Skip to content

Koalitionsmodellen

Är du en engagerad aktör som arbetar med en samhällsutmaning? Vill du komma i kontakt med andra organisationer för att utbyta kunskap och hitta gemensamma och nya arbetssätt för samhandling?  

Vi på Mötesplats Social Innovation har arbetat fram en ny mötesmodell som vi kallar för “koalitionen”. Syftet är att skapa förståelse och dela kunskap genom att samla aktörer från samtliga sektorer. Målet är att katalysera samhandling och innovativt samarbete inom en specifik samhällsutmaning.  

Koalitionsmetoden består av fyra träffar med olika upplägg och övningar. Innehållet skapar koalitionsdeltagarna och aktörerna tillsammans under träffarna. Vi på MSI leder och faciliterar träffarna. 

Första träffen fokuserar på att introducera samtliga deltagare till varandra, att formulera en gemensam samhällsutmaning som koalitionens deltagare och aktörer vill och ska arbeta med samt syfte och mål framåt. Träff två fokuserar på nuläget och kunskapsutbyte. Hur ser aktörernas behov och utmaningar ut? Träff tre fokuserar på framtiden. Träff fyra är en uppsamlande träff då vi gör en idé- och behovskarta, för att slutligen landa i samhandling.  

TRÄFF 1
Problemformulering av gemensam samhällsutmaning
TRÄFF 2
Nuläge och kunskapsutbyte
TRÄFF 3
Workshop om "Social imagination"
TRÄFF 4
Idé- och behovskarta
SAMHANDLING
Samhandling och gemensamma initiativ

Utifrån aktuella och angelägna samhällsutmaningar där social innovation är en del av lösningen har aktörer från samtliga samhällssektorer samarbetat genom koalitionsmodellen. Hittills har vi genomfört sex koalitioner, och tillsammans med aktörer kraftsamlat utifrån följande samhällsutmaningar: 

1. Koalition för ungas innovationskraft

Hur kan vi ta tillvara på ungas innovationskraft på såväl arbetsmarknaden som i samhället i stort?  

2. Koalition för ungas jämlika och fullständiga skolgång

Hur kan aktörer utanför skolan främja ungas jämlika och fullständiga skolgång? Läs mer om koalitionen här.

3. Koalition för ungas jämlika hälsa genom kultur

På vilket sätt kan kultur bidra till en mer jämlik hälsa för unga? 

4. Koalition för ungas samhällsengagemang i landsbygder

Hur kan vi främja ungas samhällsengagemang i landsbygder?

5. Koalition för rättvisare fritid

Hur kan vi samverka på ett bättre sätt för att skapa en rättvisare fritid för barn och unga? 

6. Koalition för unga i arbetslivet

Hur kan vi förstå mötet mellan unga och arbetslivet? Vilka möjligheter och utmaningar finns det och för vem? 

Sagt om MSI:s koalitioner

”Koalitionen skapade värde genom att brygga mellan sektorer, kompetenser och erfarenheter. Att slutmålet byggde på en känsla av samhandling möjliggjorde för diskussioner som inte enbart var abstrakta, utan även mot konkreta idéer, projekt och samarbeten.”

Oliwer Karlsson
nationellt programansvarig,
Youth 2030

”Att få träffa personer som skapar värde för samhällets utmaningar idag via sin kreativitet var bara underbart. Metoden som användes och talare som bjöds in blev en källa till inspiration och nya frågeställningar kring just hälsa, jämlikhet och kultur för unga. För mig finns det ett enormt värde i att ställa sig nya frågor, att tänka i banor som inte utforskats förr och att få uppleva världen från andra perspektiv.”

Ana María Bermeo Ujueta
projektledare,
Konstfrämjandet Skåne

”Koalitionsmötena där aktörer från civilsamhället , privat och offentlig sektor träffas och utvecklar idéer tillsammans ger unika möjligheter att få utveckla samarbete som gynnar alla parter, både på kort och lång sikt.”

Aage Radmann, 
universitetslektor,
Malmö universitet 

0
aktörer från civilsamhället (36), offentlig sektor (29), privat sektor (22) och akademin (16)
har deltagit i någon av våra koalitioner.
0 %
av deltagarna säger att de genom
koalitionerna har breddat sitt nätverk.

Kontakt

Är du sugen på att vara med i en koalition? Eller har du en idé om en koalition om en särskild samhällsutmaning? Kontakta gärna oss! 

Gloria-Karin López mis

Gloria-Karin López

gloria-karin.lopez@mau.se
072-546 48 17