Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte om Science Shops

Jens Dorland

Ett tjugotal forskare samlades när Umeå universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation bjöd in till ett samtal om Science Shops och social innovation, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhällets organisationer och forskarvärlden.

Bakom träffen stod Anna Sandström Emmelin från Enheten för Externa Relationer på Umeå universitet, tillsammans med doktoranderna Maxim Vlasov från Handelshögskolan och Aditya Pawar från Designhögskolan.

Varför genomförde ni denna träff?
– Samhället står inför komplexa samhällsutmaningar som kräver att vi samarbetar över sektorsgränser och är öppna och funderar kring hur vi kan göra detta tillsammans på olika sätt. Enheten för Externa relationer arbetar med att stötta samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle och utforskar därför alltid möjliga sätt för att underlätta detta. I våras med-arrangerade vi konferensen Social Innovation i Norr och bjöd då även in till en forskarnätverksträff tillsammans med Mötesplats Social Innovation (MSI). Vi började diskutera Science Shops och blev nyfikna på att lära oss mer om detta och se om det skulle kunna vara något som vi skulle kunna testa.

Umeåinitiativet är en del av MSI:s nationella nätverk för forskare med intresse för social innovation och samhällsentreprenörskap . Till denna träff bjöds forskare från både Umeå och Luleå in att delta och det arrangerades också ett seminarium öppet för allmänheten. Jens Sjölander från MSI deltog för att berätta om arbetet med Pop Up Science Shops inom ramen för projektet Social Innovation Skåne.

En utblick från Danmark
Med på Umeåträffen deltog även Jens Dorland och Michael Søgaard Jørgensen från Aalborg Universitet. Jens Dorland’s avhandlingsarbete handlar om transformativ social innovation  där han inom ramen för det internationella forskningsprojektet TRANSIT bl.a. studerar erfarenheter av Science Shops i olika delar av Europa. Hans handledare, Michael Søgaard Jørgensen, är forskare om teman som cirkulär ekonomi och hållbar utveckling och under mitten av 80-talet startade han upp Danmarks första Science Shop på Danmarks Tekniska Universitet (DTU). Michael beskriver hur Science Shops under 1970-talet startade som ett initiativ i Nederländerna, som ett svar på samhällets och i synnerhet civilsamhällets (NGO:s) behov av forskningsbaserad kunskap.

Civilsamhällets motiv varierade men handlade övergripande om organisationernas behov av forskning, i syfte att driva samhällsförändring. Michael berättar att det förvånansvärt nog inte funnits några svenska exempel, innan den Pop Up Science Shop som nyligen arrangerades inom ramen för Social Innovation Skåne. Science Shops, säger Michael skall bygga på den öppna dörrens princip genom vilken det skall vara lätt för det civila samhällets aktörer att träda in i akademin, och för forskarna att nå ut till civilsamhällets organisationer. Universiteten säger han, har mycket att vinna på att organisera Science Shops, så som pedagogisk utveckling, främjande av studenters handlingskompetenser samt utveckling av nya forskningsfrågor- och projekt.

Jens Dorland tar sedan vid och delar med sig av resultat från sin forskning. Han beskriver med exempel från sin forskning olika exempel på hur Science Shops är organiserade och finansierade, där de vanligaste driftformerna är som en del av universitetet eller som en icke-vinstdriven organisation (NGO). Exempel finns även på Science Shops som helt drivs av studenter, eller som ett samarbete mellan flera universitet. Det är även möjligt att starta upp en virtuell butik. Olika finansieringslösningar förekommer, helt eller delvis finansierad av universitetet och i olika grad beroende av extern finansiering. Jens säger att en Science Shop kan drivas från permanent eller tillfällig plats (Pop Up), och i olika grad drivas av en efterfrågan ifrån externa behov (efterfrågestyrd) och forskarnas egna intressen (tillgångsstyrd).  En Science Shop kan även ha olika roller, alltifrån en mer kunskapsförmedlande, till en mer aktiv och påverkansorienterad roll.

Mötesplats Social Innovation och Science Shops
Jens Sjölander från MSI presenterade erfarenheter från de Pop Up Science Shops som under våren arrangerats inom ramen för projektet Social Innovation Skåne. I Skåne kallas det för ”Pop Up” då konceptet i Skåne inte haft en fast lokal, utan istället så att säga öppnat upp forskningsbutiken tillfälligt på olika platser. I Skåne har Science Shops även arrangerats inte bara med organisationer från det civila samhället, utan även med små- och medelstora företag. Erfarenheterna har varit positiva, och samtal pågår nu om möjligheterna att på Malmö högskola utveckla en mer permanent form för Science Shops i Skåne. Malmö högskola blir 2018 universitet och ökat fokus kommer då att riktas mot forskning som på olika sätt adresserar samhällsutmaningar, en inriktning som passar väl till grundfilosofin bakom Science Shops. Science Shop passar även bra in i Malmö högskolas fokus på utmaningsbaserat lärande, med målet att främja hållbart lärande och utveckling samt stärka studenternas förmåga att agera som förändringsagenter.

Framtiden, möjligheter och utmaningar.
Dagen avslutades med diskussioner i smågrupper där forskarna diskuterade möjligheterna att utveckla en Science Shop i Umeå, hur den då skulle organiseras och finansieras, samt vilka utmaningar de kunde se. Diskussionen lyfte positiva kommentarer om möjligheten att med stöd av en Science shop kunna arbeta mer med verkliga fall inom utbildningarna, men det restes även frågor om vad en Science Shop egentligen var och hur den skiljde sig ifrån andra etablerade arbetssätt, så som Living-labs.

Hur ser du på dagen och vad blir då nästa steg Anna Sandström Emmelin? 
– Det var intressant att få höra mer om vad en Science Shop kan vara och att det kan se väldigt olika ut.  Det blev också givande diskussioner som vi kommer att fortsätta för att se vilka delar av detta vi skulle kunna testa i Umeå. En möjlig fortsättning skulle kunna vara en utveckling av vårt arbete där studenter får lösa samhällsutmaningar från externa aktörer inom ramen för sin utbildning, med fördel kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Det finns många beröringspunkter med aktiviteter som vi redan idag arbetar med inom utbildningssamverkan och mötesplatser som t ex AIMday. Det blir även möjlighet att fortsätta diskussionerna under bl.a konferensen. Social Innovation i Norr som vi arrangerar i Umeå den 25 april där vi kommer att lyfta goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten.

I Malmö fortsätter diskussionerna, närmst under Social Innovation Summit samt den forskarträff som arrangeras i anslutning till Summiten.


Med på bild är Jens Dorland, doktorand från Aalborg universitet
Text: Jens Sjölander

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.