Skip to content

Forskning inom
social innovation

Forskning inom social innovation behövs för att fortsätta utveckla detta relativt nya fält. Forskningen är viktig för att kunna ta fram nya metoder och modeller för att kunna mäta effekter, få ökad inverkan på globala samhällsutmaningar och nå en allt större målgrupp. Social innovation är ett nytt område under ständig utveckling, och det behövs nya definitioner och teoribildning för att skapa legitimitet till ett område som lockar allt fler. 

Trots att social innovation och socialt företagande idag väcker alltmer intresse och ses som en av lösningarna på vår tids stora samhällsutmaningar, råder det fortfarande förvirring kring begreppen. Hur relaterar de olika begreppen till varandra? Hur ska man hantera de olika tolkningarna av begreppet socialt företagande? Hur får man fram data och statistik över, och därmed en mätbarhet av, området när definitioner och begrepp skiljer sig mellan länder och aktörer?

Den stora potentialen för forskning inom social innovation är att den också möjliggör nya sätt att arbeta för akademin, då social innovation i sin natur tvingar fram ett tvärsektoriellt förhållningssätt.

Den 28 november 2016 presenterades Regeringens forskningsproposition. Glädjande för området social innovation är att man stärker incitamenten för samverkan och tvärvetenskaplighet. Även om social innovation inte nämns explicit görs riktade satsningar på forskning om välfärdstjänster vilket skulle kunna inkludera sociala innovationer.

Forskningsrådet Forte har också fått ökade medel för att satsa på forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Även i EU har social innovation och socialt entreprenörskap fått ett ökat fokus. Flera stora EU-finansierade forskningsprojekt med fokus på social innovation och socialt entreprenörskap är nu i sitt slutskede.