Så kan AI utvecklas för att inkludera barns rättigheter

Kid boy and media cube figure as symbol for technologies.
Barn och ungdomar har relativt låg medvetenhet om AI och hur de påverkas av tekniken. Och det saknas policys för hur artificiell intelligens ska utvecklas med respekt för barns rättigheter. UNICEF har tagit fram riktlinjer som nu testas genom flera pilotprojekt i Sverige.

Det är viktigt att inkludera barn i utvecklandet av AI. Men det saknas gemensamma riktlinjer. UNICEF har lanserat ett globalt projekt för att utvärdera riktlinjer för hur AI ska utvecklas för att inkludera barns rättigheter. Riktlinjerna innebär bland annat att säkerställa trygghet, skydda barns personliga data och rätt till integritet, att stötta barns utveckling och välmående samt att möjliggöra en miljö för barncentrerad AI.

UNICEF har haft workshops med 100-tals ungdomar i högstadieålder i flera olika länder däribland Sverige. Kunskapsmässigt skiljer det sig ganska mycket mellan länderna men majoriteten av ungdomarna har en relativt låg medvetenhet om AI och hur de påverkas. Det är därför viktigt att designa processen för att inkludera barn utifrån barns olika förutsättningar, så att man även når ut till de barn som är svåra att nå.

– Det är viktigt att man stöttar och utbildar barnen i hur de påverkas. Men vi behöver också ta vara på de kunskaper barn redan har inom AI, säger Lulu Li, rådgivare i barnrättsliga frågor, UNICEF.

Flera pilotprojekt testar UNICEFS riktlinjer för barncentrerad AI

Det sker just nu flera pilotprojekt i Sverige för att testa UNICEF:s riktlinjer gällande barnrättsperspektivet i AI. Projektet “3 städer” är ett projekt där kommunerna Lund, Helsingborg och Malmö deltar. Varje kommun har identifierat ett eller flera pilotprojekt för att testa UNICEF:s riktlinjer för att säkerställa barnperspektivet inom AI. Processen är cyklisk vilket innebär att arbetet är kontinuerligt och fokus ligger på att lära. I projektet deltar förutom kommunerna, AI Sweden och Lunds universitet som 1 av 15 globala pilotprojekt från UNICEF.

Lunds kommun har kartlagt och utvärderat UNICEF:s 9 riktlinjer om barns rättigheter och AI och implementerat ett förarbete kring AI på en digital process som berör barn i Lund.

– Vi har satt fingret på hur viktigt det är att ta hänsyn till barns rättigheter men också mänskliga rättigheter i stort när man utvecklar nya digitala system och AI system för att inte bygga in diskriminerande funktioner vilket är risken annars, säger Ulrika Dagård, samhällsstrateg med inriktning på social hållbarhet och mänskliga rättigheter på Lunds kommun.

Laiban ökar tillgängligheten och självständigheten för barn i förskolan

Ett försök att öka tillgängligheten och självständigheten för barn i förskolan är AI:n Laiban. Laiban samlar information om vardagen som till exempel: matsedlar, väderprognoser, rimliga kläder och kan svara på barnens frågor om detta. En av de grundläggande principerna i barnkonventionen är barnens rätt till delaktighet, barn är inte bara användare av Laiban utan även med i utvecklingen av Laiban. Laiban används bland annat på förskolorna i Helsingborg och är tillgängligt till de förskolor som vill börja använda Laiban med planen att ha kapaciteten att förse kommunens alla förskolor.

– Produkten vilar på ledorden tillgänglighet – att barnen ska ha tillgång till information vilket även kan innebära att Laiban finns på flera språk, säger Simon Melin, en av skaparna bakom Laiban.

SomeBuddy hjälper barn och unga vid näthat

Eija-Leena Koponen som varit med och utvecklat den digitala tjänsten SomeBuddy, ett annat exempel på UNICEF:s pilotprojekt, visar hur en app konkret kan hjälpa barn och unga vid näthat. SomeBuddy är ett AI-system som ger support till barn och vuxna som potentiellt har utsatts för diskriminering online. Appen analyserar situationen som uppstått och ger legala och psykologiska råd på ett vardagligt språk till användaren.

– Vi vill ge snabbt, robust och effektivt juridiskt och socialpsykiskt stöd och bakgrundsidén är att använda AI för att hjälpa så många som möjligt. Genom AI kan vi analysera ärendena och på så vis minskar vi experternas arbetsbörda vilket i sin tur öka antalet personer som får hjälp, säger Eija-Leena Koponen.

