Sökes: ett svenskt policylabb för innovation

Idag inleds Social Innovation Summit i Malmö och en av talarna under konferensen är Beatrice Andrews från UK Policy Lab. De är en del av det brittiska regeringskansliet och syftet med deras arbete är att ta fram nya verktyg för policyskapande till den brittiska regeringen.

Dessa nya verktyg, metoder och processer ska ta hänsyn till vad som behövs för att skapa relevant policy idag; hur man arbetar över gränser och sektorer, mellan förvaltningar och departement och hur man involverar användare och medborgare i processen som ska vara öppen och inkluderande.

Ett exempel är deras arbete med användningen av stora mängder data (big data) för att förbättra samhällsfunktioner. De regler som styr användning av data är såväl komplexa som föråldrade. Men genom att ta fram ett etiskt ramverk för hur tjänstemän ska förhålla sig till användning av data, skapas en beteendeförändring hos tjänstemännen och de vågar arbeta innovativt. I dialog med allmänheten diskuterades hur vanliga människor ser på risker och möjligheter med arbetet, vilket sedan blev vägledande för vidare utveckling.

Förutom i Storbritannien så finns det liknande policy labb i Danmark (MindLab, som också drivs som en integrerad del i det danska regeringskansliet), i Singapore, Kanada, USA, Nederländerna och Frankrike.

Det viktigaste med labbens funktion är att de har ett prövande arbetssätt. Det handlar om att testa, utforska, misslyckas och göra om – gemensamt. Men det är lika mycket en fråga om att arbeta långsiktigt med en kulturförändring mot ökad öppenhet och delaktighet.

UK Policy labb definierar några viktiga steg i det som de kallar ”open policy making”

• Identifiera problemet

• Förstå användarnas behov

• Ta fram nya idéer och lösningar

• Utveckla prototyper och förbättra idéer

De senaste årens fokus på behovet av samhällsinnovation för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar har givit en viss effekt. Inte minst i form av att initiativen och idéerna blir fler och bättre. Vi på Mötesplats Social Innovation märker det i vårt arbete med att sammanställa 100 sociala innovationer i Sverige som vi finner särskilt lovande för framtiden.

Men för att fler sociala innovationer ska se dagens ljus behöver vi också se över strukturer som förhindrar dessa idéer att spridas. Ofta hindras social innovation från att växa på grund av regler, lagar, praxis och policy som ibland är klubbade för flera decennier sedan, då vi inte pratade om hållbar utveckling, tvärsektoriellt arbete, social innovation eller flyktingkriser och klimathot.

När hindrande strukturer väl har identifierats och möjligen korrigerats, så är risken stor att samhällsutmaningen växt och innovationen begravts i byråkrati eller att allt det som är nyskapande har slipats bort för att ta hänsyn till dessa regler.

Detta är såklart inte bara ett svenskt problem. Den klassiska förvaltningsstrukturen med sina silos är inte uppbyggd för att hantera komplexa samhällsutmaningar som kräver helhetssyn och förmåga att arbeta över såväl politikområden som förvaltningsgränser.

Men i många andra länder har man vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med detta, och på så vis snabbare identifiera vad som hindrar sociala innovationer från att ta form och växa.

Vi vill därför rikta en uppmaning till Sveriges regering att lyssna på det växande antal röster som vill se ett svenskt policy labb. En plattform som har mandat att agera snabbt för att öka förmågan att utforma politik med ett helhetsperspektiv och skapa bättre förutsättningar för utveckling av policy mellan departement, förvaltningar och discipliner. Men framförallt genom sitt prövande arbetssätt bygga upp en förmåga och mod att tänka nytt och bemöta risker allt eftersom de dyker upp.

Texten är från Dagens Samhälle

Mer läsning

Utmärkt karta över de labb som finns

Läs mer om vårt arbete med labb och testbäddar

Vår kartläggning av internationella designlabb

Läs vår rådgivare Åsa Minoz artikel där hon diskuterar utvecklingen av innovationslabb

Lansering rapport designlabb

ABC i design för social innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION – En förstudie

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION – En kartläggning

UK Policy Labs blogg

Open policy making tool box

Applying Design Approaches to Policy Making: Discovering Policy Lab
En forskningsrapport författad av Lucy Kimbell och illustrerad av Holly Macdonald

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.