Frågor och svar om Testbäddar

Vad är en testbädd?
Enligt VINNOVA är en testbädd en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vad är Testbädd för äldreomsorg i Malmö?
Det är en plattform som fokuserar på att utveckla och testa nya idéer och lösningar i praktiken; lösningar som ska bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg samt stärka den upplevda säkerheten och tryggheten i det egna hemmet. Idéerna och lösningarna ska möta behov hos personer som är 65 år eller äldre. Testbädden fokuserar på tre behovsområden: social samvaro, upplevd trygghet och säkerhet samt bostäder/den egna bostaden.

Vilka driver/ligger bakom den?
Testbädd för äldreomsorg drivs av Malmö stad i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB, med stöd från VINNOVA.

Vilka är testbäddens tidsramar?
Projektet inleddes 2013 och avslutas i oktober 2016.

Vad ska projektet Testbädd för äldreomsorg i Malmö resultera i?
Målet är att etablera en testbädd som en del av Malmö stads innovationsverksamhet inom vård och omsorg. Testbädden ska utveckla och hitta innovativa lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg i Malmö. Ambitionen är att öka vårdens kvalitet, utifrån brukarnas behov.

Varför deltar MSI i denna testbädd?
Dels är Mötesplats Social Innovation intresserad av att ta reda på vad designperspektivet kan tillföra vård och omsorg i Malmö. Dels är många av de lösningar som kommer fram exempel på sociala innovationer: utmaningsdrivna lösningar på angelägna samhällsutmaningar.

Varifrån kommer idén med testbäddar?
Regeringen gav i april 2011 VINNOVA i uppdrag att genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Syftet var att stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt öka näringslivets konkurrenskraft.

Finns det fler testbäddar i Sverige?
Ja! Det finns testbäddar, testmiljöer och innovationsarenor inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg, miljöteknikområdet, hållbar stadsutveckling samt i skolan, alltså verksamheter inom kommuner och landsting/regioner.

Vilken är kopplingen mellan en testbädd och social innovation?
Många av idéerna och lösningarna som kommer upp i en testbädd är innovationer som möter samhällsutmaningar.

Vilken är designens eller designtänkandets roll i projektet?
Det största bidraget är att många olika lösningar tagits fram, med fokus på användarna. Problemen som dyker upp omformuleras och visualiseras, vilket är utmärkande för designtänkande. Testmiljön är tillåtande och involverar löpande brukarna, anhöriga, personalen och så vidare.

Är testbädden ett designlab?
Det står inte uttalat i några projektbeskrivningar att Testbädden för äldreomsorgen i Malmö är ett designlabb, men med stöd av MSI så har stora delar av verksamheten börjat drivas i samma anda och med en projektstruktur som liknar ett designlab. Testbädden fokuserar, precis som ett designlab, starkt på ett brukar- och medborgarperspektiv. Den stödjer ett utvecklingsarbete där personal, brukare, forskare, näringsliv och idéburen sektor kontinuerligt samverkar för att skapa nya lösningar för dagens och morgondagens utmaningar inom äldreomsorgen.

Vad är ett designlab?
Ett designlabb är en plattform som lägger vikt vid designprocessen, för att experimentera med nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Utöver kreativitet så utmärks design av ett fokus på samskapande metoder som utgår från brukarens behov och perspektiv, där man lägger särskild vikt vid hur problem identifieras och ramas in samt där man småskaligt testar olika möjligheter.

Vad innebär brukarperspektiv?
En brukare är en ”användare” eller en patient. Det vill säga den som brukar den vård som personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten levererar. Att ha ett brukarperspektiv innebär därför att se verksamheten ur användarens perspektiv och försöka skapa tjänster och en vardag som är så användarvänlig som möjligt.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.