Fakta:
Webbinarium om barncentrerad artificiell intelligens

För att dela kunskap om barncentrerad artificiell intelligens (AI) anordnade Mötesplats Social Innovation och AI Sweden ett webbinarium 26 augusti. Intresset var stort med drygt 120 anmälda. Av de 74 personer som deltog fanns representanter från både akademin och de offentliga, privata och idéburna sektorerna. Se filmen från webbinariet

AI Sweden är det svenska nationella centrumet för tillämpad AI, med stöd av den svenska regeringen och den offentliga och privata sektorn över hela landet. Uppdraget är att påskynda användningen av AI till förmån för vårt samhälle, vår konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige.

Mötesplats Social Innovations nya verksamhetsledare ser fram emot samarbeten över gränser

Sara Bjärstorp, verksamhetsledare, MSI
Sara Bjärstorp blir ny verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet. Hennes uppdrag är att utveckla de nationella samarbetena. Siktet är också inställt på att göra MSI till en stark internationell aktör.

– För att lösa komplexa samhällsutmaningar måste vi samarbeta över gränser. Jag ser fram emot att leda MSI:s nationella och internationella arbete. Det ska bli spännande att på ett konkret sätt få arbeta med spridningen av forskningsbaserad kunskap om social innovation som bidrar till förändring i samhället, säger Sara Bjärstorp.

Stark ledare med intresse för samverkan, social innovation och kultur i olika former

I Sara Bjärstorp får MSI en ledare som har lång erfarenhet av ledning inom akademin och verksamhetsutveckling av utbildning och forskning vid Malmö universitet. Hon har ett stort intresse för samverkan och gedigen kunskap om olika förutsättningar och möjligheter för samarbeten mellan akademin och andra sektorer. Närmast har Sara Bjärstorp arbetat som dekanråd med uppdrag att strategiskt utveckla samverkan vid Fakulteten för kultur och samhälle. Kultur i olika former ligger henne särskilt varm om hjärtat. Hon är strategiskt ansvarig för universitetets initiativ för kultursamverkan i Malmö och regionen och hon har en rad externa uppdrag, bland annat som ledamot i styrelsen för Luleå tekniska universitet och Media Evolution.

– Lärdomarna från alla åren som ledare inom akademin tar jag med mig in i det gränsöverskridande plattformsarbetet vid MSI. Jag är väldigt intresserad av samverkan och social innovation och har genom mitt senaste arbete med kultursamverkan utvecklat ett brett externt kontaktnätverk som också är värdefullt i mitt nya uppdrag, säger Sara Bjärstorp.

Hoppas ska bidra med utvecklingen av MSI och Malmö universitet

Valet av ny verksamhetsledare hoppas vicerektor för samverkan vid Malmö universitet och MSI:s styrgruppsordförande Charlotte Ahlgren Moritz ska bidra till utvecklingen av såväl MSI som Malmö universitet.

– MSI är Malmö universitets enda renodlade samverkansplattform som engagerar externa partners från alla samhällssektorer. Därför är det viktigt att vi kopplar ihop utbildning och forskning med dessa kontaktytor för ömsesidigt utbyte, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

En plattform med framskjuten position nationellt inom social innovation

MSI är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för sociala innovationer och socialt företagande med huvudsäte vid Malmö universitet och verksamhet vid lärosätena Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. MSI samarbetar med offentlig och idéburen sektor, akademin och näringslivet och arbetet sker såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt. Just nu arbetar MSI med temaområdena arbete i framtiden, barnets rätt, digital inkludering, jämlik hälsa och trygghet i det offentliga rummet. MSI initierar och arrangerar olika slags mötesarenor, till exempel föreläsningar, panelsamtal, nätverksträffar och konferenser. Under sex år arrangerade MSI Nordens största mötesarena inom social innovation – Social Innovation Summit. MSI producerar också filmer, artiklar, publikationer och rapporter, några exempel är 100 sociala innovationer, Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning och nu senast satsningen Forskning i samverkan som förändrar Sverige. MSI utvecklar även nya modeller och processer för samverkan, exempelvis testbäddar och science-labs.

– MSI har en framskjuten position nationellt inom social innovation och samverkan med gott renommé och ett extremt starkt och dynamiskt nätverk. Det ger goda förutsättningar och potential att förstärka kunskapsallianser, säger Sara Bjärstorp.

Tar ett större kliv ut i Europa för att bli en internationell aktör

Nu tar MSI ett större steg ut i Europa genom det EU-finansierade projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) där MSI tillsammans med Reach for Change och Inkludera representerar Sverige i ett europeiskt kompetenscenter med Frankrike, Spanien och Lettland.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Sara Bjärstorp, våra MSI-noder och samarbetspartners vidareutveckla MSI, fortsätta förstärka och utveckla det nationella arbetet inom samverkan och sociala innovationer och genom det europeiska samarbetet bli en aktör i Europa och internationellt, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Är du nyfiken på samverkan och MSI?

