Ny koalition samlar aktörer för en fullständig skolgång för barn och unga

Aktörer som deltar i Koalitionen för jämlik och fullgången skola
Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet och Länsstyrelsen Skåne har skapat en koalition för jämlik och fullgången skola. Koalitionen samlar samhällsaktörer utanför skolan för att se hur alla tillsammans kan bidra till att barn och unga trivs och lyckas i skolan.

Koalitionen är en digital mötesmodell för att dela kunskap mellan sektorer som MSI utvecklat. Syftet är att samla aktörer som arbetar med en specifik samhällsutmaning. Målsättningen är att skapa förståelse, dela kunskap och att möjliggöra innovativt samarbete.

– MSI har utvecklat metoder för fördjupat tematiskt arbete där social innovation har stort värde. Koalitionerna för samman aktörer som kan lära av varandra och finna nya sätt att samarbeta för barns trygghet och välmående, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för MSI.

Idag finns stora skillnader mellan och inom de skånska kommunerna

– För oss på Länsstyrelsen är det här en del av vårt arbete med att främja trygga och goda uppväxtvillkor. Att klara skolan och att trivas i den är en viktig faktor för välmående under hela livet. Vi ser hur det idag är stora skillnader för barn och unga mellan och inom de skånska kommunerna, säger Ulrika Jerre, enhetschef social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne.

– Vi valde fullständig skolgång som samhällsutmaning för koalitionen. Vi ser hur fler aktörer än skolan kan vara viktiga i arbetet och vi är glada över den bredd vi har i deltagandet. Tillsammans kan vi göra skillnad, fortsätter Jerre.

Koalitionen består av 25 aktörer

Koalitionen består av 25 olika aktörer från myndigheter, kommuner, kultursektorn, civilsamhällesorganisationer och näringsliv. De kommer att träffas fyra gånger under våren för att kraftsamla i frågan om en jämlik och fullständig skolgång.

Otroligt viktig fråga som behöver lyftas mer

– Den främsta anledningen till att jag deltar i koalitionen är att jag har sett att det är möjligt att bidra till en bättre skolgång genom samverkan och insatser som skapar möjligheter för unga att stärka sitt självförtroende och sin framtidstro. Det är en otroligt viktig fråga som behöver lyftas mer, säger Nadine Flatt, projektledare Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Vi hoppas bygga nätverk och utveckla ny kunskap tillsammans

Även Anna Singhateh, projektledare och samordnare på Pedagogisk inspiration Malmö i Malmö stad och Teresa Tomašević, universitetsadjunkt vid Malmö universitet, deltar i Koalitionen. De arbetar med Muvah – Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier, som är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet.

– En koalition för jämlik och fullgången skola ligger helt i linje med det arbete vi bedriver inom Muvah. Det kan inte bli mer rätt! För att lösa samhällsutmaningar måste vi samverka. Vi hoppas bygga nätverk och utveckla ny kunskap tillsammans, säger Anna Singhateh.

– Vi tror att vi genom våra studier kan bidra med, men även vara med och initiera och pröva, nya idéer och aktiviteter, säger Teresa Tomašević.

För mer information kontakta

Gloria-Karin Lopez, gloria-karin.lopez@mau.se

Koalitionen består av följande aktörer:

Altitude Meetings
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Brevvännerna
BRIS
Erikshjälpen Framtidsverkstad i Adolfsberg
Frilansare
Högskolan Väst
Jönköping University
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Live
Malmö stad, Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen
Malmö ungdomsråd
Malmö universitet
MKB Fastighet AB
Muvah: Malmö stad och Malmö universitet
Myndigheten för delaktighet
Mötesplats Social Innovation (MSI)
Nätverket
Perstorps kommun
Skolverket
Snaptive
Stiftelsen Läxhjälpen
Region Skåne
Trans- och tjejjouren
Unga Rörelsehindrade

MSI lyfter fram forskning i samverkan som förändrar Sverige

Banner på Forskning i samverkan som förändrar Sverige
För att lösa komplexa samhällsutmaningar, möjliggöra Agenda 2030 och uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling behöver kunskap delas och aktörer från olika sektorer samarbeta över gränser. Under våren presenterar Mötesplats Social Innovation en serie goda exempel på forskning i samarbete med aktörer från andra sektorer.

Forskare i Sverige samverkar med aktörer från alla samhällssektorer, från privata företag, till kommuner och idéburen sektor. Samarbeten och samverkan kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att studera och utvärdera olika insatser, verksamheter och områden, att samla information och dela kunskap, att arbeta fram modeller, principer och metoder, ta fram utbildningsmaterial och erbjuda utbildningar, förändra arbetssätt och processer och att påverka opinionen i olika frågor.

Samarbete över gränser, där olika sektorer och aktörer delar kunskap och erfarenheter blir allt viktigare för en social och hållbar utveckling.

– Det har ett stort värde att lyfta fram forskning och forskningsbaserad kunskap i samverkan med andra aktörer. Det  ger ett bredare perspektiv på nyttiggörande som på olika sätt har fått genomslag i samhället och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle, säger Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor vid Malmö universitet och ordförande för MSI.

