Q&A om MSI Co-Labs

Q: Vad är ett Co-Lab?
A: Ett Co-Lab stödjer olika pågående innovationsprocesser ute i samhället och ger deltagarna möjlighet att stärka sin design- och innovationsförmåga. Utgångspunkten tas i en samhällsutmaning där en innovations- eller utvecklingsprocess är startad eller ska startas av deltagarna. Co-Labbet bygger därefter på att skapa ett lärande för design och innovation i anslutning till att försöka tackla denna utmaning. Co-Labs innovativa grepp är att de förankrar den kapacitet som byggs ute i verksamheterna som ska ta sig an utmaningarna och har därför möjlighet till större samhällseffekt än andra traditionella labb.

Q: Vilka står bakom Co-Labs?
A: Det gör Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola. Vi är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige. Genom vårt breda nätverk samt nära koppling till akademi kan vi ge en bred kunskapsbas och bidra med kompetenser både från forskare och praktiker.

Q: Varför driver Mötesplats Social Innovation Co-Labs?
A: Runt om i världen finns tydliga drivkrafter som pekar på möjligheterna med design-drivna ansatser för social innovation. Som nationell kunskapsnod har vi identifierat ett betydande intresse för området men också ett stort behov av kunskapsutveckling. Co-Labs stärker och stöttar olika pågående initiativ så att de kan utvecklas mot egna designlabb, helt i linje med MSIs kunskapsutvecklande funktion.

Q: Hur relaterar Co-Lab till social innovation?
A: Sociala innovationer innebär ofta nya former av samarbeten på tvärs mellan samhällssektorer där man utifrån gemensamma behov försöker hitta innovativa lösningar. Co-Lab erbjuder en ram för sådant gränsöverskridande innovationsarbete där tyngdpunkten ligger i att samla aktörer med varierande kompetenser för att tillsammans förstå och formulera problem, generera nya idéer och småskaligt experimentera med nya möjliga sociala innovationer.

Q: Är Co-Lab ett designlabb?
A: Ja, om du definierar ett designlabb som en plattform som lägger vikt vid designprocessen för att experimentera med nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Utöver kreativitet så utmärks design av ett fokus på samskapande metoder som utgår från brukarens behov och perspektiv, där man lägger särskild vikt vid hur problem identifieras och ramas in samt där man småskaligt testar olika möjligheter.

Q: Var finns Co-Lab?
A: Snarare än vara ett avgränsat labb på en bestämd geografisk plats så är Co-Labs distribuerade designlabb vilka inriktar sig på att bygga upp designkapacitet ute i samhället. Fokus ligger på att förstärka ett inbäddat innovationsarbete ute i olika vardagliga sammanhang och miljöer.

Q: Hur går ett Co-Lab till?
A: Formatet hämtar inspiration från forskningscirklar och den långa erfarenhet som finns av verksamhetsnära samverkan mellan akademi och praktik. Forskningscirklar är ett format där kunskap utvecklas gemensamt med ett tydligt fokus på verksamhetsnära utmaningar som har koppling till deltagarnas arbete. I samma anda kommer deltagarna i ett Co-Lab att träffas regelbunden under en viss tid för att gemensamt arbeta med deltagarnas processer. Träffarna kommer att bygga på olika slags moduler så som medborgar- och brukarmedverkan, probleminramning och prototypande.

Q: Vem kan vara med i ett Co-Lab?
A: Alla organisationer från samhällets olika sektorer som ska starta upp eller driver ett utvecklingsprojekt där fokus ligger på att tackla en samhällsutmaning. En förutsättning för ett Co-Lab är att deltagarna har en relation i sin vardag till den utmaning som labbet fokuserar på. I övrigt kan labbets sammansättning varieras med representanter från olika sektorer och yrkesgrupper eller bestå av homogena grupper från samma verksamhet. Oberoende sammansättningen så kännetecknas Co-Labs av tvärdisciplinärt arbete, det måste därför finnas en vilja till att öppna upp och samverka brett. Vi ser helst att både de praktiker som arbetar operativt med att utveckla nya lösningar, men också personer med möjlighet att påverka strategier och systemnivåer deltar. På så vis skapas ett lärande mellan dessa nivåer.

Q: Vad ska ett Co-Lab resultera i?
A: Co-Labs ska utveckla, bygga upp och implementera kapacitet för design-drivet arbete i deltagande organisationer. Syftet är att Co-Labs ska lägga en grund för att utveckla den egna praktiken hos deltagarna. Resultatet blir att nya kunskaper utvecklas hos deltagarna i labbet och att innovationskapaciteten och förmågan att hantera samhällsutmaningar således stärks.

Q: Hur leder Co-Labs till systemförändringar?
A: Co-Labs bygger på att skapa ett ömsesidigt lärande, dels en möjlighet för deltagarna att lära av varandra och från designers med flera, dels en möjlighet att fånga upp alla de erfarenheter, hinder och möjligheter som deltagarna gör i sina respektive utvecklingsprojekt. MSI ser en möjlighet att inhämta erfarenheter från det lokala innovationsarbetet och utifrån dem initiera olika samtal kring systemförändringar. Detta tror vi kan bidra till att förstå och på sikt undanröja olika hinder för innovation.

Q: Vilka Co-Labs pågår just nu?
A: Första piloten har just påbörjats där vi tillsammans med Region Skåne arbetar med fem stycken bibliotek i regionen kring innovativ samverkan. Piloten kommer att fokusera på att utveckla erfarenheter av olika designprocesser och metoder för förändringsarbete och samverkan. Vad vi gemensamt med biblioteken hoppas uppnå är att skapa en bättre förståelse för bibliotekens förutsättningar att delta i lokalt innovationsarbete och att adressera samhällsutmaningar i samverkan med det omgivande samhället.

Q: Vilka arbetar med Co-Labs?
A: Just nu så arbetar Per-Anders Hillgren, designforskare vid K3 Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation och Louisa Szücs Johansson, projektledare design från Mötesplats Social Innovation tillsammans med att bygga upp, driva och utveckla Co-Labs på MSI. Vi arbetar också med att bygga upp ett nätverk av labbledare med kompetens inom design- urban- och hälsoforskning. I detta nätverk finns idag Anna Seravalli, designforskare vid K3 på Malmö högskola, Mette Agger Eriksen, designforskare vid K3 på Malmö högskola och Magnus Johansson, forskare vid Institutionen för Urbana studier på Malmö högskola.

Har du frågor eller vill veta mer om Co-Labs kontakta:
Per-Anders Hillgren, per-anders.hillgren@mah.se

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.