Skip to content
Bannerbild för tema Innovation och samverkan för Arbete i framtiden liggande

Innovation och samverkan för arbete i framtiden

MSIs arbete inom temat Innovation och samverkan för arbete i framtiden adresserar innovationer för kompetensförsörjning och nya partnerskap i tider av snabba skiften. Kriser har förmågan att synliggöra brister och svagheter i våra gemensamma system. Men ur kriser föds också lärdomar och möjligheter att skapa konstruktiv förändring.

Vid snabba och intensiva skiften efterfrågas ofta ny kunskap, kompetens och tillgång på arbetskraft för att möta rådande behov och utmaningar. I tider av ovisshet och skiften krävs omställningar, både hos individer, företag och institutioner. Men att ställa om tar tid, kraft och kräver ett tydligt och kreativt ledarskap.

Vilka förmågor är det egentligen som premieras i Sverige i dag? Kan pandemin få betydelse för samhällets sätt att se på och omvärdera kunskap och kompetens? Vilka nya affärsmodeller och partnerskap har formats under denna kris, och hur ser vi till att vi utnyttjar de lärdomar och positiva erfarenheter krisen fört med sig? Och till sist, hur ser vi till att vi gemensamt tar innovativa steg framåt istället för bekväma steg tillbaka? Vad kan vi lära oss av krisen för att accelerera mer resilienta organisa-tioner och samhällen efter att Covid-19 klingat av?

Under andra världskriget tvingades kvinnorna ut i fabrikerna för att upprätthålla produktionen, och under 80- och 90-talets avindustrialisering skapades en efterfrågan på nya, innovativa färdigheter inom tjänste- och servicesektorn. Ett svar på de samhälleliga utmaningar som uppdagades var re-skilling.

Ur ett svenskt perspektiv har re-skilling som samhällsfenomen traditionellt handlat om långa, utdragna ekonomiska, sociala och kulturella omställningar, såsom städers transformation från just industriell produktion till kunskapsekonomier. Innan coronapandemin slog hårt mot dagens globala arbetsmarknad handlade re-skilling i synnerhet om omskolning kopplat till nya, växande branscher. Den expansiva IT-branschen har under det senaste decenniet genererat en stor efterfrågan på programmerare, IT-ingenjörer och systemutvecklare på global skala, och de länder som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att halka efter i teknikutvecklingen.

Inom temat Innovation och samverkan för arbete i framtiden vill MSI:

  • Skapa forum för inspirerande kunskapsdelning
  • Skapa mötesplatser för nya samarbeten
  • Lyfta hållbarhetsfrågor kopplat till arbetsmarknadens utmaningar och omställningsprocesser
  • Lyfta lärdomar om innovativa affärsmodeller och partnerskap som uppkommit ur krisen

Några samarbetspartners inom temat är: Region Blekinge, Okatima, Spinalis och Marinmuseeum.

Se det första webbinariet här

Se våra övriga teman