Läs mer och kontakta gärna oss

Fakta: Sara Bjärstorp, ny verksamhetsledare för MSI
Sara Bjärstorp är disputerad i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet. Innan hon kom till Malmö universitet arbetade hon vid Linnéuniversitetet. 2011-2020 var hon prefekt för Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Det senaste året har Sara Bjärstorp varit dekanråd för att strategiskt utveckla samverkan vid Fakulteten för kultur och samhälle, ledamot i Rådet för samverkan samt strategiskt ansvarig för Malmö universitets initiativ för kultursamverkan i Malmö och regionen. Den 15 september tillträder Sara Bjärstorp det treåriga uppdraget som verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation, MSI, vid Malmö universitet.

MSI vid Malmö universitet tilldelas Sten K Johnsons stiftelses stipendium

Bannerbild för Forskning i samverkan som förändrar Skåne med rapsfält, Triangelnstationen i Malmö
Forskning i samverkan som förändrar Skåne, så heter den satsning som Mötesplats Social Innovation fått Sten K Johnsons stipendium för. Genom korta kärnfulla filmer ska forskning vid Malmö universitet som sker i samverkan med andra aktörer i Skåne lyftas fram.

– Målsättningen är att genom filmerna och kommunikationen via MSIs och Malmö universitets kanaler bidra till ökad kunskap om den positiva samhällspåverkan forskning i samverkan har i Skåne, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare MSI.

Gemensamt för Agenda 2030, den nya forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och Horisont Europa är att vikten och behovet av forskning, samarbete och innovation över gränser betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är även högt prioriterat vid Malmö universitet. Med forskning och utveckling av kunskap och innovation över gränser underlättar universitetet nyttiggörandet av kunskap inom områden som hållbar stadsutveckling och social inkludering i bostadsfrågan, hälsa och livslångt lärande.

Finns ökat behov av att nå ut med fakta och kunskap

Idag finns ett ökat behov av att på ett kortfattat, tydligt, lättillgängligt och populärvetenskapligt sätt kunna beskriva det genomslag forskningen har i samhället. Digitaliseringen möjliggör kommunikation på nya sätt, i nya format och kanaler, vilket gör att det går att nå ut med fakta och kunskap till fler.

Lyfter resultat av forskning i samverkan genom korta filmer

Mötesplats Social Innovation har tilldelats Sten K Johnson stiftelses stipendium för att genomföra ”Forskning i samverkan som förändrar Skåne” och lyfta fram exempel på forskning i samverkan med andra aktörer som bidrar till att lösa komplexa samhällsutmaningar på nya sätt.

Genom korta kärnfulla filmer planerar MSI att lyfta fram forskning som:

  • adresserar aktuella samhällsproblem,
  • sker i samverkan med aktörer från andra sektorer och
  • på ett nyskapande sätt bidrar till positiva samhällseffekter.
Bygger vidare på framgångsrikt koncept

MSI kommer att bygga vidare på ett koncept som fungerat väl. Våren 2021 har MSI producerat och publicerat korta filmer och fördjupande artiklar under namnet Forskning i samverkan som förändrar Sverige.

Det är inte första gången MSI tilldelas medel från Sten K Johnsons stiftelse. MSI har tidigare sökt och haft glädjen att få finansiering från Sten K Johnsons stiftelse för boken ”100 sociala innovationer som kan förändra Sverige” som fått mycket god spridning.

Fakta: Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

Läs mer: https://www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Bli en del av vårt team – sök tjänsten som nationell och internationell samordnare

Har du ett stort intresse för social innovation, samverkan och metodutveckling? Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet söker nu en nationell och internationell samordnare. Som samordnare är du en del av det nationella kansliet i Malmö. I din roll samordnar du MSIs operativa arbete i Sverige och representerar MSI på internationella arenor.

Du förväntas vara en nyckelperson i etableringen av det nationella kompetenscentret genom projektledning av det europeiska partnerskapet för nationella kompetenscentrum för social innovation.

Låter det intressant?

Läs mer och ansök här

Mötesplats Social Innovations verksamhetsledare lämnar för Rädda Barnen

Hanna Sigsjöö
Mötesplats Social Innovations verksamhetsledare lämnar efter drygt tio år. Nu väntar nya utmaningar för Hanna Sigsjö och MSI inleder sommaren med att ta steget ut i Europa.

– Jag har haft den stora glädjen och äran att få leda MSI tillsammans med fantastiska kollegor på resan från start fram till idag. Dryga tio härliga år tar jag med mig. Jag lämnar ett MSI som växt sig starkt inom Sverige och nu är på väg att ta steget ut i Europa, säger Hanna Sigsjö.

