Design får en allt tydligare position i samhällsutvecklingen

The European Design Leadership Board (EDLB) tillsattes 2011 för att ta fram rekommendationer för hur man skulle stärka designens roll i innovationspolitiken på en europeisk, nationell, regional och lokal nivå. I rapporten Design for Growth & Prosperity, som man arbetade fram, föreslogs 21 rekommendationer för att bygga ett ekosystem för design-driven innovation i Europa. Så här inleder man rapporten:

”Never before has so clear an opportunity existed as now, for the European Commission, Member States and regions to take bold action to enable a new level of awareness about the importance of design as a driver of user-centred innovation across Europe. And this, in spite of the pressures of austerity and the complexity of the global challenges we face in Europe.”

Rekommendationerna har därefter omvandlats av EU Kommissionen till en handlingsplan för design-driven innovation. Handlingsplanen består av tre strategiska områden varav ett lyfter fram design som en motor för att förnya offentlig sektor:

“Modernising public administration requires strengthening strategic design and implementation of policies. At present, the European public sector lacks, to a large extent, the skills and the capacity to apply design when addressing the need for renewal. There could be more use of design and designers in the public sector, for instance, by developing support material and toolkits and by providing training to public sector administrators. This could significantly contribute to modernisation of the public sector, including more innovative public procurement.”

Handlingsplan för design
Design for Europe är ett projekt under de kommande tre åren och en del i genomförandet av EU-kommissionens handlingsplan för design-driven innovation. Initiativet som också är känt som European Design Innovation Platform (EDIP) drivs av ett konsortium bestående av 14 organisationer och leds av Design Council i Storbritannien.

Arbetet kommer att inriktas på att föra samman kunskap om och exempel på användning av design-driven innovation till nytta för näringsliv och offentlig verksamhet inklusive beslutsfattare. Ambitionen är att nationella eller regionala aktörer som involverar sig i plattformens aktiviteter ska finna stöd i att utveckla sin förmåga att använda design som verktyg för innovation och policyskapande.

Även i den nationella innovationspolitiken finns förslag som pekar på behovet av design-drivna ansatser. Offentlig sektor behöver tänka nytt för att göra nytta. Det var huvudbudskapet i Innovationsrådets slutrapport till regeringen från sommaren 2013 där de tittat på hur man kan förstärka innovation i offentlig verksamhet. Det krävs perspektivskiften, menar man, där vi behöver gå från kortsiktighet till långsiktighet, från att titta på delar till att se helheten, från kontroll till tillit och från ett fokus på myndigheter till ett fokus på användaren och dess behov.

Förslagen kan summeras så här:

  • Öka fokus på behov, värdeskapande och system.
  • Öka handlingsutrymmet för offentliga verksamheter att pröva nya tjänster och former för att uppnå syftet med politiken.
  • Upprätta en infrastruktur för idé- och kunskapshantering.
  • Stärk offentliga verksamheters förmåga att bedriva innovations- och förändringsprocesser.
  • Pröva nya instrument som främjar långsiktiga investeringar i svårlösta samhällsfrågor.

Att i större utsträckning utgå från ett användarperspektiv och att samverka på nya sätt genomsyrar i stort innovationsrådets perspektiv. Ett förslag för att stärka offentliga verksamheters förmåga att bedriva innovations- och förändringsprocesser handlar om att etablera ett utvecklings- och kompetenscentrum för gemensam utveckling av offentliga tjänster. Inspiration för detta förslag kommer just från de designlabb som etablerats i offentlig sektor runt om i världen, exempelvis danska MindLab.

Lärdomar
Några utmaningar som ofta lyfts fram och där vi ser att design-drivna ansatser och designlabb kan vara relevant är:

  • Identifiera de verkliga behoven baserat på användarens behov
  • Utveckling av innovationsfrämjande kompetens och ledarskap
  • Behov av plattformar för samverkan

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.