Social innovation i Norrbotten

EU:s och Sveriges nya innovationspolitiska strategier framhåller betydelsen av sociala innovationer – i betydelsen av nya lösningar på sociala behov som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – för att hantera aktuella samhällsutmaningar. Samtidigt saknas det tillräcklig vetenskaplig kunskap om hur denna sorts innovationer utvecklas och sprids på ett sätt som bidrar till såväl social som ekonomisk utveckling i Sverige på nationell och regional nivå. Behovet av ökad kunskap konstateras bland annat i den nationella forsknings- och innovationsagenda för social innovation i Sverige som nyligen publicerats. För att bidra till kunskapsutvecklingen har Luleå tekniska universitet initierat en rad projekt som utforskar social innovation ur olika synvinklar, t.ex. regional social innovation, genusdriven social innovation, social innovation vid tekniska universitet.

I orienteringsboken ”Social innovation i Norrbotten” beskrivs och analyseras exempel på social innovation i Norrbotten, hämtade från bland andra Coompanion Nord, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Hushållningssällskapet i Norrbotten, Magma, Sunderby folkhögskola och Winnet Norrbotten. Dessa organisationer och verksamheter analyseras i boken dels utifrån den generella definitionen av social innovation som nya lösningar som är sociala i sina medel och/eller mål, dels utifrån fyra former av social innovation (nya varor/tjänster, nya metoder, nya organiseringssätt, nya samhällsstrukturer).

Analysen visar att de sociala behov som identifieras i exemplen bland annat utgörs av marginalisering i arbetslivet, näringslivet, privatlivet, utbildningssystemet, städerna, glesbygden på grund av könskategori, könsidentitet, sexualitet, funktionalitet, etnicitet, bakgrund, bostadsort, livssituation m.m. De nytänkande lösningar som utvecklats i exemplen kännetecknas av nya organiseringssätt och nya strukturer, där människor och organisationer kopplas samman på nya sätt. Utifrån exemplen utvecklas en regional definition av social innovation i Norrbotten:

Utveckling av utmaningsdrivna och gränsöverskridande strategier för ökad inkludering av marginaliserade och missgynnade grupper i Norrbottens arbetsliv, näringsliv och samhälle.

Den slutsats som dras i orienteringsboken är att exempel på social innovation i Norrbotten bidrar till inkluderande regional tillväxt i Norrbotten genom att identifiera och hantera norrbottniska samhällsutmaningar, öka inkluderingen i arbetslivet, näringslivet och samhället, tillvarata människors förmåga så att färre fastnar i socialt och ekonomiskt kostsam marginalisering, koppla samman ideell, privat, offentlig sektor på ett nytänkande och gränsöverskridande sätt, samt skapa nya sociala företag och organisationer med nytänkande varor och tjänster. Förhoppningen är att bokens exempel och analyser ska öka förmågan hos länets innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av sociala innovationer som bidrar till Norrbottens sociala och ekonomiska utveckling.

Ladda ner boken

Malin Lindberg, docent i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Missa inte lanseringen av boken den 2 mars.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.