–Hanna Sigsjö har varit nyckelpersonen att leda MSIs resa fram till den nationellt samlande kunskapsaktören för social innovation som MSI är idag. Från hela MSI-teamet, Malmö universitet och Malmö stad vill vi tacka Hanna för det fantastiska arbete hon gjort genom åren och önska henne all lycka till i framtiden med ett nytt spännande och viktigt uppdrag. Vi ser fram emot fortsatt samarbete om än i nya former, säger Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande MSI och Vicerektor Malmö universitet.

2010 gav KK-stiftelsen klartecken om att etablera den nationella kunskapsplattformen för social innovation i Sverige vid Malmö universitet. Sedan dess har Malmö universitet i nära samarbete med Malmö stad långsiktigt och uthålligt investerat i och visat sitt stöd för MSI. MSI har under åren utvecklat och delat kunskap och metoder, lyft fram goda exempel för många att inspireras av, etablerat mötesarenor och kopplat samman aktörer för att i partnerskap utveckla ett innovationsområde vars betydelse och behov växer och blir allt viktigare för en hållbar värld.

–Sociala innovationer som hjälper till att lösa samhällsutmaningar inom teman som barnets rätt, trygghet, en inkluderande arbetsmarknad och jämlik hälsa behövs. Och gränsöverskridande arbete över sektorer, branscher och länder krävs för att dela kunskap och kraftsamla, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

MSI har med finansiering från Vinnova etablerats från Malmö universitet i söder, Jönköping University, Örebro universitet, till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet i norr. Nu tar MSI nästa kliv ut i Europa med mandat från Svenska ESF-rådet att representera Sverige och blir en synlig aktör för social innovation och socialt entreprenörskap även inom EU med möjligheten att bredda nätverk och knyta viktiga allianser för framtiden.

– Jag är så oerhört tacksam för alla samarbeten med personer och aktörer från alla sektorer över hela Sverige som betyder så mycket för MSI. Tillsammans har vi fått möjlighet att skapa en miljö som främjar utveckling, nya initiativ och experimenterande men också vikten av mod, tålamod, uthållighet och ödmjukhet inför att utveckla ett innovationsfält och att mobilisera aktörer för att i partnerskap, över gränser stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030, säger Hanna Sigsjö.

Hanna Sigsjö går nu mot ett nytt uppdrag, då hon i september börjar som affärsutvecklare på Rädda Barnen. Där kommer hon att arbeta i nära samarbete med näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i det civila samhället för att på nya sätt och i nya samarbeten skapa positiv förändring för barn och unga.

– Det är en ynnest att få möjligheten att börja som affärsutvecklare på Rädda Barnen, det känns så värdefullt för mig att varje dag få bidra till att göra världen lite bättre för barn, säger Hanna Sigsjö.

Europeisk satsning på sociala innovationer skapar nya möjligheter för svenska aktörer

Charlotte Ahlgren Moritz
EU kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. MSI, Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

– Social innovation är ett ganska brett och vagt begrepp för många men jag är övertygad om att det kommer att förändras nu. Tack vare Europeiska socialfonden har vi genom åren kunnat finansiera social innovation. Yallatrappan är ett av många exempel. Nu har Mötesplats Social Innovation vid  Malmö universitet och fyra andra svenska lärosäten, Reach for Change och Inkludera fått medel från kommissionen vilket kommer hjälpa både oss och aktörer runt om i landet att utveckla social innovation inom ESF+. Jag ser fram emot det, säger Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet.

EU kommissionen ser möjligheter med sociala innovationer som fokuserar på att lösa samhällsutmaningar genom samverkan över sektorsgränser. Därför satsar kommissionen nu på att stärka arbetet och utvecklingen genom samarbeten mellan länder inom EU. Flera europeiska konsortier har godkänts och tilldelats EU-medel.

Ska samla kunskap och utveckla social innovation

Under två år fram till sista juni 2023 ska aktörerna i de fyra länderna samla kunskap och utveckla social innovation. Ekosystemen med deras styrkor och svagheter ska kartläggas, en till två sociala innovationsprojekt ska skalas upp, verktyg och metoder för hur man bygger kapacitet för social innovation ska utvecklas och delas och slutligen ska länderna arbeta fram nationella strategier och aktivitetsplaner.

– En konsekvens av den pågående pandemin är att de sociala klyftorna förväntas öka och att vi nu behöver hitta gemensamma lösningar för att möta dessa utmaningar. Det finns många exempel på sociala innovationer som har utvecklats under pandemin och här tror jag att vi kan lära oss av varandra inom EU. Sverige och MSI har en mycket viktig roll i detta sammanhang, säger Kerstin Tham, rektor Malmö universitet.

