FORTE partner till Social Innovation Summit 2017

Statens forskningsråd FORTE går in som partner för årets Social Innovation Summit i Malmö. Läs vår intervju med Ethel Forsberg, Generaldirektör vid FORTE.

Social Innovation Summit äger rum 14-15 november i Malmö och arrangeras av Mötesplats Social Innovation, i samarbete med Malmö högskola och Malmö Stad.

Varför har FORTE valt att gå med som partner till Social Innovation Summit?
Alla frågor som ryms inom och som tas upp av Social Innovation Summit faller väldigt väl inom vårt uppdrag och vi vill gärna se att det sker en kunskapsutveckling inom detta område. FORTE vill bredda kunskapen så att Sverige ska kunna komma fram snabbare, vi ser komplexa behov i samhället och de utmaningar vi står inför idag gör att behoven ökar. Social Innovation Summit känns som ett väldigt bra och lämpligt forum för FORTE.

Varför behövs en plattform som Social Innovation Summit?
Vi konstaterar att det behövs kunskapsutveckling och denna plattform är ju där människor möts. Samhällsutmaningarna är komplexa och svårlösta och berör olika typer av aktörer så som akademi, näringsliv, ideella aktörer likväl som offentliga.

Att kunna möta de som kan erbjuda lösningar är viktigt, för vår del arbetar vi med forskning och kunskapssammanställningar. Vi kommunicerar ut behov och kunskapsluckor och behöver därför lyssna in och kunna fånga upp forskningsfrågor och stämma av behov som vi ser med de som faktiskt är berörda.

Vad förväntar ni er från Social Innovation Summit, vad hoppas ni få ut av summiten?
Vi hoppas kunna förmedla den roll som FORTE har och synliggöra vårt uppdrag, som är att finansiera forskningsbidrag till kunskapsutveckling och få fram resultat för fortsatt forskning. Inom välfärdsforskningen vill vi gärna hitta möjligheter och finansiera forskning som belyser och förkortar ledtider mellan när forskning tas fram och nyttiggörandet av resultaten från forskningen. Här kan Social Innovation Summit spela en viktig roll för att lyssna, förstå och hitta nya möjligheter framåt.

Vad kan FORTE göra för att främja utvecklingen av social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige?
Vårt grundverktyg är forskningsfinansiering. Det handlar om flera länkar i en lång kedja; att först kunna förstå vilka behov som finns i samhället, för att sedan kunna kommunicera ut dessa och lyfta fram viktiga forskningsfrågor. Inom just området välfärdsforskning och social innovation krävs det att aktörer som idag inte samarbetar kommer behöva göra det framöver. Första steget handlar om att närma sig varandra, öka dialogen, börja samverka och att detta får inverkan på forskning. Nästa steg är att nyttiggöra och kommunicera resultaten och på olika sätt bidra till att de blir kända.

Temat för årets konferens är “Creating Value” – vad tänker ni kring värde?
Här handlar det om att det behövs en kunskapsutveckling kring de samhällsutmaningar vi faktiskt står inför, ta fram forskning kring detta och att denna forskning får ett faktiskt värde ute i praktiken.

Vilka samhällsutmaningar ser ni som mest akuta i Sverige idag?
En utmaning är den demografiska utvecklingen, vi är fler som blir äldre, och de som är äldre lever längre. En ökande åldrande befolkning, men de som ska betala för detta – den yngre generationen – ökar inte i samma omfattning. Det är helt klart positivt att vi blir äldre och lever längre, med det sagt så måste välfärden nå alla och utföras på ett bra sätt så att alla omfattas av den.

Migrationen är en stor utmaning, dock finns det ingen anledning att primärt problematisera migrationsfrågan. Migration kan faktiskt vara en lösning på ovan nämnda utmaning kring frågan om en åldrande befolkning. Vi ser bl.a. att unga personer i arbetsför ålder migrerar till Sverige. Migrationen bär dessutom med sig frågor kring hälsa, integration och psykisk hälsa. Vilket leder oss in på ett område med stora behov, nämligen jämlik hälsa – hur organiserar vi och hur styrs välfärdssystemet utifrån dessa trender?

Vilka bör gå på Social Innovation Summit?
Alla som kan bidra. Många aktörer inom det ideella, offentliga, det privata och akademin. Politiker, näringsliv, statlig regi – jag noterar ibland att i dessa frågor är inte alltid kommuner och regioner med och då tänker jag specifikt på dessa personer, inte bara Sveriges Kommuner och Landsting som mer har en representativ roll, utan de som sitter på dessa befattningar. Min erfarenhet är att de kan bekräfta, stryka under och lyfta fram väsentligheter utifrån den lokala problematiseringen och behoven. De bör vara med och dela kunskapen de har om just detta.

Boka din biljett här!

Vad är SI Summit?
Årets tema – Creating Value
Allt om SI Summit

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.