Fortsatt positiv utveckling för impact investment

msi_finansiering_effektmatning

Årets rapport baseras på underlag från en enkät som gått ut till 146 erfarna investerare inom impact investment. 57 procent av dessa är fondförvaltare och 18 procent är stiftelser. Investerarna som svarat förvaltade totalt 60 miljarder amerikanska dollar (ungefär 530 miljarder kronor) i impact investments under 2014, varav 65 procent av tillgångarna förvaltades på uppdrag av kunder och 35 procent var eget kapital.

82 av de 146 investerarna var organisationer, som samtliga rapporterar en tillväxt på sju procent mellan 2013 och 2014, för kapital knutet till impact investment. Antalet transaktioner ökade med tretton procent.

Onoterade lån och onoterade aktier är det som används flitigast, och de står för 40 respektive 33 procent av investerade tillgångar. Den största delen av investerat kapital (91 procent) är investerat i verksamheter som befinner sig i tillväxtfasen eller uppnått en mogen fas. Konsekvensen är att en väldigt liten del av investeringarna går till verksamheter som befinner sig i ”start-up-skedet”.

Positiv marknadstillväxt
De som svarat på enkäten visar på positiv utveckling inom flera områden för marknadstillväxt: samarbete mellan investerare, tillgång till investeringsmöjligheter, användning av effektmätningsstandarder och antalet meriterade intermediärer.

Referenser och remisser från medinvesterare eller portföljföretag lyftes fram som de mest effektiva källorna för att identifiera potentiella affärer. Hela nittio procent indikerade att medinvesterare är viktiga för investeringsbesluten.

De största utmaningarna som anges utifrån investerarens perspektiv är:
– Brist på relevant kapital när det gäller risk/avkastning.
– Brist på meriterade investeringsmöjligheter med hög kvalitet.
– Svårigheter med exit.

Hela 27 procent av de som svarade rapporterade att deras investering levererat över förväntan på önskad samhällspåverkan och 14 procent rapporterade att investeringen hade levererat över förväntan på finansiell avkastning.

Uppföljning och styrning av samhällseffekt
Imponerande nittionio procent av investerarna mäter och följer upp på social/miljömässig utveckling av investeringarna. Detta gör de med hjälp av en rad olika standardiserade ramverk. Det ska dock tilläggas att majoriteten lägger stor vikt vid att mäta resultat, men är mindre fokuserade på att sätta en prislapp på den långsiktiga effekten.

Sammanfattningsvis kan man se att marknaden fortsätter att utvecklas och att konkurrensen om ”investerbara” verksamheter ökar. Med det ökar också samarbetet mellan investerare.

Investerarna vill också se mer aktiviteter på policysidan, för att stötta utvecklingen av impact investment. En notering är att tydligare definitioner av ”social impact” och relevanta policyförändringar skulle skapa större incitament för institutionella investerare att närma sig sektorn.

Ladda ner rapporten här

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.