Almedalen, Social Innovation i Politiken

SPANING: Syns social innovation i politiken under supervalåret 2014?

Mitt uppdrag är att bevaka social innovation i politiken för MSI.

Under 2013 har innovation varit på den politiska agendan, inte minst i kölvattnet av den nationella innovationsstrategin som regeringen fattade beslut om i slutet av 2012. Vid åtskilliga tillfällen har frågor om innovation diskuterats i riksdagen. Hur vi ökar förmågan till innovation i företag och samhälle har fått ökad uppmärksamhet i media och vid otaliga seminarier, inte minst i Almedalen. Blir innovation en fråga som får en plats i valrörelsen 2014? Det återstår att se. Mitt intryck är att intresset i Sverige för social innovation och samhällsentreprenörskap som en del i innovationsfrågorna ännu är ganska begränsat, men ökar stadigt. Kan 2014 bli året då frågorna får verklig synlighet?

Samhällsutmaningar har blivit en central utgångspunkt för den innovationspolitiska diskussionen på senare år. Det har lyfts fram inte minst i EUs strategi för jobb och tillväxt EU 2020. Forskaren Malin Lindberg menar att innovationspolitiken gjort en omsvängning och pekar på behov av ökad forskning om social innovation. Hon pekar på den stora forskningskonferens på temat social innovation som ägde rum i London i november. Värd för konferensen var den brittiska organisationen Nesta, en inflytelserik röst i den internationella innovationspolitiska diskussionen. Nesta har under senare år, inte minst då chefen Geoff Mulgan är en internationell förgrundsfigur i dessa diskussioner, tydligt verkat för att social innovation och samhällsentreprenörskap hamnar i mittfåran i innovationspolitiken. Den starka kopplingen till policyutvecklingen fick stor plats på denna konferens i november. I en tweet formulerade forskningsprojektet TEPSIE sig såhär:

TEPSIE

Nestas lyfter i sitt referat från konferensen fram att:

”There is now an Office for Social Innovation in the US, the UK Government recently appointed an Advisor to the Prime Minister on Social Innovation and the European Commission has already made significant investments in both research and practical projects which aim to support and enable social innovation.” 

Uppföljningsrapporter av Sveriges nationella innovationsstrategi har tagits fram från Tillväxtanalys och Vinnova och presenterats under 2013 på regeringens uppdrag som en del av genomförandet. Som MSI tidigare rapporterat om lyftes social innovation och samhällsentreprenörskap fram i den nationella innovationsstrategin, men har hittills en relativt begränsad plats i uppföljningsrapporterna. Samtidigt är det tydligt att inte minst Tillväxtverket och Vinnova utvecklar sitt sätt att arbeta. I december bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium där OECD gavs tillfälle att för en bredare publik presentera den översyn av den svenska innovationspolitiken som regeringen beställde som en del av arbetet med den nationella innovationsstrategin. OECD rekommenderar (s 266):

”As with public-sector innovation, the government should look to implement a broader innovation policy that includes social innovation as one of its core pillars”. 

De allra flesta svenska regioner har tagit fram eller håller på att ta fram innovationsstrategier som en del i sitt regionala utvecklingsarbete. Det uppmärksammades vid slutkonferensen i den sverigeturné ”Innovationskraft Sverige” som genomförts inom IVAs projekt. Flera regioner arbetar med social innovation och samhällsentreprenörskap som ett tydligt inslag i dessa strategier. Inte minst i Skåne och i Västra Götaland.

Det kommer att bli ett spännande år 2014. EUs forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 har startat upp. Man börjar se konturerna av sammanhållningspolitiken i perioden 2014 – 2020. Detta nya landskap i Europa kommer såklart att ha stor betydelse för Sveriges utveckling. Hur social innovation och samhällsentreprenörskap tas ombord som en dimension i Sverige och EU är något som jag kommer att bevaka framöver.

Förra veckan var jag i Strasbourg på EU-kommissionens stora konferens kring det så kallade Social Business Intiative (SBI), en flaggskeppssatsning för att lyfta samhällsentreprenörskap och social innovation inom EU. Ambitionerna med konferensen från Antonio Tajani, EU-kommissionens vice ordförande, och EU-kommissionärerna Michel Barnier och László Andor som varit drivande kring SBI var utforska vilka framsteg som gjorts sedan starten 2011 och att dra ut riktningen för EUs steg vidare med detta initiativ. Det var en spännande konferens med ett trettiotal svenskar bland de cirka 2000 deltagarna. Under konferensen var det tydligt att SBI ses av många som ett viktigt inslag i att möta den ekonomiska krisen, reformera finansmarknaderna och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men det finns också kritiska röster som menar att iniativet tappat fart.

