Skip to content

Social Innovation i Sverige

2018 lanserade regeringen en strategi för socialt företagande och social   innovation i Sverige. I den lyftes följande fem behov och områden fram: Finansiering, Behov och efterfrågan, Stärk företags- och rådgivningskompetensen, Tydliggör och mät effekterna samt Utveckla kunskap och mötesplatser. Olika kartläggningar av socialt företagande och sociala innovationer i Sverige, av oss på Mötesplats Social Innovation och the Nordic Changemaker Map av Reach for Change och Ashoka har genomförts och visar ungefär samma bild.    

Goda förutsättningar

  • Engagerade aktörer och mångfald av initiativ   
  • Regeringens strategi god grund som samlande kraft   
  • Utbrett engagemang i många sektorer för Agenda 2030  

Brist på 

  • Tydligt politiskt stöd och styrning   
  • Långsiktig och systematisk finansiering   
  • Kunskap och forskning om social innovation och på
    hur samskapande kan främjas   
  • Tydlig organisering av ekosystemet   
  • Stöd och uppskalning  

Det finns i grunden goda förutsättningar för social innovation och socialt företagande i Sverige, i form av engagerade aktörer och en mångfald av enskilda initiativ. Den svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation bidrog också med en god grund som samlande kraft. Det finns dessutom ett utbrett engagemang i många sektorer för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.     

Samtidigt  krävs tillgång till mer långsiktig och systematisk finansiering för att etablera och skala sociala innovationer och sociala företag. Det behövs också mer kunskap och forskning om social innovation, med särskilt fokus på hur samskapande mellan olika samhällsaktörer och samhällssektorer kan främjas för långsiktig samhällsförändring. Överlag behövs en tydligare organisering av ekosystemet för social innovation. Social innovation kan skapas, stöttas och växlas upp mer effektivt när den sker i organiserade och långsiktiga former.