Skip to content

Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 2023

Den 23 november 2023 arrangerade vi konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv tillsammans med NNS och Partnerskapet för sociala innovationer. 

Den gröna omställningen, den större och åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen ställer nya krav på arbete och arbetsmarknaden. Nya krav på kunskap, kompetens men också på normer, organisering, ledarskap och policys. Samtidigt står många långt ifrån svensk arbetsmarknad. Flera slutar också arbeta i förtid. Den arbetsrelaterade ohälsan, sjukfrånvaron och långtidsarbetslösheten är hög.  

Många av utmaningarna är komplexa och kräver samverkan över gränser, mellan olika professioner, branscher och sektorer, men också nya tankesätt. 

Teman och frågor 

Hur skulle framtidens arbetsmarknad och arbete kunna se ut? Hur kan vi föreställa oss och samskapa ett inkluderande arbetsliv? Vilka innovativa sociala lösningar och goda exempel finns? Vad saknas och behövs framåt för att minska den sociala exkluderingen och ställa om till en cirkulär ekonomi?  
 
Dessa frågor och fler belyste och utforskade vi på konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 23 november 2023.  

Rapport lanserades

Kompetenscenter för social innovations rapport Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle – insatser och lärdomar i Sveriges nationella kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden 2022-2023 lanserades på konferensen. 

Svenska och internationella exempel

ESF-projekt och exempel från olika sektorer presenterades och varvades med internationella utblickar, trendspaningar och interaktiva workshop. Det gavs även tid för mingel och nätverkande.  

Ett fullspäckat program

Programmet bestod av de två keynote talarna Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsledare för Helamalmö och Jennie Winhall grundare av System Shift och System Innovation Initiative, och en pionjär inom design och social innovation inom offentlig innovation.  Ett par pass hölls på huvudscenen, ett om arbetet inom kompetenscenter för social innovation och ett om systeminnovation för ett inkluderande arbetsliv. De två passen med vardera tre parallella sessioner handlade om regionala plattformar för samskapande, modig förändring för social grön omställning, finansiering, samskapande och samverkan med olika målgrupper, hur vi skapar jämlikhet och jämställdhet och om vad vi behöver lära oss om inkluderande arbetsliv. 

Läs mer om programmet, talarna och moderatorerna här

Deltagare

Knappt 250 personer, från samtliga sektorer, deltog i konferensen som arrangerads på Malmö universitet, i Malmö.  

Innehåll från konferensen

Här har vi samlat filmer, presentationer och mentimeterresultat.

Keynote Nicolas Lunabba: Från basket till mobilisering för social rättvisa

Hör Nicolas Lunabba berätta om sina egna erfarenheter som ung i Malmö, om mötet med Elijah och om Helamalmös arbete med att mobilisera för social rättvisa.  

Keynote Jennie Winhall:
What if – let's reimagine an inclusive working life 

Vad innebär det att förnya arbetsmarknaden? Varför behöver vi innovation? Tänk om vi skulle tänka om arbetsmarknaden. Vi behöver nya sätt att tänka och agera för att göra plats för en systemförändring. Se Jennie Winhalls keynote nedan. 

Pass 1: Vad kan vi lära oss genom social innovation? 

I detta pass presenterades slutsatserna i den årliga analysrapporten från Sveriges nationella kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden. Vi tittar närmare på arbetet med nationella kompetenscenter i Sverige för social innovation och reflekterar kring vad vi behöver lära oss och hur vi bäst gör det tillsammans.  

Talare: Malin Lindberg, Anna Tengqvist, Farzan Mozaffari, Annika Nordgren, Agnes Thunell och Jessica Johansson. 

Läs rapporten Stödstruktur för innovativ inkludering i arbetsliv och samhälle

Presentation: Pass 1 Vad kan vi lära oss genom social innovation?

Pass 2: Systeminnovation för ett inkluderande arbetsliv

I detta pass reflekterar vi kring de möjligheter för innovativ inkludering som finns på arbetsmarknaden i Sverige idag, men också de strukturella hinder vi behöver överbrygga. Vi diskuterar också vad som behövs göras på systemnivå för att släppa fram innovationskraften.  

Talare: Jonas Bergström, Lasse Stjernkvist, Mattias Bergström, Mahad Abdullahi och Sari Eskelinen.

