Skip to content

Innovation och samverkan för barnets rätt

Mötesplats Social Innovation vill främja sociala innovationer som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. För att uppnå detta krävs kunskapsdelning för inspiration samt möten mellan aktörer från olika samhällssektorer för att vi tillsammans ska kunna omfördela våra samhällsresurser så att de kommer till gagn för en hållbar samhällsutveckling. I denna utveckling är omsättningen av Barnkonventionen i praktiken nödvändig. Den innebär att vi alltid behöver beakta barnets bästa i relation till våra handlingar, att barn ska få vara delaktiga i frågor som rör dem och att alla barn ska få ta del av samhällets tjänster.

Rapporter från civilsamhället och akademin visar att när vi skapar samhällen för de mest utsatta barnen så skapar vi samhällen som är bra för alla. Samtidigt gynnar det företag och den offentliga sektorn att investera i de samhällen som deras invånare samt anställda bor och verkar i då det ger tillbaka ökat välbefinnande och minskade kostnader för till exempel restaureringar efter vandalism.

Många samhällsutmaningar drabbar specifikt barn och unga – klimatförändringarna, barnfattigdom, svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden för att nämna några – så de besitter stor kunskap om samhällsutmaningarnas effekter. Samtidigt innehar de färdigheter och idéer kring hur vi skulle kunna lösa samhällsutmaningarna. Runtom i Sverige finns det unga sociala entreprenörer som gör samhällsnytta, unga klimataktivister, föreningsaktiva och unga som skulle kunna bidra till hållbar samhällsutveckling med sin nyfikna, innovativa blick på samhället om de bara fick stöd eller bjöds in till befintliga utvecklingsprocesser.

Inom temat Innovation och samverkan för barnets rätt vill vi:

  • Skapa forum för inspirerande kunskapsdelning

  • Skapa mötesplatser för nya samarbeten

  • Lyfta hållbarhetsutmaningar med ett barn- eller barnrättsperspektiv

  • Lyfta unga sociala innovatörer samt sociala innovationerför barn samt unga

Inom temat har vi utvecklat en samtalsserie för kunskapsdelning samt möten för nya samarbeten: Innovationer och samverkan för barnets rätt – Om Barnkonventionen och Agenda 2030 i praktiken.

Vi har också skapat en LinkedIn-grupp för fortsatt kontaktskapande, varmt välkommen att gå med!

Några samarbetspartners inom temat är: UNICEF, Sopact vid Lunds universitet och Danfo. 

Över 1000 personer har hittills anmält sig till Mötesplats Social Innovations webbinarier och fördjupade samverkansarenor inom temat. Vi har lyft frågeställningar om hur vi kan skapa trygga offentliga miljöer för och med barn och unga, hur vi kan säkra trygga hem åt alla barn och hur vi kan säkra barns välmående och innovationskraft i det digitala rummet.

Gemensamt för de frågor som vi lyfter är hur vi inom och mellan organisationer och sektorer kan utveckla innovation och samarbete för barnets rätt. 

Se det första webbinariet här

Gloria-Karin López, projektledare MSI

Kontakt

Gloria-Karin Lopez, Projektledare
gloria-karin.lopez@mau.se | 072-546 48 17

Se våra andra teman