Sveriges väg till ett europeiskt kompetenscenter gick via Svenska ESF-rådet

Sveriges väg till ett europeiskt kompetenscenter gick via Svenska ESF-rådet som i höstas utsåg Mötesplats Social Innovation (MSI) vid fem lärosäten över hela landet. Från Malmö universitet i söder, Jönköping University, Örebro universitet, till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet i norr, i partnerskap med Reach for Change och Inkludera att representera Sverige. Sedan dess har arbetet med att bilda ett europeiskt konsortium pågått. Sveriges val föll till slut på ett samarbete med Spanien i spetsen, tillsammans med Frankrike och Lettland.

– Att ha fått uppdraget från Svenska ESF-rådet att representera Sverige och att vara med i ett av de vinnande konsortierna är betydelsefullt för MSI, Malmö universitet, våra samarbetspartners och för Sveriges utveckling av sociala innovationer. Vi blir en synlig aktör för social innovation och socialt entreprenörskap även inom EU och kommer bredda våra nätverk och knyta viktiga allianser för framtiden, säger Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande Mötesplats Social Innovation och vicerektor Malmö universitet.

Ökad samverkan genom Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång

Koalitionen för en jämlik och fullständig skolgång har samlat flera förslag på aktiviteter. En klar majoritet av organisationerna ska utveckla samverkan med andra aktörer och fortsätter prioritera arbetet för att få barn och unga att lyckas i skolan.

Under våren genomförde Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och Länsstyrelsen Skåne en koalition med 24 aktörer från alla samhällssektorer för att kraftsamla kring frågeställningen: Hur kan vi alla bidra till en mer jämlik och fullständig skolgång?

Koalitionen är en digital mötesmodell för att dela kunskap mellan sektorer som MSI utvecklat. Syftet är att samla aktörer som arbetar med en specifik samhällsutmaning. Målsättningen är att skapa förståelse, dela kunskap och att möjliggöra innovativt samarbete.

Johanna Björnheimer, verksamhetssamordnare vid Trans- och Tjejjouren i Malmö, menar att Koalitionen har sänkt trösklarna för kunskapsdelning och samverkan:

– Koalitionen har gett kontakter och kunskap om andra organisationer och verksamheter. Det känns viktigt för oss att ha ett ansikte på personer som vi tex hänvisar till.

Deltagandet i koalitionen har lett till flera förslag på aktiviteter och idéer som skulle kunna underlätta en jämlik och fullständig skolgång:

  • Starta föräldragrupper – för att stärka föräldrar i sin föräldraroll i skolan/med sina barn som skolelever.
  • Skapa en föräldraportal som skulle kunna lyfta läxläsning, hur skolan fungerar, vad betyg och bedömningar innebär, med mera.
  • Att läsning kan stärkas i samband med andra fritidsaktiviteter, till exempel genom läsning i omklädningsrum.
  • Utbildningar för att synliggöra könsskillnader och arbeta för genus och jämställdhet.
  • Att arbeta för fler trygga vuxna i barnens närhet.
  • Workshops om hur vi kan motverka en antiplugg-kultur.
  • Utveckla ett strukturerat arbete för att barn och unga ska vara delaktiga i utformningen av de aktiviteter som berör dem.

För Länsstyrelsen var valet av samhällsutmaning självklar.

– Vi har ett pågående arbete för att öka jämlikheten i länet med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser att det är samma skyddsfaktorer för att motverka flera olika problem som ohälsa, kriminalitet, missbruk, våldsutsatthet med mera. En av dessa viktiga skyddsfaktorer är en trygg och fullständig skolgång, säger Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne.

Fokus har legat på de organisationer som befinner sig utanför skolan. En trygg och fullständig skolgång är en fråga som berör fler än bara skolan och det blir en styrka i arbetet när flera olika samhällsaktörer arbetar tillsammans. Skolan har idag redan många uppdrag och det finns en vinst i att fler aktörer är engagerade också på andra arenor.

Anna Singhateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration Malmö i Malmö stad och Teresa Tomašević, universitetsadjunkt vid Malmö universitet, deltar i Koalitionen. De arbetar med Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier, som är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet.

– Koalitionens syfte ligger väldigt nära Muvahs arbete och det har varit mycket värdefullt för oss att få möta andra organisationer som strävar mot samma mål. Särskilt intressant har det varit att möta de aktörer som inte har formellt ansvar för att fler elever når målen med sin utbildning. Det har gett oss ytterligare perspektiv i vårt arbete. Vi ser en styrka i denna mångfald av organisationsformer eftersom jämlik och fullständig skolgång är en fråga som angår samhället som helhet, inte bara utbildningssektorn, säger Teresa Tomašević och Anna Singhateh.

