Skip to content
Bannerbild tema Innovation och samverkan för trygghet i det offentliga rummet liggande

Trygghet i det offentliga rummet

Trygga och säkra miljöer är en nödvändighet för att såväl vuxna som barn ska kunna leva ett fullvärdigt liv. I en tid då vi nås av rapporter om ökad upplevd otrygghet är denna samhällsutmaning mer aktuell än någonsin, vilket ligger till grund för temaområdet: Trygghet i det offentliga rummet. 

Temats fokus är en hållbar och trygg stad för medborgaren i det offentliga rummet och hur offentlig, idéburen sektor, akademi och näringsliv kan lösa samhällsutmaningar genom innovation och samverkan.

Några frågeställningar som lyfts:

 • Vilka finansieringslösningar och samarbetsmodeller behöver utvecklas och förfinas?
 • Hur kan affärsnytta och samhällsnytta kombineras för att stärka företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga?
 • Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?
 • Kan vi använda oss mer av innovativa digitala lösningar för att skapa trygga offentliga miljöer?

Följande aktiviteter har genomförts inom ramen för temat:

 • Workshop med temat ”En hållbar och trygg stad för medborgaren i det offentliga rummet”
 • Tvärsektoriella aktörs- och partnerskapsdialoger
 • Framtagen kunskapsöversikt över området hållbarhet, med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till shared value
 • Impact Arena med temat ”Doing well by doing good – Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet”
 • Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?”

Följande aktiviteter planeras under hösten:

 • Impact arena med temat ”Trygghet i det offentliga rummet – Är digitalisering och samverkan en del av lösningen?”
 • Synliggöra goda exempel på samverkansmodeller inom temaområdet

Några samarbetspartners inom temat är:  Danfo, Skanska

Kontakt

Ingela Pihl, Projektledare
ingela.pihl@oru.se | 019-30 31 40

Se våra övriga teman