Skip to content

Begrepp & definitioner

Samhällsentreprenörskap

I sammanhang med social innovation talar man ibland om samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap, dvs entreprenörer som löser samhällsutmaningar på nya sätt genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål. Några kännetecken är:

Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i samhället och som gör att de gemensamma, samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.

År 2008 lanserade KK-stiftelsen en programsatsning för samhällsentreprenörskap. Målet för programmet var att främja utvecklingen av samhällsentreprenörskap för att på sikt öka antalet samhällsentreprenörer och samhällsentreprenöriella initiativ i Sverige. Analyser lyfte fram att samhällsentreprenörskap behövs för att skapa ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Socialt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap är en direktöversättning från engelskans social entrepreneurship, vilket brukar definieras som ”the use of the techniques by start-up companies and other entrepreneurs to develop, fund and implement solutions to social, cultural, or environmental issues”(Wikipedia). Begreppet kan, direktöversatt i en svensk kontext, tolkas som att det har ett något snävare fokus på sociala utmaningar, än samhällsentreprenörskap. Viktigt att notera är dock att den engelska definitionen inkluderar såväl miljö som kultur och sociala frågor. Mötesplats Social Innovation definierar såväl sociala entreprenörer som samhällsentreprenörer som ”entreprenörer som löser samhällsutmaningar genom att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt mål”.

Sociala företag

Sociala företag kännetecknas av att de kombinerar samhällsmål med entreprenörsanda. Dessa organisationer fokuserar på att uppnå bredare sociala, miljömässiga eller samhällsmål och affärsidén bygger ibland på någon slags social innovation.

Ett socialt företags främsta mål är att generera positiva samhällseffekter. Ekonomiskt överskott investeras huvudsakligen i den egna verksamheten eller i verksamheter med liknande målsättningar. Företaget tillhandahåller varor och tjänster för marknaden på ett affärsmässigt och innovativt sätt och använder sina vinster främst för att uppnå sociala mål. Det styrs på ett öppet och ansvarsfullt sätt och involverar framförallt anställda, konsumenter och intressenter som påverkas av affärsverksamheten.
EU:s definition av sociala företag (social economy enterprise) är:

  • Företag där det sociala eller samhälleliga målet är orsaken till den kommersiella verksamheten.
  • Företag där vinster i huvudsak återinvesteras i syfte att uppnå det sociala eller samhälleliga målet.
  • Företag där organisationsform eller ägandesystem återspeglar företagets uppdrag med hjälp av demokratiska eller deltagande principer, eller med fokus på social rättvisa.

Då det gäller arbetsintegrerande sociala företag lägger man till ytterligare en aspekt: Företag som syftar till att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden (WISE, work integrated social enterprises).

Inom ramen för EU:s definition är detta dock inte en punkt i själva definitionen, utan markeras som ett av de områden där sociala företag är verksamma.