Skip to content
BuiCaSuS_logo_negro_claim

Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) är ett EU-projekt som syftar till att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande för att inrätta eller konsolidera nationella kompetenscentrum för social innovation, i linje med den nuvarande och framtida programverksamheten inom Europeiska socialfonden och EaSI-programmet.

Sju partners från fyra länder deltar i BuiCaSuS:
  • Spanien (The Spanish ESF Managing Authority –UAFSE, och The State Secretary for Social Rights –SSSR),
  • Frankrike (Avise),
  • Lettland (Society Integration Foundation –SIF) och
  • Sverige (Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera).
Projektet är uppdelat i fem delprojekt:
  • Delprojekt 1: Projektledning och koordinering, leds av Spanien.
  • Delprojekt 2: Identifiera och kartlägga styrkor, svagheter och initiativ till inspiration i partners ekosystem för social innovation samt initierade och/eller replikerade initiativ för social innovation och främja en jämförande syn och erfarenhetsutbyte. Leds av Spanien, Sverige med MSI är co-lead.den nuvarande situationen genom en kriteriebaserad kartläggning av aktörer och erfarenheter som utgår från en översyn av befintlig litteratur.
  • Delprojekt 3: Lära sig från andra länder, hur de praktiskt främjar social innovation för att ta itu med sociala behov, samt förbereda och testa replikering eller uppskalning av sociala innovationsprojekt mellan partnerländerna. Leds av Frankrike, Sverige med Reach for Change och Inkludera är co-lead.
  • Delprojekt 4: Underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte om metoder, verktyg och tillvägagångssätt för att främja social innovation mellan institutionerna och aktörerna i de fyra partnerländerna. Syftet är att stärka deras kapacitet att främja framväxten av innovativa tillvägagångssätt och upprätta nationella kapacitetsbyggande prioriterade områden. Leds av Sverige med MSI, Frankrike är co-lead.
  • Delprojekt 5: Utveckla strategier och skapa förutsättningar för att bygga upp eller förstärka nationella kompetenscentrum för social innovation som kan utvecklas med stöd av ESF under de kommande åren. Leds av Lettland, Spanien är co-lead.

Delprojekt 4 leds av MSI

I delprojekt 4 fokuserar vi särskilt på frågorna: Vilka verktyg och metoder behövs för att bygga kapacitet för social innovation? Vilka best practices finns som kan inspirera andra och replikeras?

Delprojekt 4 handlar om ett systematiskt utbyte av best practices för aktörer inom offentlig och privat sektor samt civilsamhället – om hur det går att stödja ekosystemet för social innovation. Delprojektet är tänkt att fungera som en kunskapsplattform (knowledge-hub), som skapas genom ett kollaborativt arbetssätt och genom erfarenhetsutbyte av olika case och goda exempel mellan partnerländerna. Särskilt fokus är på erfarenheter där social innovation har haft en längre livslängd, som i Sverige eller i Frankrike.

Arbetet leds av Sverige och oss på Mötesplats Social Innovation, MSI med Frankrike, Avise, som co-lead.

Första delen av vårt arbete handlar om att ringa in temaområden för de samhällsutmaningar vi ska fokusera på. Två tematiska områden av samhällsutmaningar har gemensamt inom projektet BuiCaSuS identifierats som de mest intressanta att fokusera på – rumslig segregation och socialt utanförskap, men även andra teman relaterade till ett hållbart samhälle är av intresse. 

Två tematiska områden

Rader av höghus i Stockholm
Rumslig segregation 

Detta tema fokuserar på den rumsliga koncentrationen av människor och därmed också uteslutningen av andra människor. Forskare påpekar att koncentrationen av grupper av människor (efter inkomst, språk, etnicitet, etc.) inte är oönskad i sig – en stark känsla av gemenskap kan uppnås genom att skapa ett samhälle med en hög nivå av tillit och säkerhet – men det är uteslutningen av andra grupper och den resulterande uppdelningen av kapital (finansiellt, socialt, kulturellt, etc.) som följer på den rumsliga segregationen som skapar ohållbara samhällen. Den rumsliga segregationen kännetecknas ofta av områdens ojämlika tillgång till infrastruktur, tjänster och försörjningsmöjligheter.  

Människor uppe från luften
Socialt utanförskap 

Detta tema fokuserar på konsekvenserna av en rad problem som drabbar en individ eller grupp såsom arbetslöshet, diskriminering, låg utbildningsnivå, låg inkomst, dåligt boende, hög kriminalitet, ohälsa och familjeuppbrott. När sådana problem kombineras kan de skapa en ond cirkel. Socialt utanförskap har komplexa och mångdimensionella orsaker och konsekvenser, vilket skapar djupa och långvariga problem för enskilda familjer, för ekonomin och för samhället som helhet.