Skip to content

Hur skapas sociala innovationer? 

Det finns en mängd olika modeller för innovationsprocesser samt metoder och verktyg för processtöd.
Vi på Mötesplats Social Innovation använder oss av en modell för att illustrera hur sociala innovationsprocesser kan se ut.  

processen i social innovation

Forskning visar att social innovation består av flera olika element eller delar:

Förstå samhällsutmaning 

Denna del handlar om att identifiera och analysera behov och samhällsutmaningar, i dialog mellan berörda målgrupper och samhällsaktörer. En samhällsutmaning kan antingen utgå från ett tematiskt område (t.ex. ohälsa eller segregation) eller ett geografiskt område (t.ex. en stadsdel eller en park). I social innovation är det viktigt att skapa en bred förståelse av samhällsutmaningen utifrån olika perspektiv, kunskapsområden och samhällssektorer. Här är det viktigt att involvera de människor och organisationer som direkt berörs av samhällsutmaningen. 

Visionera samhällsförändring

Denna del handlar om att föreställa oss framtidens samhälle, om vi tillåts tänka fritt. Här är det viktigt att skapa nya och alternativa framtidsbilder som kan vara vägledande för att uppnå social förändring. Det är då viktigt att utmana begränsande normer och föreställningar hos oss själva och övriga samhället.

Mobilisera 

Denna del handlar om att mobilisera, koordinera och koppla ihop berörda målgrupper och samhällsaktörer, samt de resurser (i form av kunskaper, arbetskraft, finansiering m.m.) som behövs för att driva processen framåt.  Här är det viktigt att även involvera personer och organisationer som har mandat för att få till långsiktig förändring. 

Utveckla och testa 

Denna del handlar om att generera nya idéer om samhällsförändring, samt utforma och testa konkreta lösningar. Det handlar om att gemensamt prova sig fram, testa, leka och experimentera med berörda målgrupper och samhällsaktörer. Här är det viktigt att överbrygga stuprör och andra begränsande strukturer.   

Förverkliga och sprida 

Denna del handlar om att hitta en långsiktig verksamhetsform för den utvecklade lösningen och eventuellt sprida den till fler platser, målgrupper och verksamhetsområden. Här är det viktigt att gå från tidsbegränsade projekt till långsiktig organisering, t.ex. genom att bilda en tvärsektoriell allians, en ny organisation eller en intern enhet. Det är även viktigt anpassa lösningen till lokala behov, samtidigt som grundsyftet och kvalitetens bibehålls.  

Skapa värde 

Denna del handlar om att skapa och synliggöra de sociala, miljömässiga och ekonomiska värden som den utvecklade lösningen skapar för berörda personer, organisationer och samhällen. Här är det viktigt att följa upp och mäta de resultat, effekter och utfall som uppnås när lösningen tas i bruk. Det är även viktigt att visualisera och kommunicera detta på ett tydligt och engagerande sätt.  

Modellens olika delar sker inte alltid i en kronologisk ordning utan kan upprepas och vävas samman under processens gång. Alla förändringsprocesser, exempelvis insatser för att fler unga ska komma i arbete eller öka trivseln i en stadsdel, går att utforma och stötta så att de möjliggör social innovation på ett effektivt och hållbart sätt.