Testbädden: En arena för att utveckla och testa idéer

Testbädd för äldreomsorgen i Malmö, där MSI är en partner, är en utvecklingsarena där nya idéer och lösningar testas i praktiken. Allt med syfte att öka kvaliteten och innovationsförmågan i vård och omsorg. Testbädden kommer att finnas på plats och berätta om sitt arbete under Social Innovation Summit.

Testbädden inleddes som en förstudie 2012 och övergick i projektform 2013. Förstudien hade till uppgift att undersöka om det fanns förutsättningar att över huvud taget införa en testbädd. Projektet har arbetat med att utveckla strukturen, etablera testbädden samt genomföra en rad aktiviteter; allt med målet att främja innovationskulturen inom vård och omsorg. I november 2016 ska projektets slutrapport lämnas in och verksamheten implementeras i Malmö stad.

Syftet med Testbädd för äldreomsorgen i Malmö är att öka kvaliteten och innovationsförmågan i vård och omsorg samt stärka upplevelsen av säkerhet och trygghet i det egna hemmet. Testbädden drivs av Malmö stad i nära samarbete med Mötesplats Social Innovation (MSI), Malmö högskola och Medeon AB, med stöd från VINNOVA.

– Testbädden har varit en plattform där vi har arbetat med att hitta nya former och behovsdrivna lösningar för att öka kvaliteten i vård och omsorg. Fokus har varit innovationer utifrån behoven hos personer som är 65 år eller äldre, i ordinärt boende. Vi har också utvecklat nya samarbeten och skapat nya nätverk, både inom och utanför Malmö stad. Med testbädden har vi velat öppna upp för ett annat sätt att tänka och arbeta, säger Jaklina Strand, projektledare för Testbädd för äldreomsorgen.

Per-Anders Hillgren från Malmö högskola och MSI har följt och arbetat i projektet som designforskare:

– Vi har inte bara haft fokus på vissa lösningar utan har istället försökt hålla diskussionen levande kring vilket slags liv vi vill leva när vi blir äldre.

Testbädden som designlab

Det står inte uttalat i några projektbeskrivningar att testbädden är ett designlabb, men med stöd av MSI så har stora delar av verksamheten drivits i samma anda och med en projektstruktur som liknar ett designlabb. Testbädden har ett starkt fokus på ett brukar- och medborgarperspektiv och stödjer ett utvecklingsarbete där personal, brukare, forskare, näringsliv och idéburen sektor kontinuerligt samverkar för att skapa nya lösningar, som möter dagens och morgondagens utmaningar inom äldreomsorgen.

Ett exempel på detta är hur innovationskulturen har stärkts inom vissa delar av Malmö stads vård- och omsorgsorganisation. Under 2015-2016 har till exempel Stadsområdesförvaltning Söder bedrivit ett antal kunskapscirklar för att förbättra verksamheten, indelat i olika fokusområden inom ramen för testbäddsprojektet. (länken ligger i slutet av texten)

Kunskap hos personalen

– Det finns så mycket kunskap hos personalen och deras kunskap förs inte bara ”utifrån och in” utan även ”inifrån och ut”. När till exempel vård- och omsorgspersonal möter företag och de tillsammans arbetar fram olika typer av lösningar som kommer både personal och brukare till del, så skapar det lärandeprocesser, säger Jaklina Strand och förtydligar:

– Vi har försökt bygga upp olika allianser och samarbeten mellan en rad olika aktörer, såväl inom som utanför Malmö stad. Idéer har utbytts mellan vår personal och forskare, mellan olika företag och vår personal och också inom olika enheter inom Malmö stad. Det har gett oss olika perspektiv och efter hand har vi blivit bättre och bättre på att mobilisera rätt kunskap vid rätt tillfälle. Vi har nätverkat mycket och delat mycket kunskap.

Aktiviteterna inom Testbädd Malmö visar att en arbetskultur med ett brukarcentrerat perspektiv, som alltså är präglad av tillit och där personalen uppmuntras att reflektera över sitt arbete, prova nya lösningar och får lov att misslyckas, ofta leder till att personalen kan vara med och utveckla innovationer samt bidra med kunskap till innovatörerna.

Stadsdelsområdesförvaltningen Söder har varit särskilt aktivt inom testbädden, men alla Malmös stadsdelsområdesförvaltningar har varit delaktiga på olika sätt, bland annat genom egna kontaktpersoner inom testbädden. Kontaktpersonerna har bidragit till spridningen av idéer och kunskap inom projektet, menar både Jaklina och Per-Anders.

Övergå i ordinarie verksamhet

Inför att slutrapporten ska skrivas, projektet avslutas och testbädden ska övergå i ordinarie verksamhet, blir framtidsdiskussionerna allt mer konkreta.

– Vi har förankrat diskussionen på tvärs inom Malmö stad under projekttiden. Vi har diskuterat olika scenarios och funderat över vad som bör finnas inom testbädden och hur den ska fungera framöver. Vi gick in i förstudien brett och vi går ut ur projektet brett. Dels vill vi samarbeta brett inom Malmö stads olika förvaltningar, dels vill vi fortsätta vårt externa samarbete. Att förstärka innovationsarbetet i vård- och omsorgsarbetet är viktigt för Malmö stad. Och det är viktigt att det görs i samarbete med Malmö högskola, med näringslivet och med samhället i stort, säger Jaklina Strand.

Per-Anders Hillgren fyller på och utvecklar:

– Det är viktigt att skapa en innovationskultur och fundera över hur man gör det. Det är också viktigt att fundera över hur cheferna kan få stöd i sitt innovationsarbete. Hur utvecklar vi ett innovativt ledarskap och hur stöttar vi medarbetarna på bästa vis? Hur systematiserar man ett sådant stöd och hur gör man det mer naturligt? Det måste finnas en form för att få pröva saker som man inte känner till.

Läs mer: Frågor och svar: VAD ÄR EN TESTBÄDD

Fler artiklar om arbetet i Testbädden:

InnoCarnival 2014: Innovativa idéer utvecklar äldreomsorgen

Designlabb och hälsa

Seminarium: Innovations- och förändringsarbete inom vård och omsorg

Malmö stad involverar medarbetare för att förbättra vården av äldre

Artikel om testbädden från i MSI:s ABC i design och social innovation, som publicerades 2014

Film om dataspel för äldre, som utvecklats inom testbädden

Några av de aktiviteter som utförts inom ramen för testbädden

Under årets Social Innovation Summit så kommer representanter från testbädden finnas på plats och ställa ut samt prata mer om testbädden – passa på att träffa dem då!

Anmäl dig du också!

Har du inte anmält dig än kan du göra det här.
Klicka här för att se vilka fler som kommer dit.
Här kan du också läsa mer om årets teman, jobb, integration, hälsa och metoder, samt se vilka talare du kan lyssna på.

Relaterade inlägg

Ännu inga kommentarer, välkommen med din synpunkt nedan


Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.