Social impact bond modellen testas i Norrköping

I juli 2015, under Almedalsveckan, annonserade Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures (LSV), Health Navigator och SKL Uppdrag Psykisk Hälsa att de initierat ett samarbete för att testa social impact bond[1] modellen i den svenska kontexten.

­

– Vi har under hösten 2015 arbetat intensivt med att ringa in en samhällsutmaning i Norrköping kommun där det finns ett behov av att finna nya innovativa lösningar för en specifik målgrupp och där det finns möjlighet till både mänskliga och ekonomiska vinster, säger Josefin Klingvall, projektledare, Health Navigator. Beslut fattas av Norrköpings kommunstyrelse 7 mars 2016.

Arbetet har mynnat ut i ett socialt utfallskontrakt där målgruppen är HVB- och SiS-placerade barn och unga. Den effekt man vill uppnå är att minska risken för återplacering och att förbättra skolprestationen hos målgruppen under perioden 2016-2020. Insatsen består av två delar, där en del är att stärka koordination och stödjande insatser före, under och efter placering för att minska risken för återplacering; samt en del som handlar om individuellt anpassat skolstöd för att förbättra skolprestationen. Arbetet med att stärka stödet kring placeringen kommer att utföras av ett nytt insatsteam inom Norrköpings kommun. Arbetet med anpassat skolstöd kommer att utföras av en extern aktör som kommer att anlitas genom prestationsbaserad upphandling.

Utfallskontraktets effekter, både ekonomiska och mänskliga, kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Leksell Social Ventures kommer som privat finansiär att ställa ut ett lån till Norrköpings kommun på 10 miljoner kronor där återbetalningen är villkorad till specificerat önskat utfall hos målgruppen med en grundgaranti på 40% aktivitetsersättning om insatsen genomförs enligt plan.

Utöver grundgarantin på 40% är återbetalning villkorad uppmätta besparingar hos socialtjänsten för minskad placering eller minskade öppenvårdsinsatser som är direkt spårbara till den inkluderade målgruppen. Faktiska kostnader jämförs med historiska kostnader på individnivå för motsvarande målgrupp.

– Kontraktet är utformat så att Norrköpings återbetalning av lånet till Leksell Social Ventures korrelerar med kommunens besparingar. Det finns dock ett tak för återbetalning på 12 miljoner kronor över perioden vilket innebär en maxränta på 20% över fyra år. Eventuell ränta är direkt avhängig utfallet av skolprestationerna som är den sociala variabeln som kontraktet fokuserar på. Alla besparingar och vinster därutöver stannar hos kommunen, enligt Claes-Göran Magnell, Ekonomidirektör, Norrköpings Kommun.

Det sociala utfallskontraktet mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures bygger på den modell av Social Impact Bonds som utvecklats internationellt på senare år. En skillnad är dock att en betydande del av insatsen utförs av kommunen själv och inte en extern aktör, samt att den privata finansiären bjuds in för att följa och informera kommunens verksamhet. Genom ett rådgivande insatsråd där finansiären och kommunen är beslutsfattande parter kan även andra parter bjudas in att informera projektets utveckling och eventuella kursjusteringar under loppets gång.

– Det nya i just detta projekt är att vi visar på en modell för att riskfinansiera social innovation inom offentlig sektor. Vi har tillsammans med kommunens, finansiärens och Sveriges Kommuner och Landstings jurister sökt gränsen för hur mycket inflytande och bidrag en privat finansiär kan utöva inom en kommunal verksamhet, detta kan utgöra nya gränsdragningar i offentlig-privata samarbeten, säger Henrik Storm Dyrssen från Leksell Social Ventures.

utfallskontrakt

Material från presskonferensen
SVT inslag om utfallskontraktet
Läs mer om Sveriges första utfallskontrakt
Sociala investeringar – en ljusnande framtid är svår
Läs mer om vad sociala investeringar är – 17 frågor och svar

[1] Social Impact Bond (SIB) är en relativt ny finansieringsmodell utvecklad i Storbritannien där fokus ligger på att premiera social innovation genom att definiera och premiera en önskad effekt hos en specifik målgrupp genom ett tvärsektoriell samarbete.

Bild: Lars Stjernkvist (S), Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun; Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting; Henrik Storm Dyrssen, verkställande direktör, Leksell Social Ventures och Josefin Klingvall, projektledare, Health Navigator

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.