Exempel på aktiviteter som genomförts inom Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad

Test och utveckling av dataspel för äldre

– Forskare från Malmö högskola i samarbete med Malmö stad.

Brukare och vård- och omsorgspersonal har samarbetat med forskaren Jeanette Eriksson vid Malmö högskola om konceptförslag på tjänster för äldre. Såväl befintliga som nya spel och appar testades tillsammans med äldre på ett särskilt boende och på tre dagverksamheter. Det resulterade i utformning av nya dataspel anpassade för att bli mer tillgängliga för målgruppen.

Surfplattorna används också mer idag, särskilt i de dagliga verksamheterna, bland annat för att lyssna på musik och söka information. ”Datakuls-ombud” har införts i verksamheten, daglig verksamhet såväl som i särskilt boende. Surfplattor och dataspel är en naturlig del av verksamheten och surfplattorna kommer att fortsätta användas tillsammans med de äldre och deras anhöriga.

Här kan du se en film om dataspel inom vård och omsorg.

Test av Triagehandbok i app samt vård- och omsorgslänkar i pekplatta

– Företag i samarbete med Malmö stad.

Sjuksköterskor inom Fosie Hemsjukvård i Stadsområdesförvaltningen Söder har testat appar och länkar i pekplatta. Bland annat testades Triage-appen, som används som beslutsstöd för bedömningar mellan olika vårdnivåer.

Triagehandboken är ett bedömningsunderlag som är framtaget för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, av medicinsk expertis i Region Skåne. Handboken är ett verktyg för att guida sjuksköterskan om vilken vårdnivå som är bäst lämpad för patienten, exempelvis egenvård, vårdcentral eller akutsjukvård. Systemet bygger på att all bedömning är likvärdig – oavsett vem som utför den och Triageappen är ett bedömningsunderlag.

Testet visade att Triageappen bidrog till att patienten blev mer delaktig i sin egen vård, upplevde sig tryggare och fick mer tid tillsammans med sjuksköterskan. För sjuksköterskan blev resultatet mindre stress, snabbare och tryggare bedömningar och en kompetenshöjning.

Triageappen och samarbetet vann Vitalis-stipendiet 2015. Hemsjukvården fortsätter att använda pekplatta i sitt dagliga arbete för ökad kvalitet både för brukare och användare.

Här kan du se en kort film om testet av Triagehandboken som app.

Konceptförslag – tjänster för äldre

– Tjänstedesignstudenter från Malmö högskola i samarbete med Malmö stad.

Studenter i tjänstedesign vid Malmö högskola presenterade konceptförslag på tjänster för äldre vid en workshop i april 2014. Det handlase om förslag på tjänster som riktar sig till brukare och personal i hemtjänsten, utifrån aspekter som trygghet och säkerhet samt social samvaro. Underlag för tjänsteförslagen hade studenterna tagit fram genom att följa vård- och omsorgspersonal och träffa brukare i hemtjänsten, bland annat på Trygghetsboendena Havsuttern och Lekatten i Malmö.

Fältstudier gjordes i stadsområdena Norr, Söder och Innerstaden. Högskolan och testbäddsprojektet samverkade i genomförandet av kursen Metoder för interaktionsdesign: Tjänstedesign. Totalt deltog 22 studenter uppdelade i fyra grupper. Ansvariga sektionschefer var kontaktpersoner för varsin grupp och var tillgängliga för råd och stöd till studenterna under hela processen. Konceptförslagen:

  • Share-pad för att främja anhörigrelationen – Utlåning av pekplattor genom hemtjänsten för att hålla kontakt med sina anhöriga, till exempel via Skype, genom stöd av vård- och omsorgspersonalen.
  • Teknik som resurs – Tillgängliga tekniklösningar som ett team inom förstärkta hemtjänsten i Malmö stad kan använda till nytta för brukaren och personalen.
  • Flexitjänst – Genom tjänsten skapas flexibilitet i hemtjänsten genom att brukarna kan boka spontanhjälp av hemtjänsten, bland annat för att genomföra sociala aktiviteter.
  • Tjänsten AKTIV – tjänst som bidrar till samåkning till aktiviteter av gemensamt intresse.

Test och utvärdering av digitala lås – nyckelfri hemtjänst

– Företag i samarbete med Malmö stad.

Hemtjänstgruppen Balladen testade företaget Tunstalls låssystem med digitala nyckelknippor och elektroniska lås. Syftet var att öka kunskapen om nyttan med digitala lås/nycklar, som ett led i att ytterligare trygga situationen för brukare i området samt stärka arbetsmiljöarbetet i samband med nyckelfri hemtjänst.

Testet visade bland annat att brukarna kände sig tryggare sedan det elektroniska låset installerades, personalen upplevde en ökad trygghet i arbetet, och hanteringen genererade tidsbesparingar.

Testbädden har också deltagit i utvärderingarna av digitala lås av testprojekt med lösningar av Tieto, Phoniro, Intraphone och Bekey. Det pågår en upphandling av digitala nycklar i Malmö stad (2016).

Test av videorobot

– Malmö stad

Hemtjänsten i Stadsområdesförvaltningen Söder testade en mobil videorobot som användes i Malmö stads visningsmiljö, i praktiken hemma hos en brukare. Syftet var att utvärdera individ- och verksamhetsnyttan utifrån brukarens, anhörigas och personalens nytta.

Videokommunikation genom en mobil robot uppfattades som positiva och det fanns utvecklingsområden för den befintliga modellen. I testerna framkom förslag på nya användningsområden för en mobil videorobot. I det fortsatta arbetet planeras att testa fler trygghetsskapande digitala lösningar tillsammans med företag för brukare som har trygghetslarm.

Test av aktivitetsguide för seniorer

– Företag i samarbete med föreningen SeniorNet.

Medlemmar i föreningen SeniorNet Malmö testade funktionaliteten i internettjänsten aktivitetsguiden.se (testsite okt. 2013), som syftade till att koppla ihop seniorer med aktiviteter och volontärer i sitt närområde, för ett ökat aktivt och socialt liv. Tjänsten togs fram av företaget och kommuner i Stockholms län i en förstudie kring ny teknik i samverkan med ideella organisationer.

Ett antal workshops, möten, seminarier samt kunskapscirklar och studiecirklar har också genomförts, såväl internt inom Malmö stad som tillsammans med Malmö högskola, näringslivet, ideell sektor, medborgare.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.