Nytt forskningsprojekt om sociala investeringar och offentlig sektors projektifiering

Mats Fred, doktorand i statsvetenskap vid Globala politiska studier på Malmö högskola, intervjuades av Jens Sjölander med anledning av att han tillsammans med bland annat Patrik Hall, professor i statsvetenskap, nyligen fått ca sex miljoner kronor av Forte för att under tre år forska om sociala investeringar.

Grattis Mats till pengarna. Vad är det ni skall forska om?
– Något förenklat kan man säga att vi skall undersöka hur idéer om sociala investeringar blir praktik, framförallt på lokal nivå. Vi är intresserade av institutionella och organisatoriska förutsättningar och hinder för kommuner att hantera de lite motstridiga idéerna om att å ena sidan försöka tillfredsställa ett behov av att som kommunal organisation vara förutsägbar, stabil och arbeta för långsiktiga lösningar samtidigt som man vill eftersträva tillförlit till professionell kunskap och organisatorisk innovativitet och flexibilitet.

Mats fortsätter och beskriver hur forskningsprojektet ämnar genomföra 10 fallstudier i olika svenska kommuner och även göra en utstickare till Finland som ibland beskrivs som en föregångare gällande just social investeringspraktik.

Utöver Mats Fred och Patrik Hall är även Dalia Mukhtar-Landgren, Lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet samt Kettil Nordsjö, postdoktor vid centrum för tillämpad arbetslivsforskning på Malmö högskola, med i projektet.

Vad är nytt med er forskning?
– Ganska mycket av den forsknings som bedrivits i termer av sociala investeringar är av preskriptiv karaktär och har fokuserat på hur sociala investeringar på bästa sätt skall initieras, organiseras eller utvärderas. Lite utrymme har givits till kritisk reflektion och problematiserande, inte minst i relation till hur ett socialt investeringsperspektiv översätts till kommunal praktik. Jag studerar i min avhandling sociala investeringsfonder som ett av flera praktiska uttryck av ett socialt investeringsperspektiv och som ett fall av projektifiering.

Mats försvarar sin avhandling Projectification – the Trojan horse of local government i början av 2018, med delar av hans arbete finns redan publicerat i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift samförfattad med Patrik Hall. Här beskriver Mats Fred och Patrik Hall hur projektlogiken generellt och i detta fall kopplat till Eslövs kommuns arbete med sociala investeringar, vinner mark inom den kommunala förvaltningen. Projektlogikens frammarsch, menar författarna, tycks präglas av politikernas vilja att åstadkomma nya, kortsiktigt, tydliga och synliga resultat inom den kommunala förvaltningen. Samtidigt som svårigheterna att införa resultat utvecklade i projektform är väldokumenterade, menar författarna att en ökad projektifiering på sikt kan ha fundamentala implikationer för kommunernas arbetssätt och organisation.

Är då sociala investeringar ett exempel på social innovation?
– Det skulle man nog kunna säga. En social investering kan mycket väl vara en social innovation, men måste nog inte vara det. Båda dom där begreppen är ju också lite förvirrande. Det finns dom som hävdar att skolan, exempelvis, är en social investering – vi investerar tidigt i människors liv genom utbildning för att undvika framtida kostnader – men är skolan då också en social innovation? Det är ju ett av dessa begrepp som det är svårt att vara emot. Ingen är ju emot att investera i människor eller att arbeta innovativt, men vad betyder detta i praktiken, vad är man faktiskt gör när man ägnar sig åt sociala investeringar och social innovation och hur?

Text: Jens Sjölander

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.