Skip to content
processen i social innovation

Hur skapas sociala innovationer? 

Det finns en mängd olika modeller för innovationsprocesser samt metoder och verktyg för processtöd. Vi på Mötesplats Social Innovation använder oss av en modell för att illustrera hur sociala innovationsprocesser kan se ut.  

Forskning visar att social innovation består av flera olika element eller delar:

Identifiera och analysera samhällsutmaning 

Platser behövs skapas där intressenter och aktörer kan samlas för att ringa in behov och samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar kan antingen utgå från ett geografiskt område eller utifrån ett temaområde. Viktigt att skapa en bred förståelse för utmaningen, med olika perspektiv, tvärsektoriellt och interdisciplinärt, att utvidga normer och att ta med de som direkt berörs av själva utmaningen. Kan använda forskare och intermediärer som stöd i processen

Mobilisera 

Här behöver man mobilisera, koordinera och skapa kontakt mellan aktörer och resurser.   

Utveckla och testa 

Det finns flera metoder och verktyg för idégenerering. Man behöver samla intressenter, prova sig fram, testa, leka och experimentera. Viktigt att utmana silos och strukturer och att samla intressenter och personer med mandat, för att få långsiktig förändring.  

Förverkliga och sprida 

För att kunna implementera en idé i praktiken behöver man samarbeta med rätt aktörer, stöd genom inkubationsprogram etc. Idéer behöver skalas upp för att få genomslag och översättas/anpassas från/till olika sammanhang, branscher och geografiska områden. Innovationerna behöver också gå från projekt till långsiktiga och existerande system.

Skapa värde 

För att göra en förflyttning behöver man utvärdera effekten, kommunicera och sprida resultat. Det kan om att summera, tydliggöra och visualisera förflyttning och om tävlingar, priser och utmärkelser.  

De olika delarna sker inte alltid i kronologisk ordning utan kan upprepas och vävas samman. Alla förändringsprocesser, exempelvis insatser för att fler unga ska komma i arbete eller öka trivseln i en stadsdel, går att utforma och stötta så att de möjliggör social innovation på ett effektivt och hållbart sätt.