vi kan träna oss i att använda vår kreativa föreställningsförmåga och fantisera om en blomstrande framtid. I en tid med flera stora parallella och komplexa samhällsutmaningar är det lätt att tappa hopp och mod. För att skapa den positiva omställning och samhällsförändring som krävs behöver vi öva på att öppna upp våra tankar och föreställa oss nya sätt att leva 

Gäst:

Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet 

Avsnitt #1 / ”Häng med oss ut” med Ola Bergqvist & Maria Samuelsson

I premiäravsnittet av Obruten mark får du följa med i ett samtal kring hur vi kan använda oss av natur och friluftsliv för ökad psykisk hälsa. Metoden ”Häng med oss ut” startade i Sjöbo som ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och socialpsykiatrin, och sprids nu över landet med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

Gäster:

Ola Bergqvist, projektledare i Friluftsfrämjandet
Maria Samuelsson, peer supporter för LivsVärket och Psykbussen

Tom Roodro, MSI, Malmö universitet

Samtalsledare: Tom Roodro

Samtalen i Obruten mark hålls samman av Tom Roodro, projektledare vid Mötesplats Social Innovation. Tom har som ambition att använda frågor som en hävstång för att förstå, fördjupa och ge nya perspektiv på hur vi kan ta oss an gemensamma samhällsutmaningar. Han har erfarenhet av att arbeta i idéburen sektor, offentlig sektor och akademin – allt som oftast i mellanrummen mellan dessa. Tom har tidigare drivit podcasten ”Engagemanget”, där han bjöd in gäster som genom sitt samhällsengagemang bidrar till en bättre värld, i det lilla som det stora.

Har du som lyssnar idéer på teman, personer, organisationer som du vill höra här? Hör gärna av dig till tom.roodro@mau.se.