Mentimeterfråga: Vad behövs för att möta arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar ett systematiskt och samskapande sätt? 

Presentation av Sari Eskelinen: Innoby innovationsplattform

Förmiddag Session #1: Modig förändring för social grön omställning

Hur kan vi skapa social nytta genom den cirkulära ekonomin? Hur kan vi använda den gröna omställningen för att inkludera arbetslösa på arbetsmarknaden? I denna session utgick vi från eko-sociala exempel där den gröna omställningen är motorn men där även sociala behov inkluderas i initiativen. 

Talare: Christian Björneland, Jesper Berséus, Catharina Ljungcrantz, Johan M. Sanne och Viktoria Flygare.

Presentation: Modig förändring för social grön omställning

Förmiddag Session #2: Så organiserar vi regionala plattformar för samskapande

Under denna session presenterades exempel på långsiktig organisering för att samskapa lösningar för samhällsutmaningar på regional, nationell och internationell nivå. 

Talare: Anna Tengqvist, Anders Bro, Gorka Espiau Idoiaga, Rick Delbridge, Sara Dahlin och Johannes Björkman.

Se film med Rick Delbridge här.
Se film med Gorka Gorka Espiau Idoiaga här

Mentimeterfråga: Vad skulle en regional stödstruktur för social innovation kunna bidra med i din region/område? (slide 1)

Mentimeterfråga: Vilka borde samverka för att  förstå och påverka samhällsutmaningar i en region/län/område? (slide 2)

Mentimeterfråga: Vilka hinder ser du för att fler långsiktiga plattformar plats? (slide 3)

Förmiddag Session #3: Vad behöver vi förstå för att få ett mer inkluderande arbetsliv? 

I den här sessionen testade vi hur vi tillsammans kan få en bredare förståelse för vad vi menar med en “inkluderande arbetsmarknad”. Hur ser vi på orsaker till utanförskap och vilka tankar har vi om möjliga lösningar?  De samlade inspelen kommer att skickas vidare till svenska ESF-rådet, som eventuell inspiration inför kommande utlysningar.  

Facilitator: Tom Roodro, Gloria-Karin López, och Sanne Wintter. 

Presentation: Session #3 Vad behöver vi förstå för att få ett mer inkluderande arbetsliv och Problemträd

Eftermiddag Session #1: Så banar vi väg för ett jämställt och jämlikt arbetsliv   

I denna session lyfte vi diskriminerande strukturer som råder på svensk arbetsmarknad och delade exempel på hur vi innovativt kan bryta dessa mönster och strukturer.  Avslutningsvis möts talarna i ett panelsamtal om hur denna utveckling skulle kunna se ut framåt för en jämställd, tillgänglig och icke-diskriminerande arbetsmarknad.  

Presentation: Session #1 Så banar vi väg för ett jämställt och jämlikt arbetsliv

Mentimeterfråga: Översikt i rummetVilka är här? (slide 1)

Mentimeterfråga: Har du upplevt diskriminering grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, religion? (slide 2)

Mentimeterfråga: Vad behöver din arbetsplats för att öka mångfald och inkludering? (slide 3)

Eftermiddag Session #2: Finansiering för socialt innovativa lösningar

Mötesplats Social Innovation har  påbörjat en översikt av kunskapsläge, utmaningar och behov gällande finansieringsformer för social innovation. Syftet är att stärka möjligheterna att innovativt möta samhällsutmaningar genom anpassade finansieringsformer och ökad samverkan mellan finansiärer. I denna session möts aktörer från akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor i ett samtal om översiktens resultat. 

Se film med Filipe Almedia här

Talare: Malin Lindberg, Lasse Stjernkvist, Ylva Lundkvist Fridh, Sophie Nachemson-Ekwall, Mattias Larsson och Filipe Almeida.

Presentation av Malin Lindberg: Session #2 Finansering för socialt innovativa lösningar

Eftermiddag Session #3: Samskapande och samverkan för en inkluderande arbetsmarknad

I denna session berättade fyra verksamheter om sina insatser och erfarenheter av att samskapa och samverka i nytänkande insatser för arbete och sysselsättning bland personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Talare: Jessica Johansson, Agnes Thunell, Farzan Mozaffari, Danilo Espinoza, Malin Viberg och Fredrik Björk. 

Presentation: Session #3 samskapande och samverkan för en inkluderande arbetsmarknad