Regional samverkan motor för social innovation

Händer på ett träd symboliserar regional samverkan motor för social innovation.
Mötesplats Social Innovation har kartlagt regional samverkan för social innovation och beskriver i en ny rapport hur den kan organiseras och stödjas. Samtidigt utlyser Svenska ESF-rådet medel för att stärka regional kapacitet för att möta samhällsutmaningar.

Det svenska stödsystemet för social innovation är fragmenterat med bristande samordning och stödstrukturer, inte minst på regional nivå. Mötesplats Social Innovation som finns vid sex lärosäten i Sverige, arbetar med att öka kunskapen om och ge inspiration till regionala stödstrukturer för social innovation och samverkan kring samhällsutmaningar, inom ramen för Sveriges nationella kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF).

– I förlängningen vill vi stärka förutsättningarna för social innovation i Sverige, säger Anna Tengqvist, nationell och internationell samordnare på Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet, som lett arbetet med rapporten.

I rapporten ”Regional samverkan kring samhällsutmaningar – en kartläggning av exempel på långsiktig organisering” beskrivs exempel på långsiktig organisering av regional samverkan för att möta samhällsutmaningar. Rapporten bygger på en enkät och intervjuer med utvalda aktörer i Sverige och internationellt. Rapporten presenterar också 12 svenska och 7 internationella exempel på regional samverkan, i form av exempelvis nätverk, partnerskap, plattformar och kluster.

Regional samverkan fungerar som nod och motor för social innovation

– De studerade exemplen förenas av ambitionen att fungera som en nod och motor för att mobilisera och samordna aktörer från olika samhällssektorer kring aktuella samhällsutmaningar. De sammanför också olika sorters resurser – såsom finansiering, kunskaper och infrastruktur – från olika källor och aktörer, säger Malin Lindberg, gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet, som är en av författarna till rapporten.

Många likheter i organisering av regional samverkan

Kartläggningen visar att det finns många likheter när det gäller drivkrafter, funktion, strävan, organiseringsform, finansiering och arbetssätt i de studerade exemplen. Men i en fråga skiljer sig de svenska och internationella exemplen. I Sverige är det vanligast att aktörer från offentlig sektor och akademi involveras, följt av civilsamhälle och näringsliv. I de internationella exemplen är det istället vanligast att aktörer från civilsamhället och akademin involveras, följt av näringsliv och offentlig sektor.

– Skillnaden skulle delvis kunna förklaras av den svenska välfärdsmodellen där den offentliga sektorn har huvudansvaret för många samhällsfunktioner som berörs av olika samhällsutmaningar. Det kan även förklaras av att flera av de internationella exemplen fokuserar på demokratisk samhällsutveckling, där civilsamhällets aktörer ses som centrala, säger Malin Lindberg.

Regional samverkan bidrar till resultat på flera olika nivåer

Så vad bidrar regional samverkan till? Resultat har uppnåtts på olika nivåer i de studerade exemplen, med allt från utveckling av regionala policies på policynivå, till nya miljöer, modeller och tjänster på samverkansnivå, väletablerade och bestående stödstrukturer på organisationsnivå, samt ökad tillhörighet på individnivå.

– De exempel vi studerat säger sig ha bidragit till ökad regional förmåga att gemensamt möta aktuella samhällsutmaningar. Samtidigt är det oklart i vilken mån som resultaten har tillåtits att påverka offentliga dialog- och beslutsprocesser. Oavsett kan lärdomar och resultat användas som avstamp för att bedöma, följa och stärka olika regioners status och utveckling inom detta område, säger Anna Tengqvist.

Ny utlysning ska främja regional samverkan

Den 3 juni öppnade Svenska ESF-rådet en ny utlysning riktad mot att stärka regional samverkan kring social innovation. Genom den nya utlysningen vill ESF söka lösningar på komplexa samhällsutmaningar som exempelvis långtidsarbetslöshet, integration och etablering av utrikesfödda och ungdomar som varken studerar eller arbetar.

– Vi ser många och ganska svåra sociala utmaningar som behöver innovativa lösningar. Det saknas dock inte alltid sociala innovationer men vi har sett att flera lösningar har svårt att hitta och säkra finansiering bortom den initiala fasen. Vi vill med denna utlysning skapa möjlighet för långvarighet, hållbarhet, spridning och uppskalning. Helt enkelt skapa förutsättningar för att innovationerna institutionaliseras och integreras hos olika intressenter, säger Johnny Karlsson, nationell samordnare på Svenska ESF-rådet, som jobbar med programområdet.

Hittills har ESF främst gett stöd till olika projekt som ska möta samhällsutmaningarna genom praktisk utveckling av social innovation. Den nya utlysningen riktar istället medel till insatser på strategisk och strukturell nivå som kan ge stöd, kunskap, coachning och nätverk på regional nivå.

– Det saknas lättillgängligt stöd på lokal och regional nivå för finansiering, organisering, kunskap, spridning och uppskalning, som kan stödja social innovation. Det saknas också hållbar finansiering. Vår utlysning är ett sätt att stärka detta området, säger Johnny Karlsson

Några resultat från rapporten:

  • De studerade exemplen anser att många samhällsutmaningar är komplexa och adresseras på ett otillräckligt sätt – vilket behöver mötas genom tvärsektoriell samverkan som sker i alltför låg utsträckning idag.
  • Exemplen erbjuder allt från fysiska och digitala mötesplatser, till processer, modeller och kunskaper för att tillvarata och skapa synergier mellan aktörernas olika drivkrafter och resurser.
  • De kopplar ihop lokala behov och förutsättningar med de involverade aktörernas drivkrafter och resurser, samt politiskt beslutade mål och strategier för att skapa ett brett engagemang och reell förändring.
  • De främsta medskicken från exemplen är att utveckla organiseringen tillsammans med de involverade aktörerna, hitta skärningspunkten mellan behov och möjligheter, skapa miljöer och kultur för samskapande, samt säkerställa stöd och utrymme för samverkan i form av tid, resurser och kompetens.

Fakta

Rapporten ”Regional samverkan kring samhällsutmaningar – en kartläggning av exempel på långsiktig organisering” har tagits fram av Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet, Jönköping University och Högskolan i Borås och inom ramen för Sveriges nationella kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden (ESF) som drivs av Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet, på uppdrag av Svenska ESF-rådet, i samverkan med Nationella nätverket för samordningsförbund och Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Läs rapporten ”Regional samverkan kring samhällsutmaningar – en kartläggning av exempel på långsiktig organisering”

Se webbinariet Hur organiserar vi regional samverkan för social innovation? (Youtube)

Läs mer om ESF:s utlysning Stärkt regional kapacitet för att möta samhällsutmaningar

Läs mer om Kompetenscenter för social innovation i Europeiska Socialfonden 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.