Skip to content

Open call

– Bauhaus of the
Seas Sails söker
Havsambassadörer

Havet behöver dig! 

Inom ramen för EU-projektet Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) bjuds du nu in till att ansöka om att bli havsambassadör. I BoSS-projektet undersöker en rad europeiska kuststäder hur vi kan skapa en ny relation till havet utifrån principerna konst och kultur, hållbarhet, inkludering och lokal förankring. I Malmö drivs BoSS av Malmö universitet, Mötesplats Social Innovation och Marint Kunskapscenter.

Vi vill att fler Malmöbor, med deras olika kulturer och erfarenheter, får möjligheten att engagera sig i att utforska och skapa en hälsosam relation till havet. För detta ändamål lanserar vi nu ett Open Call där individer och organisationer kan ansöka om att bli havsambassadörer. En havsambassadör får finansiella medel för att skapa och genomföra kreativa och inkluderande aktiviteter som involverar Malmöbor i att stärka deras relation med livet i havet.

Här kan du som är intresserad av att ansöka om att bli en havsambassadör hitta information om den forskning som drivs inom EU-projektet Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) och vad det innebär att delta.

Bakgrund

När vi tänker på Malmö och havet tänker många på sommar, bad och lek på Ribban och i Västra Hamnen. Men havet spelar en större roll än man kanske tror. Havet är källan till allt liv på jorden – denna fantastiska väv av växter och djur. Ett välmående hav är också förutsättningen för att livet ska kunna fortsätta. Men havet mår inte bra. Precis som livet på land idag präglas av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald drabbas livet i havet av värmeböljor, överfiske och plastföroreningar. Därför behöver vi skapa nya relationer till havet och dess invånare. Relationer där både vi och havet mår bra. Hur dessa relationer kan främjas vill vi undersöka tillsammans med er Malmöbor som vill bli havsambassadörer.

Vem kan bli havsambassadör?

En havsambassadör är en individ, en organisation eller en konstellation av flera individer/organisationer. En ambassadör kan arbeta med till exempel konst och kultur, natur- och friluftsaktiviteter, delaktighet och inkludering för att skapa aktiviteter som engagerar Malmöbor i att möta livet i havet på nya sätt. Vi finansierar gärna team med kompletterande kunskaper och erfarenheter, alltifrån etablerade till nya organisationer, men du kan också söka som individ. För den som har bra idéer men kanske saknar kunskap om havet, inkludering eller kreativa arbetssätt kommer vi arrangera två matchmakingtillfällen i början av ansökningsperioden. Då finns det möjlighet att träffa andra att teama upp med och ansöka tillsammans med.

Vad gör en havsambassadör?

En havsambassadör skapar och testar aktiviteter där Malmöbor blir delaktiga i att utforska hur vi kan leva i symbios med våra grannar i havet. Aktiviteterna bör vara nyskapande men kan också bygga vidare på och utveckla en befintlig verksamhet. Dessa aktiviteter kan till exempel vara: kreativa workshops med havsmaterial tillsammans med barn, en film som samlar olika berättelser om havet som skapats tillsammans med Malmöbor, eller en kombinerad kanottur och matlagningskurs som utforskar hur vi kan äta för att främja livet i havet.

Aktiviteterna syftar till att skapa möten mellan Malmöbor och havet, dvs. att undersöka hur vi kan leva tillsammans med havet utan att skada det, hur vi kan ge något tillbaka till havet och inte bara ta ifrån det, samt hur vi kan få livet för både människor och hav att frodas igen. Aktiviteten får gärna bestå av ett flertal tillfällen, tänk process snarare än enskild händelse. Vi vill gärna finansiera allt ifrån småskaliga aktiviteter till större och längre processer.

Tidslinje

Ansökan öppnar
7 januari, 2024
Besked om antagning
Mars-maj, 2024
Genomförande av aktiviteten
November-decemer, 2024
November, 2023
Ansökan stänger
Februari, 2024
Lärandeträffar och stöd i utveckling av aktiviteten
Maj-oktober, 2024
Återrapportering
Principer för aktiviteter

Aktiviteterna bör utgå från minst två av BoSS-principerna och du bör vara nyfiken på de övriga. BoSS-princeperna är: konst och kultur, hållbarhet, inkludering och lokal förankring.

 • Konst och kultur innebär att aktiviteten ska använda någon form av kulturella uttryck. Det kan handla om konst eller någon form av kreativt skapande i bred mening (t.ex. dans, teater, graffiti, musik, kultur, visuell konst, litteratur och berättande, konsthantverk, matlagning, berättande, lajv och rollspel). Aktiviteterna får gärna använda konst och kultur för att skapa berikande upplevelser som kopplar samman människor och natur och bidrar till välbefinnande både på land och i havet. I slutändan får gärna aktiviteten bidra till att nya kulturella och sociala värden skapas.
 • Hållbarhet innebär att aktiviteten ger upplevelser av natur och icke-mänskligt liv på ett nytt sätt. Aktiviteten kan hjälpa till att byta perspektiv och se behoven hos icke-mänskliga livsformer. Regenerativt är också ett nyckelord och då i betydelsen av att förnya förutsättningarna för att liv ska uppstå och fortleva. Kort sagt – hur kan vi skapa mer liv och vårda det som finns?
 • Inkludering innebär att aktiviteten främjar aktivt deltagande. Dvs. det handlar inte om att ”lära ut” utan snarare att ge möjligheter för att skapa, utforska och lära tillsammans. Aktiviteterna kan vara nischade mot en specifik målgrupp men vi är också måna om att nå ut till ett brett spektrum av Malmöbor. Att överskrida gränser mellan olika grupper och intressen är välkommet. Vi ser också gärna att aktiviteten når ut till grupper av Malmöbor som vanligtvis inte blir hörda, inkluderade eller deltar i natur- och kulturaktiviteter.
 • Lokal förankring innebär att aktiviteten bör ta tillvara på den rikedom av kulturer, traditioner, kunskaper och kreativitet som finns i Malmö. Aktiveten kan koppla till eller bygga på pågående initiativ i Malmö, men det ska då vara tydligt hur aktiviteten utvecklar och berikar det existerande initiativet.

