Begrepp och definitioner

Social innovation

Syntolkning: Orange cirkel med texten ”Social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively.” inuti.

Det finns ett flertal olika definitioner och namn på entreprenörskap och innovation som i första hand syftar till att adressera en samhällsutmaning. De vanligaste är: social innovation, socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag.

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Utgångspunkten är den definition som används inom ramen för EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi (till höger).

EU-kommissionens arbete med social innovation hämtar mycket av sin logik från det arbete som gjorts inom ramen för BEPA (Bureau of European Policy Advisors), den förra EU-kommissionens expertgrupp. I rapporten, Empowering People, driving change: Social innovation in the European Union (2011) delas sociala innovationer upp i tre huvudsakliga kategorier:

Syntolkning: Tre cirklar med text i.
Röd cirkel med texten ”1. Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov, och som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn.”
Ljusgul cirkel med texten ”2. Samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället.”
Senapsgul cirkel med texten ”3. Systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik där innovationen riktar sig till hela samhället.”

Samhällsentreprenörskap

I sammanhang med social innovation talar man ibland om samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap, dvs entreprenörer som löser samhällsutmaningar på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. Några kännetecken är:

Syntolkning: Entreprenörer som bidrar till nyskapande lösningar på samhällsutmaningar, drivs av skapa resultat och vinst för samhället och har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt

Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället och som gör att de gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.

År 2008 lanserade KK-stiftelsen en programsatsning för samhällsentreprenörskap. Målet för programmet var att främja utvecklingen av samhällsentreprenörskap för att på sikt öka antalet samhällsentreprenörer och samhällsentreprenöriella initiativ i Sverige. Analyser lyfte fram att samhällsentreprenörskap behövs för att skapa ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Socialt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap är en direktöversättning från engelskans social entrepreneurship, vilket brukar definieras som ”the use of the techniques by start-up companies and other entrepreneurs to develop, fund and implement solutions to social, cultural, or environmental issues” (Wikipedia). Begreppet kan, direktöversatt i en svensk kontext, tolkas som att det har ett något snävare fokus på sociala utmaningar, än samhällsentreprenörskap. Viktigt att notera är dock att den engelska definitionen inkluderar såväl miljö som kultur och sociala frågor.

Mötesplats Social Innovation definierar såväl sociala entreprenörer som samhällsentreprenörer som ”entreprenörer som löser samhällsutmaningar genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål”.

Sociala företag

Sociala företag kännetecknas av att de kombinerar samhällsmål med entreprenörsanda. Dessa organisationer fokuserar på att uppnå bredare sociala, miljömässiga eller samhällsmål och affärsidén bygger ibland på någon slags social innovation.

Ett socialt företags främsta mål är att generera positiva samhällseffekter. Ekonomiskt överskott investeras huvudsakligen i den egna verksamheten eller i verksamheter med liknande målsättningar. Företaget tillhandahåller varor och tjänster för marknaden på ett affärsmässigt och innovativt sätt och använder sina vinster främst för att uppnå sociala mål. Det styrs på ett öppet och ansvarsfullt sätt och involverar framförallt anställda, konsumenter och intressenter som påverkas av affärsverksamheten.

EU:s definition av sociala företag (social economy enterprise) är:

Syntolkning:
Företag där det sociala eller samhälleliga målet är orsaken till den kommersiella verksamheten.
Företag där vinster i huvudsak återinvesteras i syfte att uppnå det sociala eller samhälleliga målet.
Företag där organisationsform eller ägandesystem återspeglar företagets uppdrag med hjälp av demokratiska eller deltagande principer, eller med fokus på social rättvisa.

Då det gäller arbetsintegrerande sociala företag lägger man till ytterligare en aspekt: Företag som syftar till att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden (WISE, work integrated social enterprises).

Inom ramen för EU:s definition är detta dock inte en punkt i själva definitionen, utan markeras som ett av de områden där sociala företag är verksamma.

Kännetecken

Det som förenar alla begreppen är att de vill bredda innovations- och entreprenörskapsarbetet till att inte bara inkludera traditionella innovatörer och företag. Det är också ett sätt att ”låna” logiker från andra sektorer för hitta nya och mer effektiva driftsformer. Social innovation fokuserar på nya lösningar och innovationer, och kan därför uppstå i olika former och finnas från gräsrots- till global systemnivå.

Såväl socialt företagande som samhällsentreprenörskap bygger på att man använder sig av företagandets och entreprenörskapets logik för att lösa samhällsutmaningar på ett mer effektivt sätt och syftar, i vissa fall, till att skapa organisationer som kan bära sig själva ekonomiskt och därmed minska beroendet av bidrag och donationer. Dessa aktörer arbetar oftast tvärsektoriellt och kännetecknas av sin hybridform. Det är därför viktigt att anpassa stöd, struktur och system utifrån detta.

Vad som är viktigt att poängtera är att samhälls- och socialt entreprenörskap kan vara innovativt och skapa nya lösningar, men behöver inte vara det.

Sociala innovationer i sig är inget nytt; Förskolor, mödravård, brandkår är alla exempel på sociala innovationer som vi idag tar för givet men som en gång i tiden utmanade system och strukturer. Vår tids stora samhällsutmaningar kräver mer, fler och bättre sociala innovationer. Det kan handla om allt från stadsodling, till läxhjälp och flyktingmottagande- innovationer som ofta kräver smart samverkan över gränser och sektorer. I vår satsning 100 sociala innovationer lyfter vi fram några aktuella och goda exempel på sociala innovationer.