Skip to content

Främja ekosystemet för social innovation

För att stärka social innovation på samhälls- och systemnivå behöver ekosystemet för social innovation samlas, utbyta kunskap och erfarenheter och stöttas i sina insatser. 

Kompetenscentret för social innovation
arbetar med följande aktiviteter:

Dialogmöten och referensgruppsmöten för att identifiera arbetsmarknadsrelaterade utmaningar och lösningar, för ekosystemets aktörer 
Lärandeutbyten om finansiering av sociala innovationer 
Lärandeutbyten om regionala plattformar för social innovation 
Årlig konferens

Den årliga konferensen är ett tillfälle för nationellt och internationellt erfarenhets- och lärandeutbyte och en möjlighet till inspel om social innovation för alla inom ESF+ programområde E: aktörer och organisationer som deltar i pågående ESF-finansierade projekt, Svenska ESF-rådet och andra nyckelaktörer, forskare inom social innovation, andra kompetenscenter för social innovation i Europa och ekosystemet för social innovation i Sverige.

Medfinansieras av Europeiska unionen
Svenska ESF-rådet