Stödstruktur kan bana väg för innovativ inkludering i arbetslivet

Kompetenscenter för social innovation som leds av Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet har funnits ett år. En rapport om arbetet visar på både möjligheter och utmaningar med en stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle.

Stort hopp sätts till social innovation inom EU, som ett sätt att tackla samhällsutmaningar som arbetslöshet, segregation och ohälsa. I det svenska ESF-programmet efterfrågas särskilt innovativa insatser inom arbetsmarknad, utbildning och social inkludering för att främja inkludering i arbetsliv och samhälle – inte minst för personer som missgynnas på grund av ohälsa, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller ung ålder.

Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet, i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund och Partnerskapet för social innovation i Region Örebro Län, har under året etablerat kompetenscenter för social innovation på uppdrag av Svenska ESF-rådet och genomfört en rad insatser. Syftet är att främja förutsättningar för effektiva, långsiktiga och värdeskapande sociala innovationer som i sin tur kan ge en mer en inkluderande och dynamisk arbetsmarknad.

Har utvecklat stödprocess för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Under året har en process utvecklats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om social innovation mellan aktörer inom ESF-projekt som tilldelats medel i ESF:s programområde för social innovation. Insatser består bland annat av koalitionsträffar och coachning. Metoder och verktyg för en samlad analys och utvärdering av genomförda insatser har arbetats fram och börjat genomföras.

– Bland projektens företrädare upplevs social innovation som både självklart och tankeväckande. Lärandeutbytet bekräftar och sätter ord på en del av det de redan gör, men kan också bidra till nya perspektiv och utveckling. Projekten lär av varandra, och vi på kompetenscentret lär också av deras utvecklingsresor, säger Anna Tengqvist, koordinator för arbetet med kompetenscentret och nationell och internationell samordnare, på Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet.

Ett konkret stöd för att frigöra potentialen i social innovation
Förutom att stödja enskilda projekt och överföra kunskap mellan ESF-projekt har Mötesplats Social Innovation anordnat reflektionsmöten och lärtillfällen för Svenska ESF-rådet för att bidra till att stärka kunskaperna i social innovation och utveckla processen för programutlysningar. En pilotinsats har även genomförts med ESF Sydsverige, inför deras regionala utlysning om social innovation.

– Som finansiär av social innovation genom ett särskilt programområde har vi behövt göra en resa för att öka vår förståelse och kunskap, och där har kompetenscentret utgjort ett konkret och fruktbart stöd. Det handlar inte bara om processfrågor, utan också om behovet att landa i själva elementet av vad social innovation är och kan vara, och om hur vi kan frigöra dess potential som förändrings- och utvecklingskraft, säger Johnny Karlsson, nationell samordnare, Svenska ESF-rådet.

Översikt av kunskapsläge och behov av finansieringsformer
Slutligen för att främja ekosystemet för social innovation i Sverige har aktörer som arbetar med att stötta sociala innovatörer ringats in och träffats. Mötesplats Social Innovation har också gjort en översikt av kunskapsläge, utmaningar och behov av finansieringsformer för social innovation. Syftet är att stärka möjligheterna att innovativt möta samhällsutmaningar genom anpassade finansieringsformer och ökad samverkan mellan finansiärer.

Har potential att skapa bryggor mellan aktörer och funktioner
I november möttes 250 deltagare i Malmö under konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Under konferensen släpptes den första årliga analysrapporten om arbetet. Den visar att kompetenscentret som det nu är utformat kan ha en potential att skapa bryggor mellan olika aktörer och funktioner i det svenska ekosystemet för social innovation. En viktig pusselbit är kompetenscentrets kombination av insatser på projekt-, program- och systemnivå. En annan pusselbit är kompetenscentrets förmåga att underlätta samverkan och samskapande mellan olika intressenter och målgrupper i ESF-projekten, ESF-programmet och ekosystemet för social innovation.

– Detta är avgörande för att kompetenscentret ska kunna stötta projektens och programmets strävan efter innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle, säger Malin Lindberg, gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet och rapportförfattare vid Mötesplats Social Innovation.

Svenska ekosystemet för social innovation har både styrkor och svagheter
Det svenska ekosystemet för social innovation har styrkor i form av många innovativa initiativ och engagerade aktörer, men även svagheter i form av bristande samordning, stödstrukturer och politiskt stöd. En särskild utmaning är att ESF:s program och projekt till stor del är separerade från både det traditionella och det socialt fokuserade innovationsstödet i Sverige.

En annan utmaning är att alla delar i innovationsprocessen sällan ryms inom ramen för ESF:s projektformat som tenderar att premiera kortsiktiga och individinriktade insatser snarare än långsiktiga och strukturförändrande. Slutligen finns ett begränsat handlingsutrymme när det gäller att påverka etablerade strukturer och normer i organisationer och samhälle. Mottagarkapaciteten och förändringsviljan är ofta begränsad hos de aktörer som har mandat och kapacitet att förändra rådande ordning. Även om allt fler aktörer inom både det traditionella och det socialt fokuserade innovationsstödet börjat förorda och främja nytänkande lösningar på samhällsutmaningar, så fördelas merparten av de finansiella resurserna fortfarande utifrån gamla prioriteringsmönster.

– Som kompetenscenter behöver vi för att påverka utvecklingen framåt sträva efter att underlätta transformativ social innovation och innovation som påverkar styrningen genom tvärsektoriell samverkan och överbryggandet av skilda politikområden, säger Anna Tengqvist.

Fakta:
Kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden har funnits i knappt ett år. Arbetet leds av Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet, i samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund och Partnerskapet för social innovation i Region Örebro Län. Syftet med kompetenscenter för social innovation är att främja effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar. Arbetet genomförs på uppdrag av Svenska ESF-rådet och medfinaniseras av Europeiska unionen.

Läs mer om kompetenscenter för social innovation: https://socialinnovation.se/kompetenscenter-for-social-innovation/´

Läs rapporten Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle:
https://socialinnovation.se/publications/stodstruktur-for-innovativ-inkludering-i-arbetsliv-och-samhalle/

Text: Lotta Orban

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.