Ökad samverkan genom Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång

Gruppbild i zoom på deltagare i en koalitionsträff
Koalitionen för en jämlik och fullständig skolgång har samlat flera förslag på aktiviteter. En klar majoritet av organisationerna ska utveckla samverkan med andra aktörer och fortsätter prioritera arbetet för att få barn och unga att lyckas i skolan.

Under våren genomförde Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och Länsstyrelsen Skåne en koalition med 24 aktörer från alla samhällssektorer för att kraftsamla kring frågeställningen: Hur kan vi alla bidra till en mer jämlik och fullständig skolgång?

Koalitionen är en digital mötesmodell för att dela kunskap mellan sektorer som MSI utvecklat. Syftet är att samla aktörer som arbetar med en specifik samhällsutmaning. Målsättningen är att skapa förståelse, dela kunskap och att möjliggöra innovativt samarbete.

Johanna Björnheimer, verksamhetssamordnare vid Trans- och Tjejjouren i Malmö, menar att Koalitionen har sänkt trösklarna för kunskapsdelning och samverkan:

– Koalitionen har gett kontakter och kunskap om andra organisationer och verksamheter. Det känns viktigt för oss att ha ett ansikte på personer som vi tex hänvisar till.

Deltagandet i koalitionen har lett till flera förslag på aktiviteter och idéer som skulle kunna underlätta en jämlik och fullständig skolgång:

  • Starta föräldragrupper – för att stärka föräldrar i sin föräldraroll i skolan/med sina barn som skolelever.
  • Skapa en föräldraportal som skulle kunna lyfta läxläsning, hur skolan fungerar, vad betyg och bedömningar innebär, med mera.
  • Att läsning kan stärkas i samband med andra fritidsaktiviteter, till exempel genom läsning i omklädningsrum.
  • Utbildningar för att synliggöra könsskillnader och arbeta för genus och jämställdhet.
  • Att arbeta för fler trygga vuxna i barnens närhet.
  • Workshops om hur vi kan motverka en antiplugg-kultur.
  • Utveckla ett strukturerat arbete för att barn och unga ska vara delaktiga i utformningen av de aktiviteter som berör dem.

För Länsstyrelsen var valet av samhällsutmaning självklar.

– Vi har ett pågående arbete för att öka jämlikheten i länet med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser att det är samma skyddsfaktorer för att motverka flera olika problem som ohälsa, kriminalitet, missbruk, våldsutsatthet med mera. En av dessa viktiga skyddsfaktorer är en trygg och fullständig skolgång, säger Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne.

Fokus har legat på de organisationer som befinner sig utanför skolan. En trygg och fullständig skolgång är en fråga som berör fler än bara skolan och det blir en styrka i arbetet när flera olika samhällsaktörer arbetar tillsammans. Skolan har idag redan många uppdrag och det finns en vinst i att fler aktörer är engagerade också på andra arenor.

Anna Singhateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration Malmö i Malmö stad och Teresa Tomašević, universitetsadjunkt vid Malmö universitet, deltar i Koalitionen. De arbetar med Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier, som är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet.

– Koalitionens syfte ligger väldigt nära Muvahs arbete och det har varit mycket värdefullt för oss att få möta andra organisationer som strävar mot samma mål. Särskilt intressant har det varit att möta de aktörer som inte har formellt ansvar för att fler elever når målen med sin utbildning. Det har gett oss ytterligare perspektiv i vårt arbete. Vi ser en styrka i denna mångfald av organisationsformer eftersom jämlik och fullständig skolgång är en fråga som angår samhället som helhet, inte bara utbildningssektorn, säger Teresa Tomašević och Anna Singhateh.

Möten för att initiera samverkan bokades in av vissa redan vid sista träffen. Totalt 93 procent av deltagarna uppgav att de planerar utveckla samverkan med någon av de andra Koalitionsdeltagarna.

– Vi försöker komplettera en traditionell bransch med digitala plattformar och därför blir insikter och nätverk extremt viktiga för oss. Deltagandet i Koalitionen har gett oss detta och vi planerarinitiera samarbeten med andra aktörer som deltog, säger Cem Celepli, VD, Snaptive.

Den 15 oktober blir det en återträff för Koalitionsdeltagarna där de kommer kunna berätta vad som har skett sedan den sista träffen.

Fakta: Så upplevdes koalitionen

Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång graf

Koalitionsdeltagarna träffades vid fyra tillfällen och vid sista träffen uppgav 86% att deras organisationer definitivt kommer prioritera arbetet för en mer jämlik och fullständig skolgång framöver medan resterande 14% behöver lobba för det internt. Möten för att initiera samverkan bokades in av vissa redan vid sista träffen och totalt 93% uppgav att de planerar utveckla samverkan med någon av de andra Koalitionsdeltagarna.

100% av deltagarna anser att de har breddat sitt nätverk och deltagandet i Koalitionen har även främjat viljan att samarbeta över sektorsgränser: 86% planerar att utveckla sin samverkan med andra aktörer utanför den egna sektorn tack vare deltagandet i Koalitionen.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med koalitionen?

Du som skulle vilja dela din kunskap med Koalitionsdeltagarna vid återträffen är varmt välkommen att kontakta Martina Skrak på Länsstyrelsen Skåne eller Gloria-Karin López på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.