Hur socialt hållbara är Skandinaviens städer?

Hur hanterar de Skandinaviska välfärdsstaterna och deras städer dagens samhällsförändringar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser en rad forskare, varav sex stycken från Malmö högskola, förändringen av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. Boken lanseras fredagen den 20 november 2015 på Urbanforskningens dag i Malmö.

Social Transformations in Scandinavian Cities– I boken sätter vi ljuset på städers roll och hur utvecklingen i olika städer ser ut. Vi hoppas att boken ska bli ett viktigt internationellt bidrag till bilden av Skandinaviens olika städer och vilken roll den skandinaviska välfärdsstaten spelar på olika samhällsnivåer. Bokens empiriska nedslag är dagsaktuella och berör människors förmåga att leva ett värdigt liv i staden, säger Erica Righard, forskarassistent vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola, tillika en av bokens tre redaktörer.

Bokens två andra redaktörer är Tapio Salonen, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle och professor i socialt arbete samt Magnus Johansson, filosofie doktor i pedagogik och lektor i miljövetenskap vid Fakulteten för kultur och samhälle, båda från Malmö högskola.

Bland slutsatserna lyfter redaktörerna fram att de i sitt arbete försökt se till både samhällets strukturer och till hur dess medborgare agerar samt vilka konsekvenser politik och politiska lösningar får på olika nivåer i samhället.

Politikens konsekvenser

– Vi har tittat på det pågående samtalet i media och inom politiken samt jämfört det med hur människors liv ser ut i olika städer. Ett konkret exempel är Oslo, som visar att medias och politikernas bild av staden har förstärkt stadens gränser och avgränsningar, säger Erica Righard.

Utöver i Oslo gör boken olika nedslag, framför allt i Köpenhamn, Malmö, Landskrona och Göteborg, men tar även upp även händelser på andra platser. Erica Righard menar att just det samlade greppet och den breda bilden med fokus på Skandinaviska städer, hör till det som skiljer ut boken från andra.

– Att vi har en Skandinavisk inramning är intressant och att vi ger en bred Skandinavisk bild med olika ingångar till studieområdet är inte så vanligt. Vi har både kvantitativa och kvalitativa ingångar och gör en analys av såväl politiken som de konsekvenser som politiken får. Vi belyser också hur människor agerar i relation till de möjligheter som finns, säger hon, både lokalt, nationellt och transnationellt.

Bilden av välfärdsstaten

Boken är indelad i tre delar. Den första delen fungerar som bakgrund och ger en bild av städernas roll i den aktuella utvecklingen, migrationens utveckling i de tre länderna, den politiska utvecklingen kopplat till forskning om städer och hur bilden av den skandinaviska välfärdsstaten vuxit fram.

– Här vill vi lyfta fram förändringen och utvecklingen från vad man kan kalla idealbilden av den socialdemokratiska välfärdsstaten och vilka konsekvenser utvecklingen har haft. I bokens andra och tredje del gör vi nedslag i olika städer. Den andra delen ger konkreta exempel på hur den här förändringen yttrar sig och den tredje berör olika reaktioner på utvecklingen, både hur städer reagerar i sin politik och hur olika grupper av människor agerar och reagerar. Några exempel är diskussionen om ”ghetton” och ”parallella samhällen” i Köpenhamn, situationen för det ökade antalet tiggare i Oslo samt asylsökande och papperslösa migranters situation i Göteborg och Malmö, säger Erica Righard.

Sammantaget pekar författarna på komplexiteten i dagens samhälle och lyfter fram dynamiken på olika nivåer; både politiskt och mellanmänskligt. Boken riktar sig både till forskarsamhället och till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor som berör social hållbarhet i städer.

Fakta

Social Transformations in Scandinavian Cities är en antologi och resultatet av samarbetet i ett svenskt nätverk med forskare från Sverige, Norge och Danmark. Via medel från Forte har nätverket Social sustainability or social disintegration in Scandinavian cities (SSDSC) arbetat tillsammans under åren 2012-2014.

Pressmeddelande från Nordic Academic Press
Läs om boken på Nordic Academic Press hemsida

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.