Skip to content

Building Capacity for a Sustainable Society

Building Capacity for a Sustainable Society (BuiCaSuS) var ett EU-projekt 2021-2023 som syftade till att främja transnationellt samarbete och ömsesidigt lärande för att inrätta eller konsolidera nationella kompetenscentrum för social innovation, i linje med den nuvarande och framtida programverksamheten inom Europeiska socialfonden och EaSI-programmet.

Sju partners från fyra länder deltog i BuiCaSuS:

  • Spanien (The Spanish ESF Managing Authority –UAFSE, och The State Secretary for Social Rights –SSSR),
  • Frankrike (Avise),
  • Lettland (Society Integration Foundation –SIF) och
  • Sverige (Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera).

Projektet var uppdelat i fem delprojekt:

  • Delprojekt 1: Projektledning och koordinering, leddes av Spanien.
  • Delprojekt 2: Identifiera och kartlägga styrkor, svagheter och initiativ till inspiration i partners ekosystem för social innovation samt initierade och/eller replikerade initiativ för social innovation och främja en jämförande syn och erfarenhetsutbyte. Leddes av Spanien, Sverige med MSI var co-lead.den nuvarande situationen genom en kriteriebaserad kartläggning av aktörer och erfarenheter som utgår från en översyn av befintlig litteratur.
  • Delprojekt 3: Lära sig från andra länder, hur de praktiskt främjar social innovation för att ta itu med sociala behov, samt förbereda och testa replikering eller uppskalning av sociala innovationsprojekt mellan partnerländerna. Leddes av Frankrike, Sverige med Reach for Change och Inkludera var co-lead.
  • Delprojekt 4: Underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte om metoder, verktyg och tillvägagångssätt för att främja social innovation mellan institutionerna och aktörerna i de fyra partnerländerna. Syftet var att stärka deras kapacitet att främja framväxten av innovativa tillvägagångssätt och upprätta nationella kapacitetsbyggande prioriterade områden. Leddes av Sverige med MSI, Frankrike var co-lead.
  • Delprojekt 5: Utveckla strategier och skapa förutsättningar för att bygga upp eller förstärka nationella kompetenscentrum för social innovation som kan utvecklas med stöd av ESF under de kommande åren. Leddes av Lettland, Spanien var co-lead.

Delprojekt 4 leddes av MSI

I delprojekt 4 fokuserade vi särskilt på frågorna: Vilka verktyg och metoder behövs för att bygga kapacitet för social innovation? Vilka best practices finns som kan inspirera andra och replikeras?

Delprojekt 4 handlar om ett systematiskt utbyte av best practices för aktörer inom offentlig och privat sektor samt civilsamhället – om hur det går att stödja ekosystemet för social innovation. Delprojektet är tänkt att fungera som en kunskapsplattform (knowledge-hub), som skapas genom ett kollaborativt arbetssätt och genom erfarenhetsutbyte av olika case och goda exempel mellan partnerländerna. Särskilt fokus är på erfarenheter där social innovation har haft en längre livslängd, som i Sverige eller i Frankrike.

Arbetet leddes av Sverige och oss på Mötesplats Social Innovation, MSI med Frankrike, Avise, som co-lead.