Möten för att initiera samverkan bokades in av vissa redan vid sista träffen. Totalt 93 procent av deltagarna uppgav att de planerar utveckla samverkan med någon av de andra Koalitionsdeltagarna.

– Vi försöker komplettera en traditionell bransch med digitala plattformar och därför blir insikter och nätverk extremt viktiga för oss. Deltagandet i Koalitionen har gett oss detta och vi planerarinitiera samarbeten med andra aktörer som deltog, säger Cem Celepli, VD, Snaptive.

Den 15 oktober blir det en återträff för Koalitionsdeltagarna där de kommer kunna berätta vad som har skett sedan den sista träffen.

Fakta: Så upplevdes koalitionen

Koalitionen för jämlik och fullständig skolgång graf

Koalitionsdeltagarna träffades vid fyra tillfällen och vid sista träffen uppgav 86% att deras organisationer definitivt kommer prioritera arbetet för en mer jämlik och fullständig skolgång framöver medan resterande 14% behöver lobba för det internt. Möten för att initiera samverkan bokades in av vissa redan vid sista träffen och totalt 93% uppgav att de planerar utveckla samverkan med någon av de andra Koalitionsdeltagarna.

100% av deltagarna anser att de har breddat sitt nätverk och deltagandet i Koalitionen har även främjat viljan att samarbeta över sektorsgränser: 86% planerar att utveckla sin samverkan med andra aktörer utanför den egna sektorn tack vare deltagandet i Koalitionen.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med koalitionen?

Du som skulle vilja dela din kunskap med Koalitionsdeltagarna vid återträffen är varmt välkommen att kontakta Martina Skrak på Länsstyrelsen Skåne eller Gloria-Karin López på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

European Social Enterprise Monitor med svensk delrapport lanserad

European Social Enterprise Monitor (ESEM)
MSI lanserar i samarbete med Euclid Network och partners i sju europeiska länder rapporten European Social Enterprise Monitor (ESEM). Rapporten samlar statistik om sociala företag med ambitionen att successivt bygga upp ett gediget informationsunderlag för dialog och beslutsfattande på området.

ESEM rapporten 2020-2021 är den första undersökningen på europeisk nivå som sätter fokus på sociala företag på detta sätt. Undersökningen och datainsamlingen genomfördes under hösten 2020 i nära samarbete mellan de europeiska parterna och de sociala företagen har tillfrågats om sina erfarenheter på både nationell och europeisk nivå.  I denna första omgång av ESEM medverkar Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

– ESEM ger oss möjlighet att jämföra förutsättningar, utmaningar och möjligheter för sociala företagare i Sverige med andra europeiska länder och följa utvecklingen över tid, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsansvarig för MSI.

Svenska regeringens strategi omfattar fortsatt högrelevanta områden

Den svenska delrapporten av ESEM visar att svenska regeringens strategi för socialt företagande och social innovation fortsatt omfattar högrelevanta områden, men påtalar samtidigt behovet av långsiktiga och systematiska investeringar för att stärka kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation. Utmaningar sociala företagare möter kretsar i stor utsträckning kring olika samhällsaktörers kunskap och kompetenser som kan stärka marknaden för socialt företagande, affärsmodeller, finansieringsmöjligheter och mötesarenor för kompetenser som kan stärka det sociala företagandet. Aspekter som väl matchar de fem identifierade områdena av den svenska nationella strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”.

– Sociala innovationer och sociala företag bidrar till utvecklingen av den systeminnovation som behövs av vårt välfärdssamhälle, och skulle kunna spela en än mer betydande roll för angelägna samhällsutmaningar såsom jämlik hälsa, barnets rätt, digital inkludering, trygghet och arbete i framtiden där social innovation är en viktig del av lösningen. Det krävs långsiktiga satsningar för att ta tillvara kraften av social innovation och socialt företagande för systeminnovation i genomförandet av Agenda 2030, säger Charlotte Ahlgren Moritz, styrelseordförande MSI och Vicerektor för samverkan och innovation vid Malmö universitet.

Outforskad potential i intermediärernas roll

Intermediärernas roll framstår i ljuset av de svenska ESEM-resultaten som viktig för ett möjliggörande ekosystem för socialt företagande och social innovation. Den övervägande majoriteten av sociala företagare tycks inte tillhöra någon stödorganisation eller nätverk. Endast 15 procent får stöd av medlemsbaserade nätverksorganisationer och mindre än var tionde sociala företagare uppger tillhörighet till stödorganisationer som till exempel inkubatorer eller acceleratorer.