Förväntade resultat

De aktiviteter som havsambassadörerna skapar bör bidra till att en ny havskultur växer fram i Malmö. I denna havskultur tänker vi på, pratar om och interagerar med livet i havet på ett för allt liv hälsosamt sätt. Det innebär att vi önskar att aktiviteten bidrar till någon eller några av följande punkter:

 • Att Malmöbor som aldrig varit vid, på eller i havet får en möjlighet att uppleva det.
 • Att fler Malmöbor får uppleva skönheten i livet som finns under vattenytan.
 • Att Malmöbor får dela med sig av sina relationer till havet.
 • Att Malmöbor vill och vet hur de kan engagera sig för att utveckla och bevara det liv som finns i havet eller andra vattenkroppar, t.ex. kanal eller damm i Malmö.
 • Att möten skapas mellan olika grupper och gemenskaper i Malmö kring livet i havet.
 • Att det ges möjlighet för Malmöbor att överkomma ojämlika förutsättningar gällande ekonomi, tid och geografiska avstånd att leva tillsammans med havet.
 • Att fler Malmöbor känner till och respekterar naturens rättigheter
 • Att Malmöbor ser/tänker/känner på livet i havet på ett nytt sätt, där jaget alltmer ses som ihopkopplat med naturen och icke-mänskligt liv.
Var ska aktiviteterna ske?

Vi ser gärna att aktiviteten sker vid havet eller annan vattenkropp, t.ex. kanal eller damm, men det är inget krav. Det viktigaste är att möta Malmöbor där de finns eller vill vara. Dock uppmuntras till aktiviteter som sker vid Södra Varvsbassängen. Där har Malmö stad återställt vattnet till hur det var för tvåhundra år sedan. Bassängen har grundats upp till fyra meter, fyllts med sand och stenar vilket är förutsättningen för att ålgräs och alger ska leva där. Det blir i sin tur en barnkammare för fiskar. På så vis har bassängen förändrats från en plats för mänsklig industriell produktion till att återigen vara en plats för liv. Därför ser vi gärna att havsambassadörer undersöker hur Södra Varvsbassängen kan bli en plats för möten och nya relationer mellan Malmöbor och grannarna under ytan.

Hur ser finansieringen ut?

Vi finansierar aktiveter upp till 150 000 SEK. Finansiering kan användas för att täcka alla kostnader som är kopplat till planering och utförande av aktiviteten, dvs personalkostnader, materialkostnader och lokalkostnader för utförande av själva aktiviteten. Vi siktar på att finansiera några större och flera mindre aktiviteter.

Vad får man för stöd?

Förutom finansiering kommer de som antas till havsambassadörer få delta i en stödprocess om fyra träffar där vi tillsammans lär oss mer om havet och utvecklar aktiviteterna vidare. Det kommer också finnas möjlighet att träffa havsambassadörer från de andra BoSS-piloterna runt om i Europa.

Vem kan söka?

Den sökande kan vara en individ eller en organisation och/eller en grupp av individer och/eller organisationer. Sökande ska:

 • vara över 18 år (ifall du söker som individ)
 • vara verksam i Malmö
 • kunna genomföra aktiviteten i Malmö under 2024
 • ha ett organisationsnummer eller F-skatt så att finansiering kan betalas ut
 • kunna redovisa aktiviteten och hur finansieringen har använts
Hur ansöker jag?

Du ansöker om att bli en havsambassadör genom att fylla i en enkät. Där finns frågor om dig och ditt team. Vilka kunskaper och erfarenheter ni har kopplat till hållbarhet, kreativa och inkluderande arbetssätt. Vi undrar även om ni sedan tidigare har jobbat med Malmöbor som inte brukar bli hörda i natur- och kulturaktiviteter. Slutligen undrar vi vad för idé ni har och hur ni tror att den skulle kunna bidra till en ny havskultur där Malmöbor relaterar till livet I havet på ett hälsosamt sätt.

Vem står bakom initiativet? 

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) är en del av EU:s nya satsning New European Bauhaus (NEB) som ska främja en ny havskultur – en kultur där staden och människan är en del av havet. Visionen för BoSS är att undersöka och demonstrera hur kultur och inkludering bidrar till detta.

I projektet deltar de sju länderna Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Sverige, totalt 18 partners som representerar lokala myndigheter, universitet och civilsamhällsorganisationer. Du finner alla partners här.

BoSS Malmö drivs i samverkan mellan Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet samt Marint Kunskapscenter. Tillsammans utgör vi projektledare inom social innovation, naturvägledare, marinexperter, forskare inom deltagande design samt design för hållbarhet.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta:

 • Gloria-Karin López (Mötesplats Social Innovation), gloria-karin.lopez@mau.se
 • Anders Emilson (Malmö universitet), anders.emilson@mau.se
 • Michael Palmgren (Marint Kunskapscenter), michael.palmgren@smkc.se
 • Linn Johansson (Marint Kunskapscenter), linn.johansson@smkc.se
BoSS-partners