Skip to content

Stöd och lärande
för projekt

För att stärka social innovation i ESF-finansierade projekt behöver aktörer få möjlighet att lära sig mer om detta område tillsammans. Syftet med denna stödinsats är att beskriva och stärka projektens praktiska utveckling av sociala innovationer, med fokus på samhällsutmaningens orsakssamband, tvärsektoriell samverkan/samskapande, målgruppsmedverkan, projektens/samhällsutmaningens ekosystem, samt hållbara resultat och effekter. Syftet är även att skapa synergier i spridande av projektens sociala innovationer till praktik och policy, samt koppla samman projekt på nationell och europeisk nivå.  

Kompetenscentret för social innovation
arbetar med följande aktiviteter:

Stöd till projekt finansierade inom programområde E – social innovation

Projekten kommer att delta i processtödjande koalitioner tillsammans med andra beviljade projekt i aktuell utlysning. Här synliggörs och vidareutvecklas projektens sociala innovationer. Projekten kommer också att få stöd i form av coaching för sitt enskilda projekt. 

Stödmaterial om social innovation

Kompetenscentret kommer att ta fram material om vad social innovation är och innebär, den sociala innovationsprocessen, tvärsektoriell samverkan/samskapande och målgruppsmedverkan, horisontella principer, förändringsteori och effektmätning samt ekosystem på projekt- och samhällsnivå.

Årlig konferens

Den årliga konferensen är ett tillfälle för nationellt och internationellt erfarenhets- och lärandeutbyte och en möjlighet till inspel om social innovation för alla inom ESF+ programområde E: aktörer och organisationer som deltar i pågående ESF-projekt, Svenska ESF-rådet och andra nyckelaktörer, forskare inom social innovation, andra kompetenscenter för social innovation i Europa och ekosystemet för social innovation i Sverige.

Utvärdering

Kompetenscentret kommer att göra klusterutvärderingar och aggregerade analyser av resultatet och lärdomarna från koalitionerna och stödet.

Medfinansieras av Europeiska unionen
Svenska ESF-rådet