Tio goda exempel lyfts fram

MSI lyfter under våren fram tio goda exempel som är hämtade från lärosätena Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet där MSI är etablerat, i de fem regionerna, från Luleå i norr till Skåne och Malmö i söder. Ämnena spänner över flera av de globala målen som; god hälsa och välbefinnande, god utbildning, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion samt fredliga och inkluderande samhällen.

Från mobbning och trygghet i skolan till äldres mående och hälsa

En rad frågor och samhällsutmaningar tas upp. Hur går det att motverka mobbning och bidra till trygghet i skolan, hur kan vi skapa tillgång till bostäder för barn och andra grupper som hamnar utanför bostadssystemet, hur går det att förebygga sjukdom och uppnå jämlik hälsa, hur kan regioner samarbeta för suicidprevention, hur kan hela fisken tas tillvara för att minska svinn och hur kan digital teknik ge fler möjlighet att bosätta sig och leva på landsbygderna?

Vill att filmerna ska inspirera fler till samarbeten över gränser

– Vi hoppas att vår satsning med att lyfta fram forskning i samverkan för samhällsnytta, genom korta filmer och fördjupande artiklar, kan inspirera och visa vägen för mer samarbete över gränser för social hållbarhet och förändring, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation, MSI, vid Malmö universitet.

Vårt arbete har förändrat riktlinjer och regelverk för en bättre skolmiljö

Först ut är forskarna Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet som tillsammans med Stiftelsen Friends samarbetar för att bidra till en tryggare miljö i skolan för barn. Varje år utsätts fler än 60 000 barn i Sverige för mobbning.

Örebroforskarna har genomfört studier och utvärderat de metoder Friends använder.

– En del av vår forskning har redan förändrat riktlinjer och regelverk som ska skapa en bättre skolmiljö, säger Björn Johansson.

Samarbetet har också bidragit till ett ökat utbyte med andra forskare på området, bland annat genom den globala antimobningskonferensen World Anti-Bullying Forum (WABF) som Friends anordnar och där de båda forskarna har varit med i organisationskommittén.

Samarbetet är ett ömsesidigt utbyte

– Vårt samarbete med Friends är verkligen ett samarbete. Det är ett ömsesidigt utbyte. Det är positivt att arbeta med en verksamhet och personer som vägleds av ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Alla är helt enkelt flexibla och öppna för förändring och utveckling, säger Björn Johansson.

Även Frida Warg på Friends framhåller att samarbetet är givande för alla parter.

– Det är inte så att forskarna bara bidrar med kunskap som vi sedan ska använda, utan det går åt båda håll: våra erfarenheter, arbetssätt och kontakten med skolor ger ett flöde åt andra hållet, tillbaka till forskningen, säger hon.

Vill hitta lösningar på bostadskrisen

Vid Malmö universitet arbetar Martin Grander, forskare i urbana studier. Han är även föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd där forskare från skilda ämnen tillsammans med olika aktörer arbetar för att hitta lösningar på bostadskrisen. Bostadsfrågan har blivit akut för barn, unga vuxna, invandrare och ensamstående föräldrar. Det finns en ojämlikhet och många faller utanför bostadssystemet. Över 15 000 barn i Sverige lever i hemlöshet. De flesta kommuner har en bostadsbrist och de bostäder som finns är för dyra för många. I projektet Barns bostad först har forskarna tillsammans med Stadsmissionen, Rädda Barnen och AFRY arbetat fram en modell för att motverka hemlöshet för barnfamiljer.

– Modellen är färdig. Den går att finansiera och använda i svensk lagstiftning, säger Martin Grander.

De tio filmerna och artiklarna kommer att publiceras löpande under våren med start onsdag 24 mars.

Läs mer om Forskning i samverkan som förändrar Sverige

Se film med Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet som samarbetar med Friends mot mobbning

De tio goda exempel på forskning i samverkan som MSI lyfter fram är:

De vill motverka mobbning. Björn Johansson och Erik Flygare vid Örebro universitet i samarbete med Friends.
Insatser som hjälper hemmasittande ungdomar. Frida Jonsson vid Umeå universitet i samarbete med Umeå kommun.
Barns bostad först – han vill hitta lösningar på bostadskrisen. Martin Grander vid Malmö universitet i samarbete med Stadsmissionen, Rädda barnen och Afry.
Make food not waste – om hållbart fiske. Wiebeke Reim och Daria Sas vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Gulhaven Pelagiska AB i Kalix.
Hon vill lyfta fram barnens röster och rättigheter. Frida Lygnegård vid Jönköping University i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sweco Society och Länsstyrelsen i Skåne.
Embrace ett sätt att minska brott. Henrik Andershed vid Örebro universitet i samarbete med Embrace Safety AB.
De bygger hälsofrämjande resurser. Margareta Rämgård vid Malmö universitet tillsammans med 13 aktörer, 5 hälsofrämjare och befolkningen i Lindängen i Malmö.
De utvecklar en digital plattform för en levande landsbygd, Johanna Lindberg vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Vuollerim, Jokkmokks kommun.
Jönköpingsmodellen för att förebygga suicid. Joy Torgé  vid Jönköping University i samarbete med Räddningstjänsten.
Social aktivitet på recept kan förbättra äldres hälsa. Ingeborg Nilsson vid Umeå universitet i samarbete med Umeå kommun och Husläkarna.