Än så länge har SBI fått relativt lite uppmärksamhet i Sverige. Konferensens upplägg var ovanligt interaktivt för en EU-konferens. Trots en hel del mörka kostymer och långa tal fanns också utrymme för deltagare på plats, via webben eller på olika förberedande konferenser att komma med inspel. Ett viktigt resultat av konferensen var den så kallade Strasbourgdeklarationen som var en syntes av det som kommit fram. Den författades av en grupp experter och nyckelaktörer, däribland svenska Ariane Rodert, som finns i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC). Deklarationen lämnades över till kommissionär Michel Barnier vid konferensens avslutande del som en syntes av de synpunkter som framförts inför och vid konferensen om önskvärd riktning framåt. Deklarationen och en bilaga med idéer och förslag på vad som behövs från politiskt håll kan man hitta här. Man kan också välja att skiva under den. Deklarationen kommer att förvaltas av EESC som kommer att säkerställa att frågan tydligt så småningom hamnar på nya EU-kommissionens bord efter EU-val under 2014. Val till EU-parlamentet sker ju i maj. Kommer agendan inom SBI att synas inom EU-valet?

Jag kommer att återkomma framöver och skriva om intressant policyutveckling kring social innovation, från ett svenskt och inte minst från ett europeiskt perspektiv. Hör gärna av dig eller kommentera direkt här nedan och ge mig dina tankar kring vad du tycker är särskilt intressant att bevaka.

Såhär i början på året vill jag dessutom passa på att lyfta blicken kring social innovation i politiken. Vad kommer att hända under 2014? Jag väljer att lyfta fram tre intressanta internationella trender som jag finner spännande och relevanta för utvecklingen i Sverige.

Social innovation och städer eller platser
Flera framtidsspaningar pekar ut detta som ett område där mycket kommer att hända. I en del i Nestas årliga spaning förutses att varje större stad i Storbritannien kommer att utveckla en strategi för social innovation 2014. I SIX Summer School 2013 (som MSI rapporterat från) var social innovation i städer i fokus, en viktig fråga för värdlandet Sydkorea och staden Seoul. Borgmästare Park är en av förgrundsfigurerna här och gav ett intressant föredrag som du kan se här.  Social innovation i städer utforskades under november inom initiativet Social Innovation Europe.

Design lab för utveckling av policy och offentlig verksamhet
Detta är ju ett av våra fokusområden inom MSI. Nästa vecka bjuder vi in till ett seminarium på temat. Ett tecken i tiden på den ökade uppmärksamheten för designmetoder för policyutveckling är det policylabb som etablerats inom brittiska regeringskansliet och det franska labbet för modernisering av offentlig verksamhet som inspirerats av danska Mindlab. Intressanta nya initiativ har tagit fart inom offentlig verksamhet i Sverige med etableringen av Experio Labs vid Landstinget i Värmland. Det kommer att följas av etablering av flera Sverige SP Service Labs.

Delandets ekonomi eller Collaborative Economy
Kanske är 2014 när vi verkligen kommer att se delandets ekonomi utvecklas på bred front i Sverige. Förra året ägde en stor europeisk konferens rum på detta tema i Paris: Ouisharefest. Sveriges Radios program Klotet gjorde reportage på plats. Ouisharefest kommer att upprepas i maj i år. Många trendspanare har pekat ut detta område som en het trend för 2014. Många pekar på trenden som kopplar samman delandets ekonomi med städer och platser där Seoul med sin vision ”Seoul sharing city” träder fram som förebild. Delandets ekonomi förutspås också vända upp och ner på stora företags affärsmodeller och värdekedjor. I december startade det spännande företaget Crowdcompanies som vill hjälpa jättar som exempelvis Ford och Adobe att navigera i denna nya verklighet.

Jag har precis själv börjat skaffa egen erfarenhet av delandets ekonomi, bl.a. genom att bo på AirBnB i Strasbourg, och kommer att fortsätta utforska detta spännande område under 2014. Inte minst alla spännande initiativ som finns i Sverige.

Jag hoppas på att du vill kommentera nedan och berätta gärna vad du vill att jag ska ta upp i min bevakning av social innovation i politiken.

Läs mer från konferensen i Strasbourg
Blogginlägg från Centrum för Publikt Entreprenörskap
Artikel från the Guardian

Läs mer om delandets ekonomi
Rachel Botsman, ger en introduktion till ämnet som reder ut begreppen

 

2 thoughts on “SPANING: Syns social innovation i politiken under supervalåret 2014?”

  1. Hejsan!

    Tack för länken och dina reflektioner. En bland flera tankar som den genererade kom efter att ha läst det ”öppna brevet till Barnier” om hur skör satsningen på SBI är i förhållande till den beskrivna händelseutvecklingen och det faktum att en ny Kommission ska ta vid och ärva ett till synes vällovligt men något ofokuserat initiativ. Desto viktigare är ändå att vi på hemmaplan närmar oss den europeiska definitionen på socialt företagande och att vi hjälper varandra att lyfta fram de goda exemplen för att inspirera politiker, företagare och kreativa organisationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *