Skip to content

Nominering av goda exempel för att främja hållbart samhälle

Möjliggör du sociala innovationer för ett hållbart samhälle? Vi letar efter inspirerande exempel på hur man kan stödja och katalysera förändring för ett mer hållbart samhälle. Mer specifikt letar vi efter goda exempel som främjar de sociala innovationer som försöker minska rumslig segregation, socialt utanförskap eller möta andra samhällsutmaningar. 

Två tematiska områden

De två tematiska områden av samhällsutmaningar som vi gemensamt inom projektet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) har identifierat som de mest intressanta är rumslig segregation och socialt utanförskap, men även andra teman relaterade till ett hållbart samhälle är av intresse.

Detta tema fokuserar på den rumsliga koncentrationen av människor och därmed också uteslutningen av andra människor. Forskare påpekar att koncentrationen av grupper av människor (efter inkomst, språk, etnicitet, etc.) inte är oönskad i sig – en stark känsla av gemenskap kan uppnås genom att skapa ett samhälle med en hög nivå av tillit och säkerhet – men det är uteslutningen av andra grupper och den resulterande uppdelningen av kapital (finansiellt, socialt, kulturellt, etc.) som följer på den rumsliga segregationen som skapar ohållbara samhällen. Den rumsliga segregationen kännetecknas ofta av områdens ojämlika tillgång till infrastruktur, tjänster och försörjningsmöjligheter.

Detta tema fokuserar på konsekvenserna av en rad problem som drabbar en individ eller grupp såsom arbetslöshet, diskriminering, låg utbildningsnivå, låg inkomst, dåligt boende, hög kriminalitet, ohälsa och familjeuppbrott. När sådana problem kombineras kan de skapa en ond cirkel. Socialt utanförskap har komplexa och mångdimensionella orsaker och konsekvenser, vilket skapar djupa och långvariga problem för enskilda familjer, för ekonomin och för samhället som helhet.  

Vi söker

Vi söker metoder, verktyg, program och tillvägagångssätt som stödjer eller katalyserar initiativ och insatser. 

Inom temat rumslig segregation kan det vara initiativ i eftersatta, landsbygds- eller segregerade områden genom att öka tillgången till tjänster som bostäder och sjukvård. 

Inom temat socialt utanförskap kan det handla om insatser för ökad sysselsättning, fattigdomsbekämpning, mer stöd till föräldrar och deras barn, en anpassad pension för de som saknas i det befintliga pensionssystemet, etc. 

Varför du bör dela med dig av dina bästa exempel

Syftet med projektet Building Capacity for Sustainably Society (BuiCaSuS), som finansieras av EU-kommissionen, är att dela erfarenheter, kunskap och verktyg mellan de fyra deltagande länderna Spanien, Frankrike, Lettland och Sverige, och att främja social innovation i hela EU för att bidra till social hållbarhet. De bästa inspirerande exemplen kommer att påverka utvecklandet av de nationella kompetenscentrumen för social innovation i de fyra länderna. 

Hur du deltar och delar dina bästa exempel

Vi samlar in inspirerande exempel genom ett frågeformulär i Spanien, Frankrike, Lettland och Sverige. De metoder som har valts ut som bästa inspirerande exempel kommer att samlas i en kort broschyr och presenteras på nationella mötesarenor under våren 2022 för vidare diskussion och kunskapsutbyte. De av er som skulle vara intresserade av att också presentera på internationella mötesarenor kan kryssa i en ruta i slutet av frågeformuläret. 

Det är möjligt att nominera inspirerande exempel på metoder, verktyg, program och tillvägagångssätt som främjar social innovation till och med den 28 november 2021.  

Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS)

Konsortiet Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) är finansierat av EU-programmet försysselsättning och social innovation (EaSI). Det består av sju partners från Spanien (The Spanish ESF Managing Authority – UAFSE, och The State Secretary for Social Rights – SSSR),Frankrike (Avise), Lettland (Society Integration Foundation – SIF) och Sverige (Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera).