Nationell storsatsning växlar upp arbetet med social innovation i Sydsverige

Mötesplats Social Innovation, MSI skalas upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. De sex lärosätena kommer att vara värdar för regionala noder som samlas under namnet MSI. Det innebär att Malmö universitet blir värd för MSI Syd som etableras i nära samarbete med Malmö stad. 

Sedan 2010 har Malmö universitet drivit Mötesplats Social Innovation, MSI, i samarbete med ett flertal olika aktörer och sedan 2014 i partnerskap med Malmö stad. Syftet med MSI är att vara den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

I den nya satsningen kommer MSI vara koordinator för det nationella arbetet och Malmö universitet blir värd för noden MSI Syd som ska stärka utvecklingen av social innovation i Sydsverige. Att generera och dela kunskap är lärosätenas kärnverksamhet. Samverkan med andra aktörer är en viktig del i lärosätenas uppdrag och det är också av stor vikt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer.

– För Malmö universitet är social innovation ett viktigt profilområdeUniversitet har byggt upp och varit värd för Mötesplats Social Innovation sedan starten 2010. Det är värdefullt att arbetet med social innovation nu får en mer utvecklad roll på den nationella arenan. Eftersom intresset för social innovation växer så vill vi också möta denna efterfrågan. Vi inleder nu arbetet med att ta fram en modell för att flera aktörer, såväl lärosäten som andra relevanta parter, ska kunna ansluta sig och därmed ta ett samlat grepp kring kunskapsutvecklingen och de behov som finns i just vår region, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

MSI Syd kommer att utvecklas genom att engagera regionala företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer, myndigheter och andra värdefulla aktörer för områdets utveckling. Det regionala arbetet kommer att ske i tät samverkan med Malmö stad, som tidigt identifierat social innovation som ett viktigt utvecklingsområde.

– Med den erfarenhet vi har i Malmö av samarbetet i Mötesplats för Social Innovation så kan jag bara gratulera Jönköping, Luleå, Stockholm, Umeå och Örebro där fler mötesplatser för Social innovation nu ska etableras. I arbetet med Agenda 2030 och att nå FN:s globala mål har sociala innovationer en stor betydelse. Många samhällsutmaningar kan lösas med innovationer på det sociala området och då krävs det samarbete och engagemang av både näringsliv, akademi och offentlig sektor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

MSIs nationella arbete i Malmö kommer även få vidare kraft och spridning genom fysisk närvaro i Stockholm. Arbetet i kunskapsplattformen kommer fokusera på att identifiera behov av ny kunskap kring området social innovation, dela och sprida viktig kunskap och information, koppla an till forskning och generera möjligheter för utövare och potentiella utövare inom fältet att mötas och driva området framåt.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning. Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare på Vinnova.

Ordförandeskapet för den nationella styrgruppen som etableras, kommer innehas av Malmö universitets vice-rektor för samverkan och innovation, Charlotte Ahlgren Moritz. Resterande medlemmar i styrgruppen är representanter från de fem övriga lärosätena*.

 

__________

*Charlotte Ahlgren Moritz (ordförande), vicerektor samverkan och innovation Malmö universitet; Agneta Marell, rektor Jönköping University; Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet; Mats Danielsson, rektorsråd samverkan och IT, Stockholms universitet; Robert Brummer, vicerektor kunskapsöverföring och innovation, Örebro universitet; Viktoria Mattsson, ansvarig verksamhetsområde samverkan och innovation, Luleå tekniska universitet

 

Vad är social innovation? 

Det finns ett flertal olika definitioner och namn på entreprenörskap och innovation som i första hand syftar till att adressera en samhällsutmaning. De vanligaste är: social innovation, socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag.

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Utgångspunkten är den definition som används inom ramen för EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.