Positiv utveckling för impact investment i världen

Det var en intensiv dag med många snabba avrapporteringar och man kan konstatera att mycket har hänt de senaste två åren sedan David Cameron initierade Social Impact Investment Task Force (SIITF). Initiativet har fått upp frågan om impact investment på agendan hos de mäktigaste länderna i världen. Det var imponerande att se hur långt många länder har kommit med sitt arbete med tanke på att området var blott en tanke och idé för några år sedan.

Den förste augusti stänger SIITF sitt arbete och lämnar över till en Global Steering Group (GSG) som skall ta arbetet vidare. GSG öppnar också upp för fler länder att ansöka om att delta i arbetet. Tanken med en GSG är att skapa en global plattform för kunskapsutbyte och produkter för att underlätta utvecklingen av impact investment och att ge praktiskt stöd.

Presentationer under mötet
Tyngdpunkten under dagen lades på statusrapportering i relation till de övergripande rekommendationer som SIITF presenterade i sin rapport i september 2014. Sir Ronald Cohen, ordförande för SIITF, gjorde en övergripande redogörelse för de olika medlemsländernas arbete. Några exempel var att Italien etablerar ett ”Impact Investing Lab” lanserat av Bocconi för att utveckla kunskapen om impact investment, Storbritanniens Inspiring impact programme och etableringen av impact readiness fund och Kanada har bildat Social Venture Exchange, en reglerad marknadsplats för impact investment.

 

Studie visar goda resultat
Amit Bouri, The GIIN, presenterade en benchmarkstudie som GIIN gjort i samarbete med Cambridge Associates ”Introducing the Impact Investment Benchmark” – där man jämför olika fonders resultat. En första slutsats från studien är att mindre impact investment fonder ofta levererar bättre avkastning än genomsnittet av samtliga fonder i USA. Budskapet är att det är möjligt att få en marknadsmässig avkastning på impact investment och som alltid är det givetvis avhängigt fondförvaltaren.

Många ställer sig frågan var den här frågan hör hemma. Karen Wilson, OECD, författare till rapporten ”Building the Evidence Base” fortsatte med att beskriva vikten av att förstå att impact investment går på tvären av olika departement och förvaltningar. Med rapporten vill OECD visa ytterligare bevis på att impact investment håller på att växa sig stark, hur ramverket för impact investment ser ut samt beskriva olika kontexter och hur man levererar effekter inom olika samhällsbehov.

Wilson tryckte mycket på vikten av att alltid utgå ifrån de sociala behoven och sedan organisera för att främja innovation i de områden som definierats. Det går att hitta datafiler för Sverige på OECDs hemsida som ger stöd till kapitel fem i rapporten. Det är tydligt att vi behöver mer data för att förstå marknaden.

Karen Wilson tar nu in arbetet in i fas II och expanderar antal länder som ingår i studien. Fokus kommer att ligga på fallstudier där man tittar på verkliga transaktioner som har genomförts för att förstå vad man kan lära sig av olika instrument. Målsättningen är att titta närmare på effektmätning, evidensbasen, policyutveckling samt att dela erfarenheter.

Effektmätning
Själva essensen av impact investment är att sätta fokus på samhällseffekter och det är också ett av de områden som återkommer i rekommendationerna från SIITF. Alnoor Ebrahim, Associate Professor, Social Enterprise Initiative vid Harvard Business School, gav en snabb överblick om hur området för effektmätning har utvecklats. Han menade att det fortfarande är i ett tidigt skede som behöver vidareutvecklas.

Idag finns två snarlika vägledande processer för att mäta samhällseffekter framtagna av G7 SIITF och EVPA.  Nyligen introducerades ytterligare en metod framtagen av JP Morgan som visar hur man kan införa en portföljstrategi och följa upp enligt portföljstänket.

Professor Ebrahim satte stort fokus på bristen på datakvalitet och att vi behöver utveckla områdena – väsentlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet, additionalitet och universalitet. Samtidigt ansluter sig allt fler till EVPAs vägledande process och bedömningen är att nästan 90 procent av investerare som efterfrågar modeller använder den vägledning som finns. IRIS-indikatorer används också flitigt av allt fler investerare. Det viktiga budskapet här är att investerare letar efter och använder standardiserade mätmetoder och vägledning i ökande grad.

Vem ska man investera i ?
James Perry från B-Corp lyfte fram att ”utan samhällsinriktade företag så har vi inte så mycket att investera i och att det finns många start-ups men väldigt få som uppnår skalbarhet”. En utmaning är att många sociala verksamheter har organisationsformer som inte tillåter kapitalinvesteringar och därför behöver vi tänka nytt. Det pratades mycket om ”profit-with-purpose-företag” under dagen, vilket är verksamheter som söker, förbinder sig, skapar och visar på sociala effekter.

Under dagen refererades det en hel del till b-corps, som är en sorts ”fair trade-certifiering” för verksamheter. Dessa växer konstant och det finns idag över 1300 registrerade b-corps i 41 länder. Italien lanserade b-corps 2014 och i september 2015 sker en lansering även i Storbritannien.

Vägen framåt?
Den nya arbetsgruppen Global Steering Group for Social Impact Investment kommer att ta emot ansökningar från fler länder att ingå i arbetet med att bygga marknaden för impact investment. Det som framförallt efterfrågas för att få en ansökan godkänd är att man har, eller är i processen med att upprätta ett ”National Advisory Board” och att man gjort en kartläggning av ekosystemet för social impact investment.

Vill du veta mer? Här kan du hitta alla presentationer från mötet.

SIITF övergripande rekommendationer:
1. Ange mätbara effektmål och följ upp resultatavvikelser mot dessa.

2. Investerare bör överväga tre dimensioner: risk, avkastning och effekt.
3. Klargör förvaltarens och styrelsens ansvar och befogenheter: utvidga till att beakta såväl social som ekonomisk avkastning på investeringar.
4. Resultatbaserad upphandling: statliga och kommunala beslutsfattare bör överväga att underlätta resultatbaserade upplägg såsom Social Impact Bonds och samtidigt anpassa nationella ekosystem för att stödja impact investment.

5. Överväg att inrätta en ”grossist för sociala investeringar”, ämnad att driva utvecklingen inom impact investment. Utforska möjligheten att finansiera denna aktör med tillgångar som står utan fordringsägare, exempelvis dödsbon utan arvingar.
6. Utöka kapaciteten i den sociala sektorns organisationer: regeringar och stiftelser bör överväga att inrätta kapacitetsbyggande bidragsprogram.
7. Skapa juridiska former eller bestämmelser som skyddar den ursprungliga sociala idégrunden för ”effektdrivna företag”

 

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.