– Intermediärer som möjliggör samverkansarenor och bygger broar inom ekosystemet för att hjälpa sociala företag att hitta vägar runt utmaningar som finansiering, kompetensutvecklingsstöd, juridiska former och komplexa affärsmodeller samt regelverk har i många andra länder spelat en viktig roll för att möjliggöra sociala företagares navigering och möjlighet till uppskalning. Sverige har stor outforskad potential här, säger Lina Palmer, projektledare för ESEM.

Statistiken för de svenska sociala företagarna kommer nu att jämföras med svaren från sociala företagare i de andra medverkande europeiska länderna. I juni kommer MSI organisera en mötesarena för att närmare diskutera de svenska resultaten ur ett europeiskt perspektiv.

Fakta: European Social Enterprise Monitor (ESEM)

European Social Enterprise Monitor (ESEM) är den första europeiska undersökningen i sitt slag som sätter fokus på sociala företag. Den har genomförts av Euclid Network och partners i sju europeiska länder. I denna omgång medverkar Danmark, Estland, Kroatien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. I Sverige har Mötesplats Social Innovation (MSI) genomfört undersökningen och den svenska delrapporten. Undersökningen har utformats under vägledning av ESEMs europeiska forskningsråd som består av professor Johanna Mair vid Hertie School of Governance, och Academic editor of the Stanford Social Innovation Review, professor Matthias Raith vid Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) – Faculty of Economics and Management, EURAM, och professor Niels Bosma vid Utrecht University – School of Economics.

Läs hela ESEM rapporten

Läs den svenska ESEM delrapporten

Läs mer om ESEM projektet

Läs om Euclid Network

Mötesplats Social Innovation satsar på nya koncept och tematiska samverkansarenor

Mötesplats Social Innovation satsar i vår på nya koncept för kunskapsdelning. Samtidigt vidareutvecklar MSI det tematiska arbetet för innovation och samverkan.

– Vi ser att vårt fördjupade tematiska arbete i kombination med kunskap i framkant inom social innovation kan ge möjlighet att ännu tydligare bidra till att göra förflyttningar och bygga kapacitet för att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för MSI.

Teman sätter behov och frågeställningar i fokus

När pandemin slog till fattade MSI snabbt beslutet att inte ställa in sitt arbete utan tänka nytt och ställa om.

– Vi identifierade tematiska områden där krisen driver förändring och kräver mobilisering och samarbeten över gränser där social innovation är en del av lösningen, säger Hanna Sigsjö.

MSI fokuserar nu på att vidareutveckla det tematiska arbetet om innovation och samverkan för barnets rätt, jämlik folkhälsa, arbete i framtiden, trygghet i det offentliga rummet och digital inkludering. Det tematiska arbetet sätter behov och frågeställningar i fokus.

Stort behov av forskning, samarbete och innovation över gränser

Gemensamt för Agenda 2030, den nya forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och Horisont Europa är att vikten och behovet av forskning, samarbete och innovation över gränser betonas för att lösa komplexa samhällsutmaningar, samtidigt får Europeiska socialfonden starkare fokus på social innovation med ESF+.

Utvecklar nya metoder och processer för fördjupade relationer och samarbeten

I linje med detta utvecklar MSI nu nya metoder, processer och format för fördjupade sektorsövergripande kunskaps- och samverkansarenor. Dessa arenor genomförs vid olika tillfällen under året över hela landet i bred samverkan med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Från webbinarier som ger mer kunskap inom aktuella områden, till koalitioner där aktörer från olika sektorer identifierar gemensamma frågeställningar och bygger relationer för gemensam utveckling och fördjupat samarbete. Sedan arrangerar MSI även nätverksträffar som fokuserar på att bredda nätverk och samarbeten.

– MSIs temaområden är i högsta grad relevanta och viktiga för Malmö stad och de utmaningar som vi behöver arbeta med för att skapa en positiv förflyttning. Med tematiska arenor kan vi tillsammans skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, erfarenhetsutbyte och samverkan över gränser, säger Helene Norberg, styrgruppsledamot i MSI Syd och chef för avdelningen analys och hållbarhet i Malmö stad.

SI summit kommer 2021 inte att genomföras i samma form som tidigare

MSI kommer inte att genomföra Social Innovation Summit i sin nuvarande form 2021. Som Nordens största mötesarena för social innovation har SI Summit hittills under de sex åren som summiten genomförts haft över 4500 deltagare.

– Det som deltagarna värdesätter och speciellt lyfter fram är den sektorsövergripande arenan i framkant, värdet av viktiga teman och frågeställningar, möjlighet att utveckla kunskap, dela erfarenheter, få inspiration och att bredda sitt nätverk, säger Hanna Sigsjö.

