Insamling av best practices inleder EU-projekt

Människor uppe från luften
I EU-projektet Building Capacity for a Sustainable Society ska de fyra länderna Spanien, Frankrike, Lettland och Sverige under två år samla in, dela och utveckla kunskap om social innovation. MSI leder arbetet med att utveckla verktyg och metoder för kunskapsdelning och samarbeten över gränser. Nu samlas best practices för metoder, verktyg, program och tillvägagångssätt för att främja social innovation in.

Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) syftar till att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande för att inrätta eller konsolidera nationella kompetenscentrum för social innovation i de fyra deltagande länderna, i linje med den nuvarande och framtida programverksamheten inom Europeiska socialfonden och EaSI-programmet.

Sverige är genom MSI tillsammans med Reach for Change och Inkludera representerade i BuiCaSuS. Projektet är uppdelat i fem delprojekt där MSI leder delprojekt fyra med Frankrike och Avise som co-lead. Delprojekt fyra fokuserar särskilt på frågorna: Vilka verktyg och metoder behövs för att bygga kapacitet för social innovation? Vilka best practices finns som kan inspirera andra och replikeras?

– Vi arbetar med att skapa ett systematiskt utbyte av best practices för aktörer inom offentlig och privat sektor samt civilsamhället – att visa hur det går att stödja ekosystemet för social innovation, säger Anna Tengqvist, samordnare på MSI som leder arbetet i BuiCaSuS.

Delprojektet är tänkt att fungera som en kunskapsplattform eller knowledge-hub, som skapas genom ett kollaborativt arbetssätt och genom erfarenhetsutbyte av olika case och goda exempel mellan partnerländerna. Särskilt fokus är på erfarenheter där social innovation har haft en längre livslängd, som i Sverige eller i Frankrike.

Två tematiska områden av samhällsutmaningar har gemensamt inom projektet BuiCaSuS identifierats som de mest intressanta att fokusera på – rumslig segregation och socialt utanförskap, men även andra teman relaterade till ett hållbart samhälle är av intresse.

Nu söker och samlar MSI och de andra aktörerna i BuiCaSuS in best practices av verktyg, metoder, andra tillvägagångssätt och program som stödjer eller främjar social innovation in i de fyra länderna genom en nomineringsprocess och enkät. De utvalda goda exemplen kommer att presenteras vid nationella och transnationella mötesarenor.

Läs mer om BuiCaSuS

Läs mer om och delta i nomineringen