Ny handbok ska få fler kommuner att jobba med sociala företag

Svenska kommuner och regioner är för dåliga på att samarbeta med sociala företag. ”Vi behöver hitta nya sätt att hantera välfärdens utmaningar på och här kan sociala företag vara en väg att gå”, säger Anders Bro som har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner att skriva en handbok i frågan.

Anders Bro är till vardags utvecklingsledare på Region Örebro län och projektledare för regionens arbete med sociala innovationer. Han är också inblandad i flera internationella projekt som handlar om sociala innovationer och socialt företagande och menar att Sverige ligger efter många andra länder i Europa på det här området.

Vi har en hyggligt lång tradition i Sverige av att jobba med arbetsintegrerande sociala företag, där målet är att minska avståndet till arbetsmarknaden för människor som stått utan arbete länge. Men definitionen av sociala företag är mycket bredare än så, berättar han.

Det kan handla om företag som jobbar mot samhällsnyttiga mål som att förbättra klimatet, bidra till en tryggare livsmiljö eller minska utanförskap. Sociala företag kännetecknas också av att överskottet ofta återinvesteras i den egna verksamheten eller investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, i stället för att betalas ut som vinst till ägarna.

Många utmaningar för kommuner och regioner idag

På uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, har Anders Bro nu påbörjat arbetet med att skapa en handbok för kommuner och regioner, som ska främja kommunernas och regionernas samverkan med sociala företag.

Och utmaningarna är många, menar han.

Många kommuner har inte alls de här frågorna på dagordningen. Och om de finns med är de ofta inte särskilt högt prioriterade. Det saknas styrdokument och tydliga handlingsplaner och på många håll finns ingen samordning av hur arbetet med sociala företag ska gå till.

Genom att lyfta goda exempel från hela landet hoppas Anders Bro kunna bidra med både inspiration och kunskap. Det kan vara att visa på hur en lyckad offentlig upphandling kan se ut, ge exempel på hur en kommun eller region har organiserat sig på ett smart sätt, och också att ge konkreta exempel på idéburet offentligt partnerskap och framgångsrikt samarbete med sociala företag.

Varför är vinsterna för kommuner och regioner som väljer att jobba med sociala företag?

Alla vet att vi står inför stora samhällsutmaningar och att det finns begränsade resurser inom offentlig sektor. Alla är också medvetna om att vi behöver hitta nya sätt att hantera välfärdsutmaningar på och här kan samverkan med sociala företag vara en väg att gå, säger Anders Bro.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och handboken ska vara färdig i oktober.

Vad är idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn. Partnerskapet ska stötta en verksamhet som bidrar till att lösa någon form av samhällsutmaning. Modellen utvecklades 2010 av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, som är branschorganisationen för idéburna organisationer med social inriktning.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.