– Det som också uppskattas är stämningen, generositeten och ett professionellt genomförande. Alla de erfarenheter och värdet av summiten tar vi med oss in i vårt arbete framöver, säger Hanna Sigsjö.

Framtidsspaningar och goda exempel i framkant genom Social Innovation Summit Session and Foresight

Bannerbild för konceptet Social Innovation Summit Session and Foresight.MSI lanserar i vår det nya konceptet Social Innovation Summit Session and Foresight som kommer att bjuda på presentationer och modererade samtal vid olika tillfällen under året med thought leaders, personer och organisationer i framkant som blickar framåt inom social innovation.

– De kommer att lyfta viktiga frågor, ge sina reflektioner och framtidsspaningar om vad som behöver göras inom fältet och inte minst lyfta fram goda exempel som vi alla kan inspireras av, säger Charlotte Ahlgren Moritz, ordförande MSI och Vice rektor för innovation och samverkan vid Malmö universitet.

Nationell filmsatsning om forskning i samverkan som förändrar Sverige

MSI arbetar också med filmsatsningen Forskning i samverkan som förändrar Sverige. Goda exempel på forskning i samverkan som bidrar till samhällsnytta visas upp genom korta filmer och nyhetsartiklar.

”Sociala företag är viktiga för att lösa samhällsutmaningar”

Att kommuner och regioner samarbetar med sociala företag är en framgångsfaktor för att tackla samhällsutmaningar och nå målen i Agenda 2030. Det menar Anders Bro som skrivit en handbok om hur samverkan med sociala företag kan bidra till nya välfärdslösningar.

Anders Bro är till vardags utvecklingsledare på Region Örebro län och har på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, skrivit en handbok om hur svenska kommuner och regioner kan samverka med sociala företag.

I veckan presenterade han handboken vid ett välbesökt webbinarium som anordnades av Mötesplats Social Innovation i samarbete med SKR.

– Det finns väldigt många skäl till att kommuner och regioner bör öka sin samverkan med sociala företag. Några av de viktigaste är att samhällsutmaningarna är så komplexa och att de offentliga resurserna kommer behöva användas mer effektivt i framtiden. Den situationen bidrar till att vi måste hitta nya lösningar, säger han.

Genom att lyfta handfasta tips och goda exempel vill SKR inspirera och öka kunskapen bland politiker och tjänstemän som jobbar i offentlig sektor om hur samverkan med sociala företag kan se ut.

Ett exempel som lyftes under webbinariet finns i Karlskoga kommun. Här samarbetar kommunen sedan många år tillbaka med Föreningen Funkis, som är ett socialt arbetsintegrerande företag där all vinst återinvesteras i verksamheten.

“Vi får ut mer av varje skattekrona”

Föreningen Funkis driver caféer, restauranger, daglig verksamhet och en städenhet, där målet är att anställa människor som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden.

– Idag har vi hela 20 anställda och förra året omsatte vi 9 miljoner kronor. Här ger vi människor chans att steg för steg skapa möjlighet till egen försörjning, berättar Mari Cedervall, ordförande i Funkis Karlskoga.

Nils Varg, enhetschef för kompetensförsörjningsenheten på Karlskoga kommun, menar att samarbetet är mycket värdefullt för kommunen.

– Funkis innebär att vi har en plats där människor kan arbetsträna och få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det kostar oss bara hälften så mycket som när kommunen själv drev den här verksamheten. Vi får alltså ut mer av varje skattekrona nu, samtidigt som deltagarna också får större inflytande, säger han.

Sociala företag som jobbar för att få in fler människor på arbetsmarknaden har en lång tradition i Sverige. Men Anders Bro menar att sociala företag kan bidra till att lösa utmaningar även inom andra områden. Det kan till exempel handla om integration, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi eller andra utmaningar som knyter an till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

– Det är helt uppenbart att sociala företag kan bidra med jättemycket när det gäller alla typer av samhällsutmaningar. Kommunerna och de lokala samhällena måste själva identifiera utmaningarna och tillsammans hitta lösningar. Det finns så många spännande nya vägar framåt, säger Anders Bro.

Text: Anna Lorentzon
Film: Isabell Borgencrantz

Läs eller ladda ned handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar

Läs Anders Bros presentation på MSI webbinariet 2021-03-24 (pdf)
Läs Mentifråga Nya vägar till innovativa välfärdslösningar 20210324 (pdf)
Lyssna på webbinariet Nya vägar till innovativa välfärdslösningar – om offentlig samverkan med sociala företag 2021-03-24