Social Innovation i Politiken

Vikten av en infrastruktur för social innovation

För ca två år sedan beslutade Malmös politiker att tillsätta en oberoende kommission som skulle titta på och ge förslag till hur Malmö kunde minska skillnader i hälsa mellan olika samhälls-grupper i staden.  Att skillnader i hälsa ökar menade man är oroväckande då god hälsa är en förutsättning för att samhället ska utvecklas socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

 

Efter två års arbete har nu kommissionen, som består av representanter för ledande samhällsaktörer i regionen däribland ordförande för Mötesplats Social Innovation och vice rektor vid Malmö högskola, Eva Engquist, presenterat sin rapport, som är en genomlysning av hälso-tillståndet hos Malmöborna följt av ett flertal rekommendationer, varav två är övergripande.

 

Den första rekommendationen handlar om att Malmö stad ska etablera vad man kallar en social investeringspolitik. Det innebär bland annat att sociala investeringar ska jämställas med andra investeringar som t ex traditionella infrastruktursatsningar och att man ska satsa på förebyggande åtgärder för att undvika dyrare kostnader i ett senare skede. En självklarhet kan man tycka men det förutsätter att man i det ekonomiska systemet ser på insatserna som en investering utifrån ett hållbarhetsperspektiv istället för enbart kostnad. Detta är såklart lättare sagt än gjort, då hela det ekonomiska systemet idag bygger på ekonomisk tillväxt som främsta mått och BNP som den dominerade måttstocken.

 

Därför har kommissionen även föreslagit att man börjar använda ”hälsoekonomiska utvärderingar” i sin beslutsprocess, för att mer rättvist räkna på de samhällsekonomiska vinsterna i sociala investeringar och att man är aktiv i arbetet med att utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutveckling.

 

En viktig del i rapporten är hur man kan utveckla en infrastruktur som stödjer kunskapsallianser (tvärsektoriella grupperingar) som i sin tur ska främja nya processer för hur Malmö ska bli mer hållbart framöver. Här tar man upp Mötesplats Social Innovation som ett exempel på en framgångsrik sådan plattform. Men man konstaterar att det behövs en bättre infrastruktur som kan främja utvecklingen av fler plattformar och mötesplatser som i sin tur kan stödja sociala innovationer.

 

”Kopplingen mellan sociala innovationer, urban integration och folkhälsoarbetet är särskilt viktig eftersom den handlar om att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd” .

 

Kommissionen ser framför sig utvecklingen av flera noder inom en infrastruktur där man ska ha ett kontinuerligt kunskapsutbyte för att bidra till ökad kunskap och inspiration för social innovation och samhällsentreprenörskap.

 

Intresserad av fler artiklar i kategorin ”Social Innovation i Politiken”? Se meny raden till höger.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *