Skip to content

Katalysator

En viktig del i att arbeta med utvecklingen av fältet social innovation är att agera katalysator och driva angelägna frågor som kan bidra till att förverkliga Agenda 2030 med social innovation som medel. Det arbetar MSI bland annat genom att lyfta fram nya lösningar och modeller inhämtade från andra länder eller kontexter men också belysa olika lärdomar från områden som ännu är ganska outforskade. Genom att samla intressenter runt olika frågeställningar tar vi rollen som katalysator och främjar nya initiativ och partnerskap som leder till sociala innovationer.

Kunskapsgenerator

MSI initierar aktiviteter som fokuserar på uppdraget att öka kunskapen om och intresset för social innovation. Vi arbetar med att inhämta, utveckla och dela kunskap genom våra olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. Vi arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser.

Skrifter och publikationer

En central del i utvecklingen av området är att identifiera kunskapsluckor eller utveckla ny kunskap kring social innovation. Vi arbetar kontinuerligt med olika skrivuppdrag, såväl egna som på uppdrag av andra.

En av de senaste publikationerna var en rapport om sociala företag som gjordes på uppdrag av regeringen. Vi har även gjort ett flertal skrifter, i syfte att öka kunskapen om social innovation.

Läs mer här >>

Konferenser och seminarier

Vi arrangerar en årlig konferens, Social Innovation Summit, som samlar aktörer från alla samhällssektorer som är intresserade av och vill utveckla området social innovation. Vi genomför även en mängd mindre sammankomster och evenemang, i egen regi eller på uppdrag, där olika aktörer samlas för att diskutera viktiga frågor för områdets utveckling.

Vår vision

En värld av mångfald där samhällsutmaningar driver innovation

Vår mission

Från insikt till effekt – vi utforskar och främjar social innovation

Varför?

För att möta våra samhällsutmaningar behöver vi systematiskt utforska, främja och bygga kapacitet för innovation som har positiva samhällseffekter som främsta mål och drivkraft. Samhällsutmaningar driver innovation inom och mellan organisationer och kräver samarbeten i nya konstellationